Obec Rozvadov
ObecRozvadov

Kronika roku 1996

Úvod

Rok 1996 proběhl v celostátním měřítku ve znamení voleb, a to do obou komor Parlamentu ČR - jak do Poslanecké sněmovny, tak do Senátu. S ustanovením Senátu však některé politické strany i značná část občanů nesouhlasila a to byl jeden z důvodů, proč účast občanů v senátních volbách byla velmi nízká. Výjimkou v tom nebyla ani naše obec, jak ukazuje odstavec o volbách.
 
Obci se podařilo splnit stanovené úkoly v rozvoji obce a ve výstavbě, zejména vybudování chodníku a inženýrských sítí v horní části Rozvadova a odstartování přípravných jednání k výstavbě nového sídliště v stráni za obchodem směrem na Dianu.
 
Nadále přetrvávají problémy, související s výstavbou dálnice, zvláště znečišťování životního prostředí, omezování pohybu občanů a ohrožování jejich bezpečnosti v důsledku rychlého projíždění velkého počtu nákladních vozidel obcí.
 
Aktivní mezinárodní styky mezi představiteli obcí Rozvadova a Waidhausu i mezi občany obou obcí ( především setkání žáků ZŠ a důchodců ) nadále trvají.
 

Obecní zastupitelstvo

Obecní zastupitelstvo se scházelo pravidelně první pondělí v měsíci. Všechna zasedání byla veřejná, i přes pozvánky vyvěšované na úřední desce však schůze OZ většinou nikdo z občanů nenavštívil. Též účast zastupitelů na zasedáních nebyla nejlepší - někteří měli účast stoprocentní, jiní však navštěvovali zasedání sotva na 50 %, a to aniž by se řádně omluvili. Tento trend se ukázal zřejmý i na veřejné schůzi zastupitelstva s občany dne 28.11., na kterou se dostavili pouze čtyři zastupitelé a šest občanů.
 
Na každém zasedání byly projednávány žádosti občanů a organizací a také důležité záležitosti obce. Většina se jich více či méně dotýkala hospodaření s finančními prostředky. V lednu to bylo odsouhlasení dotace v částce cca 160.000,- Kč pro ČSAD Tachov na autobusové spojení Rozvadov - Tachov, Rozvadov - Bor, v březnu příspěvek na pohotovostní lékařskou službu v Boru a zaplacení 280.260,- Kč na protiradonová opatření v mateřské školce.
 
V červenci se projednávala hromadná žádost občanů o vyklizení 9 stánků plzeňské firmy Pevemi u č.p. 182, postavených bez stavebního povolení. Tuto "černou" stavbu však firma odmítla odstranit. Pak se rozhodlo zastupitelstvo vydat obecně závaznou vyhlášku o zákazu prodeje cigaret a alkoholu na tržnicích v centru obce, a to s účinností od 1.9.1996. Tato vyhláška však nebyla prodejci, zvláště firmou Pevemi, vůbec respektována a naopak vznikly problémy s autobusovou zastávkou u pošty, protože autobusy přijížděly na tuto zastávku zčásti přes soukromý pozemek firmy Pevemi. Tato pro všechny občany nepříjemná záležitost nebyla do konce roku vyřešena a  stále trvá.
 

Výstavba, sociálně-ekonomický rozvoj

V tomto roce byla zahájena stavba chodníku a inženýrských sítí v obci Rozvadov. Stavba obsahuje vodovod, kanalizaci, rozvody NN, slaboproudé kabely, plynovod a chodník i s novým oplocením. Plynovodní potrubí se táhne od regulační stanice a je ukončeno u bytovky č.p. 189, nový chodník pak začíná u  č.p. 211  a končí taktéž u bytovek. Celá akce stála přibližně osm milionů korun.
 
Na základě výběrového řízení byla pro provedení akce vybrána plzeňská firma Hurt s.r.o. Tato volba se neukázala později jako nejšťastnější, neboť uvedená firma nejenže nedokončila stavbu do plánovaného termínu - září 96, ale i výsledná kvalita její práce byla dosti diskutabilní.
V prosinci byly již nachystány ke kolaudaci přípojky k bytovkám č.p. 171, 189, 190 a 191, jejichž kotle na pevné palivo jsou nahrazeny plynovými kotly typu Buderus. Stavební povolení na plynové přípojky byla již vydána i pro některé rodinné domky v tomto úseku.
 
Dále bylo letos vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby 48 bytových jednotek ( I. etapa plánované výstavby ) pro Policii ČR a 6 RD pro Řeď. silnic a dálnic na parcele 25/1 v k.ú. Rozvadov.
Také proběhla telefonizace osad Milíře, Sv. Kateřina a Nové Domky, což má velký význam pro zlepšení životní úrovně občanů v těchto osadách.
 
Zlepšení úrovně bydlení též podporuje vyhláška Obce Rozvadov o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území obce Rozvadova.
 

Volby 1996

Jak už bylo zmíněno v úvodu, proběhl letošní rok ve znamení voleb, a to do obou komor Parlamentu České republiky -  do Poslanecké sněmovny i do Senátu.
 
Volby do Poslanecké sněmovny byly vyhlášeny prezidentem na 31.května a 1.června. Ti voliči, kteří ze závažných, zejména zdravotních důvodů nemohli navštívít volební místnost v Rozvadově na obecním úřadě, byli navštíveni třemi členy volební komise s přenosnou volební schránkou. Volby měly klidný průběh, hlasování se zúčastnilo z celkového počtu 464 voličů  312 , t.j. 67,24 %. Mimoto volilo u nás 86 voličů na voličský průkaz.
 
V naší obci zvítězila a nutno říci, že pro mnohé nečekaně, Česká strana sociálně demokratická s 30,70 % platných hlasů před Komunistickou stranou Čech a Moravy ( 20,05 % ). Třetí se umístila Občanská demokratická strana, tato získala 19,29 % hlasů. Oproti celostátním výsledkům se u nás výrazně umístilo ještě Hnutí důchodců za životní jistoty. Dá se předpokládat, že se tak stalo hlavně zásluhou důchodců z DD Diana, jejichž účast ve volbách byla skoro stoprocentní. Dále se ještě umístili Sládkovi republikáni, ODA, KDU-ČSL, SD-LSNS, Demokratická unie, nezávislí a ČM unie středu.
 
Volby do Senátu se uskutečnily ve dvou kolech - 15. a 16. listopadu a  22. a 23. listopadu. Náš okres náležel k volebnímu obvodu č. 3 v Chebu, kam také odevzdávala volební komise své výsledky. Voleb se zúčastnilo pouhých 22,78 % voličů v prvním kole. Největší počet hlasů v naší obci získali F. Podlipský za KSČM, J. Gruša za ODS a P. Morávek za ČSSD.
 
Protože vítězný kandidát nezískal v prvním kole nadpoloviční většinu hlasů, konalo se ještě druhé kolo voleb. V tomto kole se spolu utkali J. Gruša a P. Morávek a účast voličů byla ještě nepatrně nižší - 22,62 %. Zvítězil P. Morávek s 82 hlasy, J. Gruša získal 24 hlasů.    
 

Majetek obce, hospodaření

Celková hodnota majetku obce k 31.12.1996 byla 63.847.253,- Kč. Hodnota budov, staveb ani samostatných movitých věcí , aut a techniky se od loňska nezměnila, drobný hmotný investiční majetek má hodnotu 1.953.735,- Kč, materiál 61.198,- Kč. Peněžní prostředky na účtě v bance činily 3.555.558,- Kč  ( v průběhu roku došlo ke zřízení nového běžného účtu u Komerční banky v Tachově a byly na něj převedeny peníze ze stávajícího účtu u AGB a to z důvodu nejasné budoucnosti Agrobanky ). Hospodaření obce skončilo přebytkem oproti rozpočtu.

Obyvatelstvo
 

K 31.12.1996 bylo v Rozvadově a ostatních osadách trvale hlášeno celkem 672 obyvatel, z toho 337 mužů a 335 žen.
 
část obce počet obyvatel věkový průměr
Diana

100

59

Milíře

10

59

Nové Domky

13

36

Rozcestí

11

61

Rozvadov

498

32

Sv. Kateřina

40

38

Přistěhovalo se 27 a odstěhovalo se 9 lidí, narodilo se 7 dětí a 14 občanů zemřelo. Znamená to celkový nárůst obyvatelstva za tento rok o 11 lidí.
 
Hladinu veřejného mínění rozvířila smrt J. H. několik dní před vánočními svátky. Zprvu se myslelo, že šlo o nešťastnou náhodu, v současné době je však policií vedeno vyšetřování  pro podezření z trestného činu vraždy.
 

Služby

Velmi vítaným nováčkem ve sféře služeb se stalo nově otevřené kadeřnictví v přízemí bytovky č.p. 225 v Rozvadově. Provozovna holičství a kadeřnictví byla zkolaudována 1.7.1996 a hned od začátku si získala množství příznivců.
V provozovně je kvalitně poskytován veškerý sortiment kadeřnických služeb.
 

Kultura a sport

Pomineme-li únorovou zábavu v Motorestu a představení Tachovských ochotníků Dívčí válka tamtéž, které pořádal obecní úřad, musíme konstatovat, že kulturní život obce prakticky vymizel. Má na tom lví podíl nezájem občanů o kulturní dění v obci. Jak výše uvedených akcí, tak např. školou pořádané výstavy Dovedné ruce i burzy sport. potřeb a zimních oděvů se zúčastnilo minimum občanů. Jedinou úspěšnou akcí se tak stal dětský maškarní karneval a také stále přetrvávají pravidelné návštěvy důchodců Rozvadova a Waidhausu a žáků příslušných základních škol. Jen obecní knihovna je stále v provozu a zájem o půjčování knih je trvalý.
 
Značných úspěchů však dosáhli v letošním roce naši fotbalisti - jak družstvo žáků, čítající 17 hráčů, tak družstvo dospělých s dvaceti hráči. V okresním přeboru 3. třídy ve skupině A skončili dospělí na 2. místě, žáci dokonce na místě prvním. V kvalifikačním utkání, které sehráli s vítězem skupiny B v Bezdružicích, však žáci nepostoupili. Dospělí se kromě přeboru zúčastnili tří turnajů - v Třemešné ( zde skončili první ), v Damnově ( třetí ) a v Částkově ( zde nepostoupili ze skupiny ) .
Do budoucna je zde hlavně snaha o to, aby dospělí postoupili do vyšší třídy.  K tomuto by měly přispět zlepšené podmínky pro hru - byla proto letos odsouhlasena obecním zastupitelstvem částka 114.784,- Kč na zatravnění hřiště.
 

Školství


Základní škola

Dne 2.2.1996 nastoupila po odcházející paní Kufnerové na místo ředitelky ZŠ paní Dana Lencová. Týž den po předání školy nové paní ředitelce proběhl zápis dětí do první třídy pro šk. rok. 1996/97 - zapsáno bylo 6 dětí.
 
V měsíci březnu proběhla ve škole výměna starých světel za nové zářivky. Tato akce stála 144.000,- Kč a byla již neodkladná z důvodu nevyhovujících světelných podmínek.
25.2. organizovala Základní škola společně s MŠ již zmíněný úspěšný maškarní ples pro děti, 28.3. divadelní představení v Motorestu. 26.3. a 15.5.1996 proběhly vzájemné návštěvy rozvadovských a waidhauských dětí, zahrnující mnohé kulturní a sportovní akce. 23.5. se uskutečnila v ZŠ Rozvadov soutěž dětí ve vybíjené, kde se naše děti dobře umístily. I mnohé další pořádané akce - oslava Dne dětí, školní výlet do Karlových Varů, táborový oheň s dětmi a rodiči   a poslední zvonění - dokazují, že nová paní ředitelka je ve své funkci aktivní a vede si ( ve spolupráci s ostatními pracovníky školy ) velmi dobře.
 

Mateřská škola

Jelikož v  mateřské škole byly naměřeny vysoké hodnoty radonu, proběhla v ní letos rozsáhlá protiradonová opatření. Paní učitelky pak měly plné ruce práce s úklidem po provedeném odvětrávání.
 
Mateřskou školu v tomto roce navštěvovalo 21 dětí - 11 hochů a 10 dívek. Letos poprvé školka pořádala na konci šk. roku slavnostní rozloučení s pěti předškoláky.
 
Společně se ZŠ se mateřská škola podílela na uspořádání vydařeného dětského karnevalu, s MŠ Přimda  se pak rozjeli na výlet do Plzně, kde navštívili v divadle Alfa představení Popelka a zoologickou zahradu. 25.6. odpoledne proběhla ve školce akce Mámo, táto, pojď si hrát s pásmem písniček a soutěží pro celé rodiny.
 
K tomu připočtěme perfektně provedenou a dle ročních období obnovovanou výzdobu budovy a zjistíme, že naše mateřská školka ani letos neslevila nic ze své tradičně  vysoké úrovně.
 

Výchovný ústav pro mládež Nové Domky

Počet  chovanců v tomto zařízení se v roce 1996 zvedl na 30. Současně zahájila svůj provoz praktická škola při VÚM s cílovou snahou vychovat ze svých adeptů pomocníky v zemědělství a lesnictví. Počet zaměstnanců se ustálil zhruba na dvaceti, přičemž přetrvávají problémy se získáváním kvalitních zaměstnanců a jejich častým střídáním.
 

Kolowratovy lesy

Dá se říci, že to byl pro ně rok velmi příznivý.
 
Proběhlo řízení o zalesnění pozemků v k.ú. Nové Domky o celkové výměře 4,15 ha.  Zkolaudována stavba hospodářského objektu se sedlovou střechou  v Rozvadově, dále pak nová obůrka pro mufloní zvěř v Dianě.  Byla do ní přestěhována zvěř ze staré obůrky, která již příliš nevyhovovala, především  stavem svého oplocení.
 
Mimořádně úspěšný rok to byl pro zalesňování a to z důvodu chladnějších klimatických podmínek, než je obvyklé. Ujímavost vysázených sazenic byla 90% a víc. Vysazovaly se především sazenice smrku, buku, olše a po několika letech i jedle. K dispozici bylo málo sazenic borovice - velké množství jich uhynulo přes dlouhou zimu.
 
Také stavy jelení zvěře a jejího odlovu byly mimořádně vysoké ( na rozdíl od srnčí, která utrpěla dlouhou zimou ). Vysoké se odstřílelo v honitbách Kolowratových lesů - Diana a Nové Domky - více než 70 kusů. I přes vysoký odstřel byla v průběhu zimy pozorována velmi početná, přes 20 kusů čítající  stáda jelení zvěře.


Počasí

Svou průměrnou teplotou 4,7 stupňů C se rok 1996 stal nejchladnějším za posledních 40 let. Může za to jak mimořádně dlouhá zima na počátku roku, tak i studené léto. Zvláště nevlídným měsícem bylo září, které bylo nejstudenější za celou dobu pozorování od roku 1955. Stejně tak tomu bylo i s úhrnem slunečního svitu v září 1996, který byl nejnižší od roku 1955. Srážkově patřil rok 1996 k mírně podprůměrným. Za to, že se nastal více deficitním, můžeme děkovat bouřkám v průběhu července, když začátek roku byl výrazně podprůměrný.

Co napsat závěrem ?

Rok 1996 nebyl nijak průlomovým rokem. Některé záležitosti obce ( např. autobusová zastávka ) se doposud nevyřešily, mnohé se však dokázalo - zvláště významná je částečná plynofikace obce a vybudování chodníku v horní části Rozvadova. Toto podstatně zlepšilo nejen estetický  vzhled obce, ale hlavně bezpečnost občanů a zvláště malých dětí při cestách obcí.

Je na místě vyzdvihnout práci starosty obce, který především se zasloužil o to, že se akce v tomto rozsahu letos podařila a že na ni byl dostatek finančních prostředků.  Můžeme jen doufat, že i ti členové zastupitelstva, kteří se doposud příliš nezapojili, vyvinou ve své práci větší úsilí a rozvoj celé obce bude zdárně pokračovat.

Obec

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Překlad (translations)