Obec Rozvadov
ObecRozvadov

Kronika roku 1997

Úvod

Rok 1997 se navždy zapíše do dějin našeho státu jako rok velké přírodní katastrofy. Rozsáhlé záplavy, které postihly v červenci značné území naší republiky (zejména na Moravě),  si vyžádaly desítky lidských životů a nevyčíslitelné materiální škody. Počet míst, zasažených povodněmi, se ustálil na konečném čísle 536, bylo zničeno 2 685 a  poškozeno 19 053 domů. Bez přístřeší zůstalo čtyři tisíce domácností a nouzově bylo ubytováno na dvanáct tisíc osob. Synonymem letošních povodní se stala malá obec Troubky na Moravě, kde bylo povodní zlikvidováno více než 140 domů.
 
Desítky lidí v zatopených místech zůstávaly bez pomoci zcela odříznuty od okolního světa. Na pomoc čekali na půdách a střechách domů či v okolních kopcích. Do boje s rozvodněnými řekami zasáhla armáda, jednotky CO i letecká technika policie a hasičské záchranné skupiny. Pomáhalo i nesčíselně dobrovolníků, kteří neváhali nasadit vlastní životy při pomoci ohroženým spoluobčanům.
 
Formou veřejných sbírek se zapojila veškerá naše veřejnost. Sbírky na pomoc postiženým občanům se pořádaly prakticky všude a přispívali všichni - jednotliví občané, podnikatelé i všemožné organizace. Vybrány byly velké finanční prostředky a také rozsáhlá materiální pomoc ( hlavně potraviny a oblečení ), která byla neprodleně dopravována na postižená místa. Naše obec nebyla v tomto směru výjimkou, jak uvádí odstavec Povodně.
Záplavami vzniklé materiální škody se budou napravovat mnohde i několik desítek let. Škody na psychice lidí, kteří si museli záplavy protrpět, však bohužel nikdo nenapraví.
 

Obecní zastupitelstvo

I nadále se obecní zastupitelstvo scházelo pravidelně na svých zasedáních každé první pondělí v měsíci, nepočítáme-li v to i několik mimořádných zasedání.
 
Na svou funkci člena obecního zastupitelstva rezignovali v lednu pan Pavel Šesták (nezávislý) a v květnu pak paní Marie Lišková (KSČM). Za Pavla Šestáka doplnila řady zastupitelstva paní Pavlína Koleňáková (nezávislá), za paní Liškovou dosud nikdo nenastoupil, takže zastupitelstvo se nyní schází v počtu osmi členů.
 
Stejně jako minulý rok mělo obecní zastupitelstvo nejčastější ( a nejsložitější ) rozhodování ohledně čerpání obecních financí. V únoru odsouhlasili zastupitelé úhradu za zpracování návrhu územního plánu sídelního útvaru Rozvadova v částce 130.000,- Kč, v květnu pak koupi pozemků pro směnu s Pozemkovým fondem ČR na výstavbu nového sídliště za 203.000,- Kč a nákup 16 kusů lamp veřejného osvětlení v ceně 225.000,- Kč. V srpnu to bylo 144.000,- Kč na koupi tří kusů čekáren pro nové autobusové zastávky.
 
Na zasedání OZ dne 3.11.1997 rozhodlo obecní zastupitelstvo také o příspěvku obci Mikulovice v okresu Jeseník, která byla postižena letošními záplavami, jak je zapsáno v odstavci o povodních.


Výstavba, sociálně-ekonomický rozvoj

Po celý rok 1997 se obec potýkala s nedostatkem finančních prostředků. Přesto se v tomto roce realizovala další etapa plynofikace od obecního úřadu po spodní bytovky (č.p. 178-186) a plynofikace kotelen v těchto bytovkách, a dále výstavba tří nových autobusových zastávek v obci.
 
Obec byla nucena vybudovat tyto autobusové zastávky, protože i nadále přetrvávaly problémy se zastávkou u pošty. Pro jejich vybudování vybralo obecní zastupitelstvo  firmu Silnice Stříbro a  výstavba přišla obec na 800.000,- Kč. Nové autobusové zastávky se jmenují U pošty (přes cestu  vedle býv. zastávky) - ve směru na Přimdu, U Motorestu (vedle knihovny) - ve směru na SRN a Na vrchu  - točna. Přes všechny problémy, které tuto záležitost provázely, nutno konstatovat, že nové zastávky značně vylepšily celkový vzhled obce.
 
Co se týče plánované výstavby nového sídliště pro Policii a Ministerstvo vnitra na parcele 25/1 v Rozvadově, ustrnula tato prozatím na mrtvém bodě z důvodu nedostatku finančních prostředků na tuto akci. Též Ředitelství silnic a dálnic, které mělo v plánu na uvedené parcele stavět šest rodinných domků, od výstavby odstoupilo a do dnešního dne není jasné, zda a kdy bude plánovaná výstavba realizována.
 
V tomto roce  měla ještě proběhnout akce „Kanalizace, plyn, přečerpávání“ ve spodní části obce, tato však byla též odložena z důvodu nedostatku finančních prostředků. 

 

Povodně

Tak jako téměř ve všech ostatních obcích, i u nás vyhlásil obecní úřad sbírku základních potřeb pro občany, postižené povodněmi.
 
Přijímaly se hlavně ručníky, přikrývky, deky, oblečení pro děti i dospělé, pasty na zuby, dezinfekční prostředky, mýdla, dále pak trvanlivé potraviny, voda apod. Vybrané věci byly odvezeny na Český červený kříž do Tachova. Občané také poskytovali finanční příspěvky - celkem se od nich vybrala částka 25.550,- Kč. Obec ze svého rozpočtu  poskytla částku 74.450,- Kč a celková částka 100.000,- Kč byla poskytnuta obci Mikulovice v okresu Jeseník. Rozhodlo o tom obecní zastupitelstvo na svém zasedání dne 3.11.1997. Darovaná částka bude obcí použita na nákup vysílaček pro spojení pracovníků OÚ Mikulovice s jejich zaměstnanci v terénu při odstraňování škod, vzniklých povodněmi a hlavně pro případ dalšího ohrožení obce přírodní katastrofou.
 

Majetek obce, hospodaření

Celková hodnota majetku obce k 31.12.1997 byla 66.736.746,- Kč.
Hodnota budov, staveb ani aut a techniky se od loňska nezměnila, drobný hmotný investiční majetek má hodnotu 2.267.212,- Kč, materiál 66.174,- Kč.
Peněžní prostředky na účtu v bance činily ke konci roku 1.799.734,- Kč, což je pouhá polovina loňského stavu. Hospodaření obce skončilo opět přebytkem oproti rozpočtu.
 

Obyvatelstvo

K 31.12.1997 bylo v Rozvadově a ostatních osadách trvale hlášeno celkem 669 obyvatel, z toho 315 mužů a 354 žen.
 

část obce

počet obyvatel

věkový průměr

Diana

105

61

Milíře

9

59

Nové Domky

13

36

Rozcestí

13

52

Rozvadov

490

32

Sv. Kateřina

39

36

Srovnáme-li údaje o počtu obyvatel v Rozvadově a přilehlých osadách za několik posledních let, zjistíme, že v naší obci dochází k trvalému úbytku obyvatelstva.

Služby

Ve sféře služeb se toho v naší obci letos moc nezměnilo. Prodejna drogerie byla přemístěna z budovy Agročasu do prostor „ Antiku“ naproti obecnímu úřadu. V uvolněném objektu Agročasu byla zřízena vinárna s diskotékou a herna.
 
Dále byla uzavřena prodejna hraček nahoře na kopci, neboť z této prodejny odešla prodavačka a majitel má záměr objekt prodat. Byl zpracován projekt na výstavbu nového supermarketu Jednoty pod stávající ČOV, projekt zahrnuje mimo vlastního objektu i přístupové komunikace, pěší zónu, dvoustojanovou benzinovou pumpu včetně minishopu a parkoviště u supermarketu a u Motorestu. Pro účely výstavby prodala obec Jednotě pozemky za 286.600,- Kč.
 
V rámci zlepšení služeb pro občany byla podepsána smlouva s firmou Resur na osazení 6 kusů kontejnerů na sběr skla a papíru. Dva kusy byly instalovány na spodním, dva na horním sídlišti a dva kusy u obchodu.
 

Cestovní ruch

V listopadu letošního roku došlo u Rozvadova a Waidhausu ke spojení české dálnice D5 s německou dálnicí A6. Po náročné přípravě byla dokončena stavba (zahájená v červenci 1994), která je na českém území svou délkou přes 60 km a lhůtou výstavby 39 měsíců výjimečná, a to i v evropských podmínkách.
 
Za hraničním mostem (nadm. výška 512 m n.m.) překonává dálnice Český les s nejvyšším bodem trasy 613 n.m u Přimdy, odkud potom klesá k prozatímnímu konci dálnice u Plzně ve výšce 350 m n.m..
 
Dálnice má příčné uspořádání kategorie D 26,5, u něhož oba jízdní pruhy mají zpevněnou šířku 10,75 m, střední dělící pás má šířku 4m. Celková tloušťka konstrukce vozovky je 65 cm.
Na úseku dálnice D5 mezi Rozvadovem a Plzní je celkem 61 mostů, z nichž čtyři spadají do kategorie tzv. velkých mostů.
 
Současně s otevřením dálnice zahájila svůj provoz nová celnice Rozvadov - Waidhaus. Je to největší společné celní odbavovací zařízení na česko - německé hranici. Celý odbavovací prostor leží na českém území. Přípravu a realizaci celé stavby převzala česká strana. Stavební náklady jsou cca 1,1 miliardy Kč. Pro celní odbavení je k dispozici v obou směrech 145 stání pro nákladní vozidla a 48 stání pro osobní vozidla. Díky nové celkové koncepci s 12 odbavovacími pruhy se doby odbavení mezinárodní dopravy výrazně zkrátí. Ve společném odbavovacím prostoru Rozvadov - Waidhaus bude zaměstnáno až 900 pracovníků.
 
Stávající celnice Rozvadov a Waidhaus zůstanou nadále v provozu pro osobní a autobusovou dopravu a pro regionální nákladní dopravu.
 
U dálnic jsou kladeny nejvyšší nároky na jejich funkčnost a bezpečnost. To znamená, že dálnice musí být neustále v bezvadném stavebním a dopravně-technickém stavu. Z toho vyplývá řada úkolů pro silniční správy. Tyto úkoly plní na úseku st. hranice - Plzeň Středisko správy a údržby dálnice Ostrov u Stříbra. K SSÚD Ostrov patří detašované pracoviště Rozvadov, které se stará hlavně o společný celní odbavovací prostor.
 
Dílo, uvedené do provozu výrazně zlepšilo podmínky pro dopravu a současně i životní prostředí obyvatel v obcích na původní trase, přispělo k rozvoji regionu a zkvalitnění mezinárodní dopravy.

           
Školství

Základní škola

Rozvadovská základní škola se i v letošním roce zúčastnila mnoha akcí a velké množství jich i sama pořádala.
 
30. ledna to byla například účast v recitační soutěži v ZŠ Přimda, v únoru místní dětský karneval a čtenářská soutěž v ZŠ Přimda. 13. března následovala družební návštěva dětí z naší ZŠ ve Waidhausu, kde byly pro ně připraveny různé kulturní a sportovní akce. 12. května se uskutečnila besídka pro rodiče k Svátku matek, 21. května pak besídka v Domově důchodců v Dianě pro zdejší babičky.
 
Na školní výlet se s dětmi paní učitelky vydaly do Klatov, kde navštívily místní památky a hrad Švihov. 5. června oplatily waidhauské děti našim školákům jejich březnovou návštěvu a opět prožily společné dopoledne. 16. června navštívily rozvadovské děti loutkové představení na Přimdě.
Od září do listopadu jezdili školáci každé úterý zaplavat si do  tachovského bazénu. Následoval tradiční „ Mikuláš “ ve škole a pak vánoční besídky - pro důchodce z DD Diana a školní besídka, která rok 1997 v rozvadovské základní škole ukončila.
 

Mateřská škola

Hned z počátku letošního roku byla mateřská škola v Rozvadově dvakrát neplánovaně uzavřena. Poprvé to bylo 4. - 7. února z důvodu chřipkové epidemie, dále pak 15. února, kdy pracovníci školství vstoupili do stávky za lepší pracovní podmínky a vyšší mzdy. Pro pět dětí, které si rodiče nemohli ponechat tento den doma, byl však provoz školky zajištěn.
 
18. března vystoupily děti z MŠ společně s dětmi za základní školy v představení pro místní  a německé důchodce v Motorestu. 13. května se uskutečnila besídka pro maminky, v červnu proběhlo rozloučení se školním rokem - opékání vuřtů.
 
Ke zlepšení provozních podmínek v mateřské škole přispělo zakoupení dřevěného vybavení  pro hřiště MŠ v ceně 29.890,- Kč - nová pískoviště, domeček, lavičky a vláček.
V září bylo do mateřské školy zapsáno 22 dětí - 7 dětí odešlo do ZŠ. V rámci zahájení nového školního roku navštívily děti bistro U Mrhálků. Dětem se tato akce velice líbila.
V říjnu zahájil svou činnnost výtvarný kroužek pro  předškolní děti.. V listopadu navštívily děti z mateřské a základní školy společně plavecký bazén a mimoto se během celého roku uskutečnily návštěvy několika divadelních představení ve Stříbře a v Boru. Školní rok v MŠ uzavřela stejně jako v základní škole vydařená vánoční besídka.


VÚM Nové Domky

V tomto zařízení přetrvávaly i letos problémy s nedokonalou legislativou a přes veškeré úsilí se nepodařilo naplnit kapacitu ústavu a zabezpečit plynulý provoz VÚM.
Z celkového počtu třiceti evidovaných chovanců se v ústavu zdržuje průměrně šest - ostatní jsou na útěku, ve vazbě apod. V srpnu došlo v ústavu k tragické události - jeden chovanec napadl druhého kosou a způsobil mu vážná zranění.
 
Ke konci roku bylo rozhodnuto, že od 1. ledna 1998 bude Výchovný ústav pro mládež v Nových Domcích zrušen jako samostatný subjekt a stane se součástí Výchovného ústavu pro děti a mládež v Hostouni na domažlicku.       


Kultura a sport

Stejně jako loni, ani letos se žádná velká „ kultura “ v Rozvadově nekonala.

Výjimkou v tom byl opět úspěšný maškarní ples, pořádaný 15. února - dopoledne pro děti, večer pro dospělé a na podzim vydařená myslivecká zábava, pořádaná zdejším MS Tetřívek. V jediném místním sále - v Motorestu Titany se stejně jako předchozí dvě akce konal i koncert folkové skupiny Cop z Plzně.
 
Pokud můžeme o sázkových hrách v casinu hovořit jako o kultuře, stalo se přínosem pro místní kulturní život otevření nového casina firmy LMJ Casino Česká Kubice. Za vstupné 20,- DM můžete posedět v příjemném a útulném prostředí v námořnickém stylu. A protože v ceně vstupného jsou zahrnuty dva desetimarkové žetony, můžete zkusit své štěstí na čtyřech stolech americké rulety, při Black-Jacku nebo v pokeru.
 
Největší sportovní událostí tohoto roku se v Rozvadově stalo slavnostní srpnové fotbalové utkání Rozvadova se St. Sedlištěm na nově zatravněném hřišti, kdy rozvadovští porazili Staré Sedliště 6:1. I v tomto roce pokračovala výstavba sportovních kabin, dosud se v rámci této akce proinvestovalo 843.000,- Kč. Stejně jako loni skončili naši žáci první v okresní soutěži a dospělí druzí ve třetí třídě okresního přeboru.
 


Počasí
 

 
Průměrná teplota vzduchu v roce 1997 byla 6,5 stupňů Celsia, přičemž maximální teplota vzduchu byla 29,0 stupňů Celsia ( této hodnoty bylo dosaženo dne 29. 6. ) a minimální teplota vzduchu v tomto roce činila -16,6 stupňů Celsia ( dne 1.1.1997 ).
Celkový měsíční úhrn srážek byl 661,7 mm, z toho nejvíce srážek spadlo v měsíci červnu ( 96,0 mm ) a v červenci ( 107,6 mm ).
Maximální náraz  větru  činil 126,0 km/h, průměrná rychlost větru pak byla 15,4 km/h.
Nejvyšší sněhová pokrývka ležela ve dnech 6.- 13. ledna - její výška činila 34 cm.
( Údaje poskytla meteorologická stanice Přimda ).
 


Kolowratovy lesy
 

 
Protože se ukázalo nutné odkácet kvůli bezpečnosti provozu na budované dálnici ještě další porost okolo dálnice, a bylo nutné zpracovat vzniklý klest, zakoupily Kolowratovy lesy nový štěpkovač. V květnu byl v osadě Diana zkolaudován rybník, který slouží současně jako odkalovací nádrž.
Letos poprvé byla také v Kolowratových lesích prováděna těžba pomocí harwesterů - kácecích souprav.
Kromě těchto mimořádných událostí pak probíhaly v Kolowratových lesích po celý rok běžné stavební úpravy lesních cest - svážnic a skládkovacího prostoru.
 
     

Závěr

      
Závěrem lze říci, že i tento rok se podařilo obci splnit vytyčené úkoly zejména ve výstavbě a sociálněekonomickém rozvoji. Celkový rozvoj obce do budoucna pak bude ovlivněn neustále se zhoršující finanční situací obce a zcela jistě také výsledky komunálních voleb v roce nadcházejícím.

Obec

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Překlad (translations)