Obec Rozvadov
ObecRozvadov

Kronika roku 1998

Úvod

Rok 1998 proběhl opět celostátně ve znamení voleb. Situace na naší politické scéně se vyhrotila natolik, že bylo nutné vyhlásit předčasné parlamentní volby do Poslanecké sněmovny. Tyto volby proběhly v červnu, v listopadu se uskutečnily po čtyřech letech volby komunální. V parlamentních volbách zvítězila poprvé ČSSD a protože ostatní politické strany nebyly ochotny sestavit s ČSSD koalici, situace nakonec vyústila v podpis tzv. opoziční smlouvy mezi ČSSD a ODS. Touto smlouvou si ČSSD zajistila dočasnou vládu za tiché podpory ODS.
 
V listopadových komunálních volbách kandidovaly v naší obci do devítičlenného zastupitelstva dvě strany - Sdružení nezávislých kandidátů a KSČM, přičemž SNK přesvědčivě zvítězilo v poměru 6:3. Blíže se o komunálních i parlamentních volbách rozepisujeme v odstavci „Volby“.
 
Až na požár v Motorestu nedošlo v naší obci letos k žádným významnějším událostem. Snaha představitelů obce o zlepšení životní úrovně v obci je neustále konfrontována se stálým nedostatkem finančních prostředků.

 

1. Obecní zastupitelstvo

Jako každým rokem, řešilo obecní zastupitelstvo i letos na svých pravidelných pondělních schůzkách především otázky, týkající se běžného provozu obce, a jako každým rokem, i letos to byly většinou otázky finanční.
 
V dubnu zastupitelsvo schválilo nákup dalších pozemků - restitučního nároku o výměře 11 ha za 303.000,- Kč. Bohužel bylo obci Pozemkovým fondem ČR v Tachově sděleno, že převod žádaných pozemků ( především komunikací a parcel vhodných pro výstavbu ) budou řešit nejdříve za dva roky, takže asi 30 žadatelů o stavební parcely v obci zůstalo opět neuspokojeno. Dále bylo na dubnovém zasedání schváleno vybudování nového chodníku u bytovek č.p. 178 - 181 v ceně 400.000,- Kč a nákup nové rozhlasové ústředny v ceně 97.125,- Kč,  opravu stávajícího rozhlasového vedení a výměnu reproduktorů.
 
V květnu OZ jednalo o zahájení stavebního řízení na výstavbu tržnice firmy Renoma s.r.o. ve Svaté Kateřině. Tato tržnice, umístěná vedle dálnice, byla v létě zkolaudována a nyní již je v plném provozu.
 
V říjnu schválilo OZ realizaci projektu M. Skalského - návrh ozelenění Rozvadova na místě bývalé požární nádrže.
 
Protože Dopravní stavby Olomouc a.s. postupně ukončují svou činnost v pronajatých objektech na Kótě, byl starosta v listopadu pověřen obecním zastupitelstvem, aby podal do novin a do realitních kanceláří nabídky ohledně využití tohoto areálu.
 
Po listopadových komunálních volbách ukončilo svou činnost staré zastupitelstvo a dne 30.11.1998 se sešlo na svém ustavujícím zasedání zastupitelstvo nové. Složení  zastupitelstva se ale výrazně nezměnilo - k Jindřichu Červenému, kterého si zastupitelstvo zvolilo opět za starostu, Jaroslavu Šetlíkovi ( nový místostarosta ), Pavlíně Koleňákové, Františku Dočkalovi , Josefu Vavruňkovi  a Václavu Branskému přibyli pouze 3 noví členové - Ilona Macháčová, Pavel Rolník a Bořivoj Vrabec.

 

2. Výstavba, sociálně-ekonomický rozvoj

I v tomto roce se pokračovalo v plynofikaci obce. Byly zpracovány projektové dokumentace pro další tři etapy plynofikace - v horní části obce , v prostoru ke kasinu a od bytovek k  č.p. 148 . Realizaci akce „Kanalizace, plyn, přečerpávání“ ve spodní části obce bylo nutno již druhým rokem odložit z důvodu nedostatku finančních prostředků. Zkolaudována byla plynofikace kotelny v ZŠ a přípojky plynu pro základní a mateřskou školu a byt školníka.
 
Obec nechala zpracovat projektovou dokumentaci na akci „Chodník + inženýrské sítě“ - od knihovny nahoru po pravé straně ve směru na SRN. Pokud bude dostatek finančních prostředků, akce by se měla uskutečnit v letech 1999 - 2000.
 
U bytovek č.p. 178 - 181 a č.p. 183 - 185 byl vybudován nový chodník, což značně vylepšilo celkový vzhled této části obce.
 
Vietnamská firma Misachi ukončila v červenci provoz tržiště u kasina a firma LMJ casino Rozvadov vybudovala místo tohoto tržiště pěší zónu. Na tuto pěší zónu v centru obce bude navazovat parčík na místě bývalé požární nádrže, jehož realizaci schválilo v říjnu zastupitelstvo.
 
Jednota SD Tachov ustoupila od výstavby plánovaného marketu Jednoty v Rozvadově a prodala pozemek určený na jeho výstavbu zpět obci. Zastupitelstvo schválilo žádost p. Paucha o výstavbu restaurace na tomto místě. Pan Pauch přislíbil, že v projektu bude počítat s prostorem, který by alespoň částečně nahradil sál po vyhořelém Motorestu.

 

3. Volby

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
proběhly ve dnech 19. a 20.6. 1998. V okrese Tachov bylo 88 volebních okrsků, celkem v těchto volbách kandidovalo 12 volebních stran.
 
V jediném rozvadovském volebním okrsku volilo z celkového počtu 627 voličů 69%. Stejně jako v celostátním měřítku zvítězila v naší obci ČSSD ( 32,4%), následovaná ODS (24,5%). Dále se umístily strany KSČM (17,8%), KDU-ČSL (7,4%), US (5,3%), DŽJ (4,8%), Nezávislí (2,3%), SPR-RSČ (2,0%), DEU (1,6%), SZ (1,3%), ČSNS (0,2%). Volební výsledky v obci byly zcela jistě ovlivněny hlasy 147 voličů, kteří volili v naší obci na voličský průkaz.

 

Komunální volby, tedy volby do obecních zastupitelstev, proběhly ve dnech 13. a 14.11. 1998. V těchto volbách kandidovaly dvě volební strany - č. 1 si vylosovalo Sdružení nezávislých kandidátů, zastoupené zmocněncem p. Kletečkou, č.2 si vylosovala KSČM, zastoupená p. Tahovským.

Za SNK kandidovali:
Červený Jindřich, Dočkal František, Šetlík Jaroslav, Vavruněk Josef, Koleňáková Pavlína, Macháčová Ilona, Mrhálková Eliška, Pajer Pavel, Gažák Pavel.
 
Za KSČM kandidovali:
Vrabec Bořivoj, RSDr. Šojsl Jaroslav, JUDr. Franc Jan, Bránský Václav, Řimnáč Miroslav, Rolník Pavel, Havran Mikuláš, Jambor Antonín, Pícha František.
 
Celkový počet osob, zapsaných do výpisů ze seznamu voličů, činil 499. Voličů se dostavilo k volbám 260. Tento výsledek je však zkreslen tím, že v době voleb se uskutečnilo stěhování DD Diana do nově postaveného domova důchodců v Tachově. Důchodci z Diany, kterých bylo asi 60, byli zapsáni jako voliči ve volebním seznamu naší obce, avšak v naší obci už nevolili.


 
Do obecního zatupitelstva obce Rozvadov na další 4 roky byli zvoleni tito kandidáti:


Jindřich Červený (SNK) 181 hlasů
Jaroslav Šetlík (SNK)  161
Pavlína Koleňáková  157
František Dočkal (SNK) 148
Josef Vavruněk (SNK) 144
Ilona Macháčová (SNK) 129
Václav Bránský (KSČM) 112
Pavel Rolník (KSČM)  100
Bořivoj Vrabec (KSČM)  77


 
Jako náhradníci se umístili kandidáti v tomto pořadí:


Eliška Mrhálková (SNK) 108 hlasů
Pavel Pajer (SNK)  143
Pavel Gažák (SNK)  115
Jaroslav Šojsl (KSČM)  81
Jan Franc (KSČM)   85
Miroslav Řimnáč (KSČM)  95
Mikuláš Havran (KSČM)  96
Antonín Jambor (KSČM)  75
František Pícha (KSČM)  82
 
Na ustavujícím zasedání OZ dne 30.11.1998 byl zvolen starostou obce Jindřich Červený, zastupcem starosty Jaroslav Šetlík.

 

4. Majetek obce, hospodaření

Celková hodnota majetku obce v roce 1998 činila 67.169.317.,- Kč. V hodnotách budov, staveb, aut ani techniky nedošlo ke změnám. Drobný hmotný investiční majetek k 31.12.1998 má hodnotu 2.228.719,- Kč, materiál 71.459,- Kč, peněžní prostředky na účtu v bance k tomuto datu činily 1.653.597,- Kč, což je o něco méně než loni.

 

5. Obyvatelstvo

K 31.12.1998 bylo v Rozvadově a ostatních osadách trvale hlášeno 601 obyvatel, z toho 295 mužů a 306 žen. Celkový věkový průměr všech občanů byl 36 let.
 
Ke značnému úbytku obyvatelstva oproti loňsku došlo přestěhováním Domova důchodců Diana do nového DD v Tachově.
 
Narodily se 4 děti ( dvě děvčátka a dva chlapci ). Sedm lidí uzavřelo v tomto roce manželství, šest lidí se rozvedlo.

 

6. Služby

Co se týče úrovně a současné situace ve vývoji služeb v letošním roce, není na tom naše obec zrovna nejlépe.
 
Jediné dvě významné změny, které se letos ve sféře služeb udály, byly změny k horšímu. Za prvé sešlo z plánované výstavby nového supermarketu Jednoty a za druhé v dubnu vyhořel místní Motorest.
 
 
Pozitivní změna ve sféře služeb byla ta, že zastupitelstvo schválilo nákup 11 ks kontejnerů na separovaný odpad do přilehlých osad. Tyto kontejnery na sklo a plasty budou osazeny v jednotlivých osadách v příštím roce.

 

7. Školství

 

Základní školu

Navštěvovalo ve školním roce 1997/98 celkem 32 žáků. Na škole probíhaly tyto kroužky: kroužek německého jazyka, logopedie, pohybové hry. Stejně jako loni i letos na podzim jezdili žáci plavat do tachovského bazénu, zúčastňovali se různých soutěží - výtvarných, čtenářských, pěveckých i sportovních. Na školní výlet si děti vyjely tentokráte do Prahy. Následovaly vzájemné družební návštěvy českých a německých dětí u nás i v SRN.  Besídky pro maminky a babičky se na rozvadovské základní škole staly již tradicí. V rámci programu Tvořivá škola byla zakoupena na ZŠ Rozvadov elektrická keramická pec. První keramické krůčky udělali rozvadovští žáci a učitelé v květnu pod dohledem keramičky Jitky Černé z ateliéru Slunce z České břízy. Školní rok ukončilo 30. června poslední zvonění odcházejícím žákům.

 

Do Mateřské školy

Bylo ve šk. roce 1997/98 zapsáno 22 dětí. Rozvadovská mateřská škola je jednotřídní a navštěvují ji 3 - 7 leté děti. Ve výjimečných případech jsou přijímány i děti dvouleté. Učitelkám v MŠ se osvědčila práce podle plánu, který je tématicky rozčleněn na roční období. Úkoly vyplývající z tohoto plánu jsou zpracovány na jedno téma, které se pak prolíná všemi výchovnými složkami. Školní rok zahájila MŠ opět posezením v zahradním bistru paní Mrhálkové při zmrzlinovém poháru. Celé jaro a léto se hemžilo nejrůznějšími akcemi. Velice pěkný byl výlet do Bernartic. O chovu koní se zde děti dozvěděly spoustu zajímavostí a všechny děti se postupně na koni také svezly. 8.6. se děti a učitelky z mateřské školy rozjely na Přimdu. Z olympiády, kterou pro ně přimdská MŠ připravila, si všechny děti odvezly pečené medaile, lízátka a odměny při vyhodnocování. Stálicemi se již staly následující akce - výlet s opékáním vuřtů, slavnostní rozloučení s budoucími prvňáky, dětský karneval a besídky pro maminky.

 

Ve Výchovném ústavu pro  děti a mládež v Nových Domcích

Nedošlo letos po organizační stránce k žádným změnám. V září zde bylo zahájeno stavební řízení na přebudování kotelny ústavu z uhlí na lehký topný olej. Nová kotelna bude zkolaudována v příštím roce. 

 

8. Kultura a sport

Dne 4.4.1998 v nočních hodinách vyhořel motorest Titany. Příčiny požáru nejsou dosud známy. Pro místní kulturní život je to prozatím nenahraditelná ztráta, protože společně s motorestem shořel i jediný sál v obci, kde bylo možno pořádat kulturní a společenské akce. Ještě v březnu se tam uskutečnil maškarní ples pro děti i dospělé. Sál doslova praskal ve švech a úspěch karnevalu byl obrovský. Zvláště pro děti bylo maškarní veselí vždy událostí roku a teď o tuto radost přišly.
 
Nebývalou aktivitu vyvinul v tomto roce za podpory obce, která poskytla příspěvek 20.000,- Kč, klub důchodců. V červnu pořádal zájezd na zámek Orlík se zastávkou v královském městě Písku, v srpnu se v SRN uskutečnil Den seniorů - slavnosti pořádané společně s německými důchodci, v září si důchodci vyjeli na zájezd na Hlubokou a v prosinci do německého Waidenu za vánočními nákupy. Je vidět, že i občané v důchodovém věku si umí dobře zorganizovat zábavu a pak se dobře bavit.
 
Další potěšující věcí bylo, že 13.10. zahájil svou činnost keramický kroužek při rozvadovské základní škole. Z prostředků obce byla zakoupena pec na výpal keramiky za 23.000,- Kč. Překvapil značný zájem jak dětí, tak i dospělých. Kroužek se schází v několika skupinách, vždy jednou za 14 dní. Kroužek vede ředitelka ZŠ Mgr. Dana Lencová. Odborné  rady poskytuje Jitka Černá, keramička z České Břízy. Dospělí i děti zde mají možnost popustit uzdu své fantazii a vytvořit si svoje vlastní malé „umělecké dílo“. Výrobky dětí postupně rozzářily stěny celé rozvadovské školy. 
 
Ve dnech 26. a 27.9.1998 se uskutečnil v rámci Václavské poutě velký kulturní program, zakončený zábavným soutěžním pořadem, který natáčela televize. V rámci kulturního programu bylo možno navštívit mimo obvyklé pouťové atrakce diskotéku pro děti i mládež, dvě fotbalová utkání a hlavně v sobotu večer zábavný soutěžní pořad, nazvaný „Setkání v Rozvadově“. Tento program vznikl ve spolupráci s městy Přimda, Waidhaus a Eslarn a v jeho rámci si změřili své síly v zábavných soutěžích zástupci Rozvadova a Waidhausu na straně jedné a Přimdy a Eslarnu na straně druhé. Pořad byl natáčen v ocelokolně a moderovala ho Hana Švejnohová s partnerem. Účinkovali v něm: dívčí country skupina Schovanky, harmonikářské duo J. Pospíšil a R. Hrdličková, imitátor Jaroslav Čejka a zpěvák Stanislav Hložek. Tento program, ve kterém zvítězilo smíšené družstvo Rozvadov - Waidhaus, přešel poté volně v taneční zábavu. Pořad navštívilo na 500 diváků a měl velký úspěch. Je chvályhodné, že obec dokázala zorganizovat i takovouto náročnou akci a hlavně je dobře, že byl o ni mezi občany velký zájem.
 
Co se sportu týče, byl letošní rok také úspěšným. Naše fotbalové mužstvo dospělých zvítězilo ve 3. třídě a postoupilo do 2. třídy okresního přeboru. Družstvo žáků vyhrálo také svoji třídu, v kvalifikaci skončili druzí. Na podzim A mužstvo dospělých v nové soutěži skončilo na čtvrtém, žáci pak na pátém místě. Výsledek žáků byl ovlivněn tím, že jich hodně odešlo do dorostu a byli nahrazeni novými, devítiletými hráči. Také došlo ke změně trenérů u žáků - místo Rudolfa Svítila nastoupili  Jan Cibulka a Jaroslav Bočan. Nejvýznamnějšími sponzory této sezóny byli Casino Rozvadov, čerpací stanice PHM 7 CZ a spedice Sanara.

 

9. Kolowratovy lesy

Po pěstební ani těžební stránce nebyl rok 1998 ničím mimořádným. Neustále stoupá počet ulovené vysoké zvěře - letos se odstřílelo v honitbách Kolowratových lesů přes 100 kusů vysoké. V oboře na Dianě byl v tomto roce uloven muflon, jehož trofej byla ohodnocena hodnotou přes 220 bodů a získala zlatou medaili.

 

10. Počasí

Podle sdělení Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni byl rok 1998 v oblasti Rozvadova celkově teplotně i srážkově nadnormální.
 
Celkový roční úhrn srážek činil 854,6 mm, z toho nejvíce srážek spadlo v měsíci září (196,4 mm), nejméně v únoru (9,4 mm). Roční průměrná rychlost větru byla 4,9 m/s, přičemž maximální náraz větru dne 1.11.1998 byl 40,0m/s = 144,0 km/h. Roční průměrná teplota činila 6,8 stupňů C, maximální teplota 12.8. byla 33,0 stupňů C, minimální teplota 1.2. byla -16,2 stupňů C. Maximální výška sněhové pokrývky ležela ve dnech 8. - 11.12. a dosáhla výšky 38 cm.

 

Co napsat závěrem ?

Stejně jako ve všech předcházejících letech, i letos naše obec zaznamenala  úspěchy i  události méně příznivé.
 
Úspěšná byla letos obec zejména v oblasti výstavby a to pokračující plynofikací obce a vybudováním nového chodníku u bytovek a dále v oblasti kulturní - po několika letech se podařilo zorganizovat v tak velkém rozsahu Václavské slavnosti. Chvályhodné byly též příspěvky obce na různé kulturní a společenské akce jak základní a mateřské školy, tak klubu důchodců.
 
S událostmi nepříznivými, jako je vyhoření Motorestu a zrušení výstavby nového supermarketu, se bude muset obec co nejdříve vyrovnat a zajistit podmínky pro to, aby se zde v dalších letech rozvíjela občanská vybavenost v co největší míře.

Obec

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Překlad (translations)