Obec Rozvadov
ObecRozvadov

Kronika roku 1999

Úvod
 

Rok 1999, předposlední rok tohoto tisíciletí, proběhl obecně v očekávání toho, jaký bude příští, dlouho očekávaný rok 2000. Na jedné straně soutěže o první miminko roku 2000, přípravy na velkolepé oslavy silvestra, na straně druhé obavy ze zkolabování počítačové sítě v souvislosti s přechodem na nový rok.
Nakonec se žádné katastrofické vize nepotvrdily a všechno proběhlo v pohodě - jak práce s počítači, tak oslavy příchodu nového roku.
Pro naši obec nebyl tento rok ničím zvlášť mimořádným. I nadále se pokračovalo v budování nových inženýrských sítí, což se navenek asi nejvíce projevilo na chodu života obce a na jejím vzhledu.
 
 


Obecní zastupitelstvo

 
Obecní zastupitelstvo se i nadále scházelo pravidelně každé první pondělí v měsíci.
Hned v lednu byly ustanoveny následující komise pro práci v obci:
finanční komise - předseda p.  J. Vavruněk, revizní komise - předseda p. V. Branský, komise místního hospodářství a životního prostředí - předseda p. F. Dočkal. Sbor pro občanské záležitosti - předsedkyně pí. I. Macháčová, komise školská a kulturní - předsedkyně pí. Koleňáková.
V místních Rozvadovských rozhledech proběhla výzva občanům o možnosti pracovat v uvedených komisích. Na tuto výzvu se však nikdo nepřihlásil - všeobecný nezájem občanů o dění v obci stále přetrvává.
S platností od 1.6.1999 byla též ustanovena při OÚ Rozvadov komise výstavby s možností výkonu přenesené pravomoci stavebního úřadu. Tato komise je oprávněna vydávat stavební povolení na stavební úpravy jedn. staveb pokud nejde o kulturní památky, přijímat ohlášení drobných staveb, přijímat ohlášení lhůty, do kdy bude odstraněna drobná stavba, kolaudovat stavby, ke kterým vydala stavební povolení a zabezpečovat výkon státního stavebního dohledu.  Zřízením této komise odpadly místním občanům v mnoha případech zdlouhavé cesty na stavební odbor Městského úřadu v Boru.
V únoru zastupitelstvo odsouhlasilo zásady prodeje bytů ve vlastnictví obce Rozvadov. Bylo rozhodnuto, že k prodeji budou nabídnuty všechny bytovky kromě nově postavené bytovky č.p. 225, kterou si obec ponechá pro svoji potřebu. Protože nebylo jasné, zda budou mít nájemníci o koupi bytů zájem, proběhl nejprve mezi občany průzkum zájmu o koupi bytů. Teprve na konci roku se zasílaly občanům oficiální nabídky na prodej. Celá tato akce však s sebou přinášela řadu nečekaných formálních problémů a v podstatě se řešila v tomto roce na každém zasedání obecního zastupitelstva. K prodeji obecních bytů proběhlo na OÚ také několik schůzí, které byly nájemníky hromadně navštěvovány. Jelikož se otázka prodeje bytů řešila také na letošní veřejné schůzi dne 17.11., měla tato schůze na rozdíl od jiných let značnou účast. 
V dubnu zastupitelstvo neschválilo žádost  o povolení k výstavbě tržnic u dálničního mostu ve Sv. Kateřině, v červnu toto své rozhodnutí změnilo a na podzim bylo započato se zemními pracemi na výstavbu této rozlehlé tržnice. Bylo přislíbeno, přislíbil, že tato tržnice nebude typickou vietnamskou tržnicí, ale že zde budou postaveny i prodejny běžného spotřebního zboží pro místní občany - potraviny, drogerie apod. Teprve čas ukáže, zda tento příslib bude splněn.
V červnu schválilo zastupitelstvo uzavření smluv s Živnostenskou bankou na prodej 414 ks akcií ZČ energetiky, a.s. v majetku obce. Za tyto akcie obec získala dva miliony korun.
Celý rok se bohužel nepodařilo uzavřít plánovanou smlouvu s firmou Renoma s.r.o. na pronájem pozemků ve Sv. Kateřině pro výstavbu tržnice a tím obec přišla o milionové částky. S těmito prostředky bylo počítáno v obecním rozpočtu. Vzhledem k tomu, kolik investičních akcí ve výstavbě obec letos realizovala, tyto peníze v obecním rozpočtu citelně chybějí. Na konci roku  proto starosta seznámil zastupitelstvo s úmyslem požádat o úvěr u některé banky. Ke schválení žádného úvěru však v tomto roce zatím nedošlo.
Na zasedání  dne 2.8.1999 zastupitelstvo vyhovělo žádosti p. Jaroslava Šetlíka o uvolnění z funkce člena obecního zastupitelstva a z funkce zástupce starosty z důvodu přestěhování. Na dalším zasedání byl zvolen novým místostarostou p. František Dočkal, za p. Šetlíka nebyl  do zastupitelstva nikdo doplněn, takže nyní se zastupitelstvo schází v počtu osmi členů.
 
 


Výstavba, sociálně-ekonomický rozvoj
 

V lednu odsouhlasilo obecní zastupitelstvo provedení následujících investičních akcí, pokud na ně bude dostatek finančních prostředků:

 

  1. Kanalizace, plyn, přečerpávání ve spodní části obce ( od Agročasu k benzině ) - na konci roku byla akce hotova až na vlastní přečerpávání. Znamená to, že v této části obce byly zbudovány oddílné kanalizace - dvě splaškové ( z toho jedna výtlačná ) a jedna dešťová, vedení plynu, proběhla tam překládka telefonních kabelů. To všechno bylo překryto novým chodníkem se zámkovou dlažbou, byly zbudovány vjezdy k rodinným domkům a přípojky plynu do těchto domů. Současně s tím se odkanalizovala i protější strana obce. Pro realizaci této akce byla ve výběrovém řízení zvolena firma Stakus Tachov a obec za ni zaplatila v r. 1999 bez několika korun dva miliony. Celkem bude tato akce stát 8,4 mil korun. Investice se však jistě vyplatí, neboť se mimo jiné  výrazně zlepšil vhled této části obce a vybudováním chodníku se zvýšila bezpečnost občanů při pohybu v obci.
  2. Ozelenění středu obce a bývalé požární nádrže dle schváleného územního plánu - tato akce se v r. 1999 nerealizovala.
  3. Plynofikace obce - etapa k Březové - akce byla dokončena v r. 1999, zkolaudována bude v r. 2000.
  4. Vedení plynu, vodovodu, kanalizace k trafostanici - tato akce byla pouze projekčně zpracována.
  5. Plynofikace obce -  etapa „rumovka“  - akce byla dokončena v r. 1999.
  6. Plynofikace ke kasinu a k Jednotě - též dokončeno v r. 1999.
     
Podle předchozího výčtu realizovaných akcí je jasné, jak velký objem finančně nákladných prací se letos v naší obci uskutečnil. V tomto roce také pokračovala jednání ohledně výstavby nového sídliště Ministerstva financí - Generálního ředitelství cel na louce za obchodem. Bohužel přes veškerá jednání se doposud nepodařilo obci získat od Pozemkového fondu v Tachově parcely pro tuto výstavbu.
 


Majetek obce, hospodaření
 

Celková hodnota majetku obce k 31.121999 činila 77.400.764,- Kč. Hodnota budov, hal a staveb se oproti loňskému roku zvýšila o cca 8 milionů Kč a ke konci roku činí 53.606.972,- Kč. Tento nárůst byl způsoben ohodnocením nově vybudovaných inženýrských sítí v naší obci.
 
Dále došlo v tomto roce v rámci inventur k provedení finančního ocenění pozemků ve vlastnictví obce:

druh pozemku hodnota Kč
stavební pozemky  791.595,-
zemědělské poz. 464.638,-
lesní pozemky  2.497,-
ostatní pozemky 1.191.015,-
celkem   2.449.745,-

Peněžní prostředky na účtu v bance činily na konci roku 4.419.860,- Kč, pohledávky vůči obci činily k 31.12. 432.208,- Kč. Na první pohled by se zdálo, že čtyřmilionový zůstatek obecního účtu je dostatečně vysoký, z těchto peněz  však hned na začátku příštího roku bude nutno zaplatit další dva miliony za vybudování inženýrských sítí  a dále je nutno mít dostatek finančních prostředků na účtu pro běžný provoz obce.
 
 


Obyvatelstvo
 

K 31.12.1999 čítala obec Rozvadov celkem 601 obyvatel.
 
Z toho:

Diana 35 ( 19 mužů a 16 žen )
Nové Domky 13 ( 8 mužů a 5 žen )
Rozcestí 13 ( 6 mužů a 7 žen )
Rozvadov 498 ( 244 mužů a 254 žen )
Sv. Kateřina 34 ( 12 mužů a 22 žen ).

Narodilo se pět dětí , tři lidé zemřeli. V této souvislosti musíme zmínit tragickou událost, která otřásla naší obcí v poslední den prázdnin, kdy se nešťastnou náhodou utopil v místní požární nádrži  dvanáctiletý školák P. K.
 
 


Služby
 

V květnu odsouhlasilo obecní zastupitelstvo pronájem bývalé restaurace „Agročas“. Horní patro této budovy si obec pronajímá od Agročasu Částkov a dále ho pronajímá ke zřízení hospody ( prozatím bez kuchyně, ale i to je v plánu ). I když se nejedná o velké prostory, je nyní v obci opět - po vyhoření Motorestu - možnost pořádat zábavy alespoň pro omezený počet hostů. V přízemí objektu byla v létě otevřena prodejna masa - uzenin, ale asi po dvou měsících byla zrušena. V současné době v těchto prostorách provozuje p. M. z Rozvadova prodejnu potravin. 
V dubnu bylo zkolaudováno v další části objektu firmy Octopus ( vedle prodejny Jednoty ) solárium s barem I na tuto možnost občerstvení si místní občané brzy zvykli.
Co se týče služeb v oblasti likvidace odpadů, proběhl letos opět dvakrát svoz nebezpečného odpadu - elektronického odpadu, lednic, zářivek, barev, starých léků apod - pro občany zdarma.
Také došlo ke změně firmy pro svoz komunálního odpadu - místo firmy ASA bude nadále tyto služby zajišťovat firma Ekodepon s.r.o. Černošín, jejímž většinovým vlastníkem je Sdružení obcí Černošín, tedy i naše obec a tudíž budou pro Rozvadov služby této firmy finančně výhodnější.
 


Školství
 

Základní škola

 
Dvě třídy základní školy navštěvovalo ve školním roce 1998/99 27 žáků. I když žáků v místní škole mírně ubývá, žádný podstatný pokles počtu žáků tady nezaznamenali. Počty žáků naštěstí doplňují vietnamské děti. Jazykové problémy nemají, kdyby neuměly dobře česky, škola je nesmí přijmout.
Co se týče technického zázemí školy, byla v tomto roce dokončena plynofikace kotelny, kterou je vytápěna škola a mateřská školka. Tato akce stála téměř 600.000,- Kč.
Školní i mimoškolní aktivity základní školy se neustále rozrůstají - např. oproti loňsku pracuje ve škole opět o jeden kroužek více - vedle kroužku německého jazyka, pohybových her, logopedie a keramického kroužku byl ve druhém pololetí otevřen kroužek První pomoc, který vede paní vychovatelka Koleňáková.
Učitelky připravují pro děti neustále další zajímavé akce. V tomto roce např. děti ze 3. a 4. třídy opět jezdily do tachovského krytého bazénu na kurs plavání. Rozvadovská škola také stále udržuje čilé styky se školou ve Waidhausu, připravují akce střídavě v Německu a u nás. Například 9. března místní děti ve spolupráci s waidhauskou školou navštívily horské středisko, seznámily se s prací horské služby a zazávodily si na sáňkách a bobech.
Tradicí se již staly školní besídky, ať už je to vánoční besídka pro rodiče žáků ( 21.11.), nebo besídka pro maminky a vůbec všechny ženy ke Dni matek ( 12.5. ). Přestože se Domov důchodců přestěhoval z Diany do Tachova, nepřišli dědečkové a babičky o vánoční vystoupení dětí ze ZŠ. 17. prosince jim děti přijely zazpívat a zatančit až do jejich nového domova v Tachově.
Na školní výlet se děti vypravily do Plzně. Navštívily zde výstavu prehistorických zvířat, zoologickou zahradu a zámek Kozel, navíc ještě výstavu vojenské techniky a letadel.
Celkem v tomto školním roce základní škola pořádala nebo se zúčastnila více než třiceti mimoškolních akcí - výstav, soutěží, exkurzí, divadelních představení atd. Na takovou poměrně malou venkovskou školu je to úctyhodný počet a musím na tomto místě naše tři paní učitelky pochválit - berou totiž svou práci jako své poslání a tak to má být.
 


Mateřská škola

 
Z místní MŠ o kapacitě 25 dětí odešlo do ZŠ ve šk. roce 1998/99 deset dětí. Třída byla naplněna dětmi novými, mezi nimi bylo pět dětí vietnamských. Podle učitelek jsou to děti velice snaživé a učenlivé. Během roku se jejich počet v MŠ díky migraci neustále měnil.
Děti se opět účastnily mnoha akcí a soutěží - např. soutěže Tachovská paleta. Mezi vítěze se sice nedostaly, ale pocit z toho, že jejich práci ukázaly, byl velmi hezký. Na výtvarnou výstavu „Příroda mocná čarodějka“ do Slaného děti posílaly práce zachycující každé roční období. Probíhalo též mnoho kulturních a poučných představení. Např. v červnu se děti z MŠ i ze ZŠ sešly na krásném představení „Devět měsíčků“. Dětem bylo pohádkovou formou odpovězeno na ožehavou otázku, jak přichází dítě na svět.
V květnu si děti vyjely autobusem na Přimdu. Po vzájemném uvítání v místní mateřské škole následovala dlouhá vycházka lesem, přerušovaná plněním zajímavých úkolů, do Újezda p. Přimdou. Tam mnozí prvně viděli živé pštrosy. Zaměstnanci restaurace „U tří pštrosů“ již měli pro děti připravený táborák, palačinky, buřty, míčové hry, vycpaná lesní zvířátka, prostě to byla akce, na kterou se hned tak nezapomíná. 
V tomto roce v MŠ také zpracovávali vlastní preventivní protidrogový program.
I po technické stránce to byl pro mateřskou školu rušný rok. Během září bylo topení připravováno na plyn. V říjnu opět kopali, to se pro změnu předělávala voda na plynové ohřívání. O jarních prázdninách při omezeném počtu dětí chtěli ve školce vyměnit dlažbu v umývárně a na WC, nakonec však během týdne vymalovali téměř celou školku.
Celý šk. rok proběhl bez větších problémů, až na jednu nepříjemnost. V prosinci před vánocemi se někdo pokusil v noci školku neoficiálně navštívit. Zloděj si nic neodnesl, rozbil však okno na WC, zničil několik dlaždic a pokusem vloupání se do ředitelny poškodil zámek u dvěří. Pachatele se nepodařilo zjistit.
V září psal Tachovský deník o práci v místní MŠ, o plánech, které chtějí během roku uskutečnit - převážná část se jim podařila.
 


Kultura a sport
 

 
 

Kultura

 
Dá se říci, že letos se konečně v naší obci začalo po kulturní stránce něco dít, přestože se většinou jedná o akce, kterých se účastní stále stejný okruh lidí. I když kulturní komise nějakou akci připraví, nemá v obci téměř žádný ohlas.
Keramický kroužek při ZŠ rozvíjel i v tomto roce svou činnost a dokonce měl svou první výstavu a to přímo ve výstavní síni Okresního muzea v Tachově. Tato výstava byla ukázkou roční práce kroužku. Výstava probíhala v červenci a v srpnu a měla jak podle pracovníků muzea, tak i podle návštěvní knihy velký úspěch.
Místní klub důchodců pořádal v tomto roce hned tři zájezdy - na Křivoklát, na Loket  a do SRN za předvánočními nákupy.
30. března zorganizovala kulturní komise v zasedací místnosti obecního úřadu přednášku se zástupci ČČK na téma drogy a AIDS. Tato přednáška však měla jen mizivou účast.
Zájem veřejnosti vzbudila pouťová zábava, konaná v Agročasu . Na zábavě hráli známí Klatovští rybáři a omezená kapacita prostor nestačila uspokojit všechny zájemce o tanec a dobrou zábavu.
V červnu se uskutečnil na místním hřišti zábavný fotbalový zápas mezi „Zuřivými Beruškami“ a „Mužstvem snů“. Podle nepsaných pravidel tvořily družstvo Berušek místní a spřátelené ženy do 50 let věku, Mužstvo snů bylo složeno z pánů nad 50 let. Tento zápas měl velkou návštěvnost a skutečně se bylo na co dívat. Co ženy nezvládaly po technické stránce, vyrovnávaly svým nadšením a vervou. Zápas vyhrály Berušky 6:5, částečně zřejmě díky benevolenci družstva mužů. Zápas měl mnoho zábavných momentů a všem se moc líbil.
Pro velký úspěch tohoto utkání se zápas opakoval zase v září, při příležitosti svatováclavského posvícení. Tentokrát se družstva jmenovala Vášnivé Berušky a Mustangové a zápas dopadl nerozhodně 4:4. Přestože tentokrát sportovcům počasí nepřálo a celý zápas vytrvale pršelo, bavili se jak hráči, tak početní diváci.
V říjnu také začal pracovat místní ochotnický kroužek. Asi patnáct nadšenců se schází jedenkrát týdně na svých zkouškách a pilně nacvičuje divadelní představení. Premiéra je plánována na měsíc červen 2000.
Závěr roku 1999 byl oslaven podívanou na ohňostroj v ceně 18.000,- Kč, zakoupený obcí. Žádné jiné mimořádné oslavy se v naší obci při této příležitosti nekonaly.


Sport

 
Letos se rozvadovské fotbalové A mužstvo umístilo na 2. místě II. třídy okresního přeboru. Jejich vytčeným cílem bylo umístit se do 3. místa v tabulce. Jelikož do této třídy postoupili teprve předcházející rok, považují to fotbalisté za velmi solidní umístění. Ještě na podzim sice uvažovali o postupu do vyšší třídy, protože prvních šest kol ročníku vyhráli, ale v dalších zápasech se jim už díky nemocnosti a zraněním tak nedařilo.
Pro velký počet zájemců o hraní fotbalu bylo nově sestaveno rozvadovské B mužstvo. Původně se přihlásilo 22 lidí, časem však zájem o hru opadnul a nakonec byli zbylí hráči rádi, že jim vypomáhali hráči z A mužstva, aby jich byl plný počet. Skončili jako předposlední ve IV. třídě okresního přeboru. Jejich cílem pro příští sezónu je vylepšit umístění do poloviny tabulky.
Družstvo žáků se umístilo na 5. místě v okresním přeboru.
Sportovci si také v tomto roce vylepšili svoje sportovní zázemí - dvakrát se sešli na brigádě při vyřezávání křoví v okolí hřiště, bílily se kabiny a opravovala se jejich fasáda, nově se natřelo zábradlí u hřiště.
 


Kolowratovy lesy

 
Pro Kolowratovy lesy nebyl rok 1999 nijak zvlášť mimořádný až na větrnou kalamitu menšího rozsahu, která však postihla pouze oblast Hraniček. Na Hraničkách byl v tomto roce také opraven horní rybník, na dolním  rybníku byla provedena oprava stavidla.
 
 


Počasí

 
Podle informací Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni byl celkově r. 1999 v oblasti Rozvadova srážkově podnormální a teplotně nadnormální.
 
Vybrané zajímavé údaje:

roční úhrn srážek: 628,2 mm
roční průměrná teplota: 6,9 stupňů C
maximální teplota: 5.7.1999 31,1 stupňů C
minimální teplota: 1.2.1999  -14,1 stupňů C
maximální náraz větru: 26.12.1999  32m/s = 117 km/hod
maximální výška sněhové pokrývky: 25.2.1999  58 cm
 
 


Co napsat závěrem ?

 
Závěrem můžeme konstatovat, že i tento rok se podařilo obci splnit většinu plánovaných úkolů v oblasti výstavby. Otázkou je, jak se bude obec nadále rozvíjet při své neustále se zhoršující finanční situaci.
Co se týče ostatních oblastí života v obci, zejména kultury a zábavy, obec, škola i kulturní komise se snaží různé akce uskutečňovat. Pokud však sami občané nebudou mít zájem a nezapojí se, tato snaha se asi bude stále míjet účinkem.

Obec

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Překlad (translations)