Obec Rozvadov
ObecRozvadov

Kronika roku 2000

Úvod
 

Pokud bychom projeli Rozvadovem na začátku a na konci roku 2000, nemohli bychom si nevšimnout výrazného rozdílu ve vzhledu obce v obou časových horizontech.  Tento rozdíl byl způsoben vybudováním nového chodníku v úseku od budovy knihovny po penzion u Šilhů ( pravá strana směrem k SRN ). Po ostatních stránkách se v tomto roce v Rozvadově nic mimořádného nedělo, obec řešila prostřednictvím svých představitelů běžné záležitosti a svůj provoz.
 
 


Obecní zastupitelstvo
 

Obecní zastupitelstvo se v tomto roce mimo svých pravidelných veřejných zasedání každé první pondělí v měsíci sešlo navíc na třech mimořádných zasedáních.
 
Jako každý rok, i letos se na jednáních zastupitelstva často řešily otázky vietnamských tržnic. Protože část tržnice firmy Pevemi - u pošty - nepůsobí zrovna esteticky a skončila jí platnost povolení k provozování, uložilo v lednu OZ stavební komisi zajistit odstranění části stánků do konce ledna 2000. Posléze bylo od požadavku okamžitého zrušení tržnice ustoupeno a na dalších zasedáních byla schválena směna pozemků firmy Pevemi v Rozvadově za obecní pozemky ve Sv. Kateřině. Do dnešního dne se však žádná směna neuskutečnila a jmenovaná tržnice stojí i nadále na svém původním místě. Co se týče ostatních tržnic, s firmou DM ( tržnice u Mephista ) byla uzavřena smlouva na další dva roky a s firmou DATS ( pravá strana při výjezdu k SRN ) na další 3 roky. Obci z části těchto tržnic plynou nemalé  příjmy do rozpočtu, daní za to je nízká estetická hodnota uvedených staveb, která kazí vzhled obce a také častý nepořádek na těchto prodejních místech. 
 
Ve Svaté Kateřině byla v září otevřena nová tržnice Mipa. Ze slibovaného prodejního areálu se širokým sortimentem zboží a se spoustou pracovních příležitostí pro místní občany se ovšem vyklubalo klasické vietnamské tržiště, doplněné o restauraci a prodejnu masa a uzenin, která byla navíc stejně do konce roku zrušena.
 
Celý rok se také prodávaly nájemníkům byty ve vlastnictví obce. Ke konci roku zůstala obci jen nová bytovky č.p. 225 a bytovka č.p. 179 - pozemek pod ní se totiž ještě nepodařilo získat od Pozemkového fondu. V ostatních prodávaných bytovkách si byty nekoupilo 5 nájemníků, tyto byty zůstávají i nadále ve vlastnictví obce.
 
V červenci OZ projednalo zakoupení nového vybavení do školní jídelny. V srpnu zastupitelstvo odsouhlasilo uzavření smlouvy na koupi 200 ks akcií společnosti ZČ Plynárenská, a.s. za 2.500,- Kč/akcii.
 
Jako každoročně, i letos se konala veřejná schůze, a to 23.11.2000. Na tuto schůzi se dostavili pouze tři občané!
 
Zastupitelstvo také několikrát projednávalo narůstající problémy s místní dopravou. V červenci OZ odsouhlasilo příspěvek ve výši 12.000,- Kč na dopravní obslužnost za podmínky, že nebudou omezeny linky do Rozvadova, v listopadu bylo nutné schválit další dotace autobusových linek do Boru a do Tachova, protože jinak by byly zcela zrušeny a tím by mnoho občanů, zejména těch starších, bylo zcela odříznuto od okolního světa.
 
 


Výstavba, sociálně-ekonomický rozvoj
 

OZ hned na svém lednovém zasedání schválilo pokračovat ve výstavbě dalších inženýrských sítí v Rozvadově a to výstavbou již zmíněného chodníku, vedení kanalizace, vody a plynu v této části obce. V této souvislosti byl v únoru schválen podpis smlouvy s firmou Stakus Tachov na 6.460.000,- Kč na provedení akce a v dubnu došlo ke schválení podané žádosti o střednědobý úvěr ve výši 7,7 mil. Kč se čtyřletou splatností u ČSOB a.s. Mar. Lázně. Nový chodník byl v tomto roce dokončen a řádně zkolaudován.
 
Další dvě etapy plynofikace se prováděly v tomto roce v úsecích k polesí ( zde byla zbudována též nová vozovka ) a k trafostanici ( zde bylo vybudováno kromě vedení plynu i vedení vody a kanalizace, vše též překryto novou vozovkou - tato akce stála 3,5 mil. Kč a i na ni byl použit uvedený úvěr ).
 
V květnu bylo schváleno provedení akce, která byla nazvána „Dokončení úpravy okolí ( zřízení pláží ) a oprava místního přírodního koupaliště v Rozvadově“. Jednalo se o opravu koupaliště za Rozvadovem směrem na Nové Domky. Akce byla realizovvána za přispění dotace Ministerstva pro místní rozvoj. I tuto akci prováděla firma Stakus Tachov.
 
Letos byla také provedena firmou Stakus oprava části hřbitovní zdi ve Sv. Kateřině.
 
Dále, a to je pro oblast výstavby v obci zvlásť významné, byl v dubnu zastupitelstvem oficiálně schválen územní plán obce Rozvadov pro oblast Rozvadova a Sv. Kateřiny.
 
V září zastupitelstvo schválilo - po vyhlášení referenda mezi občany, kteří nadpoloviční většinou tento záměr odsouhlasili - zbudování víceúčelového zařízení u základní školy ( tělocvična, kulturní sál ). Nakonec byla tato stavba odložena o rok, obec se pokusí na její realizaci získat dotaci z podpůrného programu Phare.
 
 


Majetek obce, hospodaření
 

Celková hodnota majetku obce k 31.12.2000 činila 69.313.844,- Kč, z toho hodnota budov, hal a staveb byla 40.968.633,- Kč ( úbytek oproti loňsku byl způsoben převážně prodejem bytů ve vlastnictví obce ), hodnota samostatných movitých věcí pak činila 1.716.900,- Kč. Hodnota nedokončených hmotných investic se zvýšila z loňských 4 milionů na letošních 20 milionů. Peněžní prostředky na účtu v bance činily na konci roku 1.381.620,- Kč, pohledávky vůči obci činily k 31.12.2000 83.800,- Kč. V červnu zastupitelstvo schválilo zřízení obecního účtu u ČSOB Mariánské Lázně.
 


Obyvatelstvo

 

K 31.12.2000 bylo přihlášeno v evidenci OÚ Rozvadov 599 trvale bydlících obyvatel.

Z toho:


Diana 28 ( 14 mužů a 14 žen )
Milíře 8 ( 3 muži a 5 žen )
Nové Domky  13 ( 8 mužů a 5 žen )
Rozcestí 13 ( 6 mužů a 7 žen )
Rozvadov 503 ( 249 mužů a 254 žen )
Sv. Kateřina 34 ( 13 mužů a 21 žen ).
 

 

Služby

 
V roce 2000 došlo v obci v této oblasti k několika změnám. V budově „Antiku“ ukončila v srpnu paní B. provozování prodejny drogerie, což je velká škoda, protože tento sortiment teď v Rozvadově chybí. Namísto toho schválilo zastupitelstvo pronájem dvou místností v této budově  za účelem zřízení kadeřnictví a zbývajících prostor  pro prodej akvaristiky a potřeb pro chovatele zvířat. Příštím rokem by měli oba podnikatelé zahájit - po nezbytných úpravách pronajatých prostor - činnost svých  provozoven. 
 
Pan V. P. započal v tomto roce se stavbou restaurace a penzionu šikmo proti prodejně Jednoty. Došlo též k několika jednáním se společností Globe a Partners s.r.o. z Tachova ohledně výstavby minimarketu na parcele  vedle casina.  Tato společnost projevila též zájem vystavět ve Svaté Kateřině tzv. „Countryland“ - obrovské zábavní středisko, zatím však nebyla schopná se konkrétně vyjádřit ani k výstavbě uvedeného minimarketu a jednání v tomto ohledu byla přerušena.
 
V rámci péče o občany v přilehlých osadách byl dohodnut pojízdný prodej potravin za finančního přispění obce do osad Diana, Milíře a Rozcestí. Tuto službu zajišťuje p. Monzar.
 


Školství
 

 

Základní škola

 
Rozvadovskou základní školu navštěvovalo ve školním roce 1999/2000 26 žáků. Zápis do školy proběhl 2. února 2000, dostavilo se k němu 9 dětí. Počet dětí v naší škole neustále klesá a tím stoupá riziko uzavření místní školy z důvodu nenaplnění stanoveného minimálního počtu dětí, navštěvujících ZŠ. I nadále je ředitelkou školy paní Dana Lencová, spolu s ní učí pí. Klinderová a Koleňáková.
 
Co se týká technické stránky provozu školy, v květnu byla dokončena přestavba sklepních prostor na keramickou dílnu. Škola si prostřednictvím sponzorů sehnala potřebné finanční prostředky ( 23.000,- Kč ) a OZ za ně schválilo zakoupení velké elektrické pece do nově vzniklé keramické dílny, takže členové kroužku už mohou vytvářet i větší “díla“, která by dosud ve stávající malé pícce nešla vypálit.
 
Protože byl v rámci účelové dotace zakoupen na OÚ nový počítač i s tiskárnou, byl starší počítač z úřadu nainstalován do školy. Paní učitelky se s ním naučily rychle zacházet, jeho používání jim ušetří jistě spoustu práce.
 
Jako každým rokem i letos pořádala škola ( nebo se zúčastnila ) více než 30 různých vzdělávacích, kulturních a sportovních akcí. Mimo jiné - kromě všech tradičních návštěv divadel a besídek - získali v okresní soutěži žáci 3. a 4. ročníku druhé místo za svoje divadelní představení, žáci Klindera a Rathouská druhé místo ve zpěvu. V okrskové soutěži obsadila naše škola první dvě místa ve čtení a první místo ve zpěvu. Dále škola získala druhé místo v okresní zdravotnické soutěži. Na atletických závodech ve Stříbře se sice naši žáci neumístili, ale svou účastí získali mnoho cenných zkušeností. Ve Waidhausu si letos užili spolu s německými dětmi připravené sportovní dopoledne, spolu se vydali i do hornického muzea v Plané. Na školní výlet se paní učitelky se školáky vydali letos až do Prahy. Kromě toho se naše školní družina již desátým rokem účastní akce Hnutí na vlastních nohou. Je to velmi záslužná akce. V jejím rámci děti z mnoha zemí malují obrázky a výtěžek z jejich prodeje jde na pomoc zdravotnictví. Ze získaných peněz se např. nakoupily sanitky do Kosova.
 
Základní školu navštívila v tomto roce také inspekce, která shledala, že výchovně vzdělávací proces i řízení školy má celkově velmi dobrou úroveň.
 
 


Mateřská škola

 
V MŠ zahájili nový školní rok se třiadvaceti dětmi, z toho třemi vietnamskými. Ředitelka pí. Vokolková a učitelka pí. Filová mají plán své výchovné činnosti vypracován se zaměřením na roční období a s jedním tématem pracují celý týden. Výtvarná a pracovní výchova stojí stále v popředí.  Své práce se snaží zviditelnit - výtvarné práce posílají do Informatoria, do Zpravodaje MŠ, do Sluníčka i do časopisu Pastelka.

Za kulturou se vypravili hned v září do Boru společně s dětmi z Hošťky a z naší ZŠ. Tři zlaté vlasy v provedení velkých dřevěných loutek se líbily.  Na divadlo Kapsička do MŠ v Tachově se děti moc těšily a na pěkný zážitek vzpomínaly až do konce roku. Nebojte se strašidel, tak se jmenovalo březnové představení, které navštívili opět s kamarády z Hošťky a z Rozvadova. Z Rokycan za nimi přijelo divadlo ŠUS v květnu. Hrubínovy pohádky byly velice zajímavě zpracovány. Na závěr školní výlet, kdy se ve stejné sestavě vypravili na zámek Nebílovy u Plzně.
 
Všichni si chválili dojemnou vánoční besídku při kytaře. Ani besídka v květnu pro maminky nedopadla špatně. V říjnu vyráběly děti společně s rodiči draky. 22. února byl v MŠ odstartován karnevalový rej dětí za doprovodu rodičů. Před Velikonocemi pomáhali někteří rodiče s pomlázkami. MDD oslavili v mateřince soutěžemi, hledáním pokladů a opékáním vuřtů. Samozřejmě si byli zaplavat i v novém bazénu na Přimdě. 14. června se zde konal ve spolupráci s MŠ Přimda „Pyžámkový den“, na který budou dlouho vzpomínat nejen děti a učitelky, ale i místní obyvatelstvo. Viděli 50 dětí a 5 učitelek s veselými písničkami na rtech, vtipnými transparenty a hesly, která vyvolávala úsměv, navíc všechny v neobvyklém nočním úboru. Bylo to vítání vysněných prázdnin. 29.6. proběhlo jako každým rokem rozloučení s předškoláky za přítomnosti jejich rodičů.
 
I v tomto školním roce si mateřskou školku zvelebovali. V září si pořídili novou skříňku na práce dětí, od března mají ve třídě velkou barevnou umělohmotnou skluzavku, kterou děti téměř denně a s velkou radostí využívají. 
 
 


Výchovný ústav pro mládež Nové Domky

 
Rok 2000 byl pro Výchovný ústav pro děti a mládež v Nových Domcích výjimečně klidný. Ze strany chovanců zde nezaznamenali žádné mimořádné události, i nadále zde pokračuje praktická výuka základů řemeslných prací. V tomto roce bylo pro VÚM mimo jiné vydáno stavební povolení na přístavbu nové tělocvičny, příští rok budou zahájeny stavební práce a dokončena by měla být v listopadu r. 2001.
 
 


Kultura a sport
 

Můžeme konstatovat, že nějaká „kultura“ v Rozvadově letos přece jen byla. Na konci června uvedl loni založený ochotnický kroužek Beruška  premiéru hry „Pravda o Vinetúovi aneb jak to bylo doopravdy“. S touto hrou vystoupili ochotníci v Rozvadově ve třech představeních  a kdo jejich představení viděl, tomu se líbilo. Soubor tvoří asi deset nadšenců - kromě jednoho muže - samé ženy, a to nejen z Rozvadova, ale i z Nových Domků, Velkých Dvorců a Labutě.
 
24. června se uskutečnilo už třetí utkání mezi mužstvem snů a Beruškami - tentokrát to byly Berušky bojovné a na hřiště si vyběhly za zvuků vojenského pochodu v maskáčích, kanadách a po zuby ozbrojené stříkacími pistolkami.
 
O práci v keramickém kroužku už byla zmínka v odstavci Základní škola. Nejen děti, ale i dospělí v něm rádi pracují a tvoří. Členů přibývá a pilně se připravují na další výstavu práce kroužku v Okresním muzeu v Tachově.
 
Ani klub důchodců letos nezahálel a uspořádal pro své členy besedu se starostou obce J. Červeným ( v dubnu ), v květnu se vydali na zájezd do Mariánských Lázní a na zámek Kynžvart, v srpnu na zahrádkářskou prodejní výstavu do Čimelic a v prosinci do Weidenu v SRN do bazénu a na předvánoční trhy.
 
Jako každý rok, i letos přijely kolotoče a ostatní pouťové atrakce na tradiční Václavskou pouť, která letos připadla na 23.-24. září.
 
Kulturní dění v Rozvadově ukončila 20.12.2000 prodejní výstava keramiky keramičky Jitky Černé z České Břízy.
Oddíl kopané TJ Rozvadov měl ke dni 31.12.2000 87 registrovaných členů, z toho 25 žáků. Do soutěže byla přihlášena 3 mužstva - žáci, „A“ mužstvo a „B“ mužstvo. V soutěžním ročníku 1999-2000 se žáci umístili na 5 místě okresního přeboru, „A“ mužstvo obsadilo 3. místo II. třídy okresního přeboru a jen na vzájemná utkání se mu nepodařilo postoupit do vyšší třídy (I.B), „B“ mužstvo obsadilo 10 místo ve IV. tř. okresního přeboru. Nejlepším střelcem okresního přeboru byl vyhodnocen hráč našeho „A“ mužstva Miroslav Štancel. Dobrou výkonost fotbalistů v letošním ročníku podtrhuje současné  1. místo „A“ mužstva po podzimní části soutěže. Výbor TJ pracuje v nezměněné podobě ( Cibulka, Novosad, Bočan, Strnad, Šístková). Předsedou oddílu je Jan Cibulka a trenéry jsou pak Jindřich Červený, Josef Strnad a Jan Cibulka. Oddíl má velmi dobré materiální zázemí, mimo jiné velice kvalitní travnaté hřiště. Má rovněž podporu sponzorů a velmi dobrou spolupráci s obecním úřadem. Po dlouhé době má ve svých řadách také rozhodčího - p. Jaroslava Bočana.
 


Kolowratovy lesy


Pro hospodaření v lesích hraběte Tomáše Kolowrata Krakowského také nebyl rok 2000 ničím mimořádný. V tomto roce se zdejším lesům vyhnuly veškeré větší kalamity, takže těžba dřeva i následné zalesňování probíhaly podle stanovených plánů. I nadále se zde přes vysoké odstřely udržují vysoké stavy spárkaté, zejména jelení zvěře.
 


Počasí


Na základě sdělení Českého hydrometeorologického ústavu Plzeň byl rok 2000 v oblasti Rozvadova celkově srážkově i teplotně nadnormální.

 
Vybrané klimatologické údaje:

- roční úhrn srážek: 824,3 mm
- roční průměrná teplota: 7,4 stupňů C
- roční průměrná rychlost větru: 4,3 m/s
- maximální teplota: 21.6.2000   31,7 stupňů C
- minimální teplota: 24.1.2000   -14,3 stupňů C
- maximální náraz větru: 26.12.1999   26 m/2 = 93,6 km/hod
- maximální výška sněhové pokrývky: 1.1.2000   31 cm
- počet bouřek: 47
 
 


Co napsat závěrem ?


Jelikož je třeba dotovat z obecního rozpočtu stále více oblastí - školství, lékařskou službu, dopravní obslužnost a podobně, neustále narůstají problémy s nedostatkem finančních prostředků v obecním rozpočtu. Přesto se pořád ještě daří úspěšně plnit naplánované akce v rozvoji obce. Také na běžném chodu obce se napjatá finanční situace dosud výrazně neprojevila.

Obec

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Překlad (translations)