Obec Rozvadov
ObecRozvadov

Kronika roku 2001

Úvod

 

Rok 2001 proběhl v naší obci v klidu a pohodě a nebýt toho, že 12.prosince neznámí zloději vykradli prodejnu Jednoty, obešel se bez nějakých mimořádných událostí. Opět se zlepšil celkový vzhled obce, a to zejména vybudováním nových parčíků ve středu obce, které za teplého a slunečného počasí lákají k posezení nejen místní obyvatele, ale i projíždějící turisty.  
 
           

Obecní zastupitelstvo

 

I letos se obecní zastupitelstvo scházelo na svých veřejných zasedáních každé první pondělí v měsíci. Protože dosud nebyl doplněn do zastupitelstva nikdo za pana Šetlíka, schválilo v květnu OZ doplnění zastupitelstva do celkového počtu 9 členů o novou členku paní Elišku Mrhálkovou.
Většina jednání se v tomto roce týkala výstavby nových zařízení v obci. V dubnu odsouhlasilo zastupitelstvo prodej 7.000 m2 na Kótě pro výstavbu objektů pro výrobu společnosti Zapad s.r.o. Tachov a v červnu dalších 13.000 m2 téže společnosti, do dnešního dne se však už její zástupci neozvali.
Dlouho se jednalo o možnosti výstavby marketu na parcelách  vedle kasina, i z tohoto záměru však sešlo a proto zastupitelstvo schválilo koupi těchto parcel pro zřízení parčíku za cenu 1.050.000,- Kč. Kupní cenu uhradila společnost LMJ casino a.s. V červnu schválilo zastupitelstvo ve výběrovém řízení firmy Strabag ČR a.s. ze Stříbra a  Zahradní architektura Ing. Fr. Zábojník pro realizaci akcí Opravy chodníků a místních komunikací a ozelenění ploch u kasina, naproti Jednoty a u Agročasu v rámci schválené dotace.
Protože p. P. si podal žádost o výstavbu čerpací stanice pohonných hmot na místě vyhořelého Motorestu ve středu obce, rozhodlo se zastupitelstvo vyhlásit v říjnu referendum k tomuto záměru. V došlých vyjádřeních sice mírně převažoval nesouhlasný názor, ale protože možnosti vyjádřit se v referendu využila jen malá část občanů, zastupitelé výstavbu schválili.
OZ v tomto roce také opakovaně zamítlo žádost ing. Ch., který chtěl též stavět benzinku, ( na konci  Rozvadova vpravo směrem k SRN ), neboť již byla schválena žádost p. P.
Protože je v obci stále velký počet zájemců o byt, projednalo v září zastupitelstvo také možnost přebudování objektů v areálu Kóty na ubytovny, případně byty.
 
 


Výstavba, sociálně-ekonomický rozvoj

 

Protože se obci podařilo získat dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj a z Programu Phare, byla v tomto roce realizována akce s názvem „Zlepšení celkového vzhledu hraniční obce, zřízení veřejné zeleně“.  V rámci této akce byly opraveny chodníky u bytovky č.p. 186, provedena výměna krytiny asfaltových chodníků za zámkovou dlažbu od prodejny Jednoty k poště a zbudován nový chodník od autobusové zastávky ke kasinu. Co se veřejné zeleně týče, byl  zbudován parčík vedle kasina a naproti prodejny Jednoty a také byla osázena a ozeleněna plocha ve východní části obce, jak již bylo uvedeno v odstavci obecního zastupitelstva. Zbudováním parčíku ve středu Rozvadova se opět výrazně zlepšil celkový vzhled a dojem obce, což je pro nás, jako pro obec hraniční, velmi významná a pozitivní změna.
Letos byla ještě dokončena firmou Stakus Tachov oprava hřbitovní zdi ve Svaté Kateřině a také byla dokončena oprava koupaliště za Rozvadovem směrem na Nové Domky, na jehož rekonstrukci obec též získala dotaci.
Dále bylo zavedeno veřejné osvětlení do ulice k polesí a na „rumovce“ a také do osady Milíře. Firma Stakus s.r.o. nám také opravila příjezdovou komunikaci a manipulační plochu naproti obecnímu úřadu. Plocha je teď nově pokryta šedou a červenou zámkovou dlažbou a vypadá moc hezky.
V tomto roce také probíhala jednání ohledně změn schváleného územního plánu, neboť se zjistilo, že v mnoha ohledech nevyhovuje současným potřebám obce. Provést změny v již schváleném územním plánu však není jednoduché a tak opravený územní plán v tomto roce ještě nebyl schválen. 
 


Majetek obce, hospodaření

 

Celková hodnota majetku obce k 31.12.2001 činila 71.202.446,- Kč, z toho hodnota budov, hal a staveb byla 61.313.752,- Kč (navýšení oproti loňsku bylo způsobeno převedením nedokončených investic do dokončených – chodníky, plynofikace apod. ), hodnota samostatných movitých věcí pak činila 1.582.505,- Kč. V nedokončených hmotných investicích jsou v současné době vedeny již jen kabiny na hřišti. Peněžní prostředky na účtu v bance činily na konci roku 2.233.777,- Kč, pohledávky vůči obci činily k 31.12.2001 672.932,- Kč. V těchto pohledávkách jsou zahrnuty např. i splátky půjček z fondu rozvoje bydlení a splátky na koupi bytů, které splácejí občané obci.
 


Obyvatelstvo

 

K 31.12.2001 bylo přihlášeno v evidenci OÚ Rozvadov 585 trvale bydlících obyvatel. Z toho:

 

část obce
celkem
z toho mužů
z toho žen
Rozvadov
487
226
251
Sv. Kateřina
33
13
20
Nové Domky
14
9
5
Milíře
8
3
5
Diana
30
15
15
Rozcestí
13
6
7
 

Devět občanů se v tomto roce přihlásilo, 19 obyvatel se z naší obce odhlásilo.
Narodilo se pět dětí, 2 občané zemřeli.
 
Sňatek uzavřel jeden občan, sedm lidí z naší obce bylo v tomto roce rozvedeno.
 

V březnu tohoto roku se uskutečnilo též další sčítání lidu. Rozhodným okamžikem sčítání byla půlnoc na přelomu měsíců února a března. Údaje z poskytnutého souhrnu údajů o osobách, bytech a domech za obec Rozvadov jsou následující:
 
 
 
Trvale bydlící osoby úhrnem 580
Z toho trvale bydlící osoby přítomné 536
Osoby dočasně přítomné 101
Cizinci s dlouhodobým pobytem 55
Cizinci s krátkodobým pobytem 3
Muži narození 1986 – 2001 48
Muži narození 1941-1985 282
Muži narození 1940 a dříve 37
Ženy narozené 1986-2001 57
Ženy narozené 1941-1985 259
Ženy narozené 1940 a dříve 53
Cizí státní příslušníci celkem 95
Z toho SR 6
Z toho Vietnam 81
Z toho Ukrajina 2
Osoby národnosti české 543
Osoby národnosti moravské 4
Osoby národnosti německé 7
Osoby národnosti polské 1
Osoby národnosti romské 1
Osoby národnosti slovenské 70
Osoby bez vyznání 458
Osoby věřící celkem 153
Pracující muži 207
Pracující ženy 169
Pracoviště v jiné obci ČR 52
Byty na území obce úhrnem 262
Z toho trvale obydlené byty 227
Domy na území obce úhrnem 163
Z toho trvale obydlené domy 121

                                                                         


Služby

 

V tomto roce zahájily svou činnost dvě nové provozovny v býv. „Antiku“ - kadeřnictví  a AQUA- ZOO. Jinak to v obci v tomto směru nevypadá na žádnou změnu k lepšímu. Pan P. začal se stavbou restaurace a penzionu šikmo naproti prodejně Jednoty, postavil však pouze obvodové zdi a pak mu zřejmě došly finance, neboť „restaurace“ stojí již rok rozestavěná a nic nového se s ní neděje. Jak již bylo zmíněno v odstavci OZ, také tachovská společnost Globe a Patners s.r.o., která slibovala výstavbu marketu na parcelách vedle kasina a výstavbu obrovského Countrylandu ve Sv. Kateřině, oznámila obecnímu úřadu, že odstupuje od veškerých svých aktivit. Zrovna tak p. P., kterému byla odsouhlasena výstavba čerpací stanice na místě bývalého Motorestu, do konce roku nezahájil žádné stavební práce.Jinak jako každý rok, obec pro své občany i letos poskytovala zdarma několikrát služby ve formě odvozu nebezpečného a objemného odpadu.
 


Školství

 


Základní škola  

 
Základní škola Rozvadov měla ve školním roce 2000/2001 i nadále dvě třídy: I. ( 1. a 2. ročník ) a II. ( 3. a 4. ročník ). Ředitelka ZŠ Dana Lencová však zvažuje z důvodu stále se snižujících stavů žáků otevření páté třídy. Tím by místní školu navštěvovali žáci kompletního 1. stupně základní školní docházky. V tomto šk. roce navštěvovalo ZŠ Rozvadov 26 žáků:
 
1. ročník          6 žáků ( z toho 3 dívky )
2. ročník          8 žáků ( z toho 5 dívek )
3. ročník          6 žáků ( z toho 1 dívka )
4. ročník          6 žáků ( z toho 4 dívek ).
 
Na únorový zápis dětí do ZŠ se dostavilo 6 dětí, z toho 1 dítě vietnamské národnosti.
Letos pracovalo při ZŠ Rozvadov 7 zájmových kroužků ( přírodovědný, zdravotnický, pohybové hry, cvičení s hudbou, německý jazyk, keramika a logopedie při MŠ ), které navštěvovalo celkem 81 členů.
V listopadu se škola zúčastnila okresní soutěže Sedmikvítek, kde žáci naší školy osadili 1. místo v kategorii divadelní hra a 1. místo v kategorii zpěv. Co se provozu školy týče, hned v lednu tohoto roku musely být na dva dny vyhlášeny chřipkové prázdniny, které se pak opakovaly ještě jednou v únoru. Chřipka sklátila napřed paní učitelky, a vzápětí i děti. V březnu byl opět zahájen kurz plavání žáků 3. a 4. ročníku. Po absolvování každoročních divadelních představení v Boru a v Tachově následovala v květnu účast na soutěži Malý, ale šikovný v Chodském Újezdě a hlavně soutěž mladých zdravotníků v Tachově, kde naše družstvo získalo pod vedením paní Koleňákové první místo v okrese a postoupilo do krajského kola. 23. května se naše škola zúčastnila akce s mezinárodní účastí pod názvem Běh míru. Na školní výlet se tentokrát školáčci a paní učitelky vydali na Chebsko, kde navštívili motýlí farmu, SOOS Cheb, a na zpáteční cestě pak v Mariánských Lázních fontánu a muzeum miniatur. V červnu  proběhla návštěva spřátelené školy ve Waidhausu, výlet na zámek Horšovský Týn, přivítání nových prvňáčků a školní rok v naší škole ukončilo poslední zvonění.
 


Mateřská škola

 
Naše mateřská škola je i nadále jednotřídní o kapacitě 25 dětí. Na tento školní rok jich bylo zapsáno 22. V ročním plánu převládalo systematické zaměření na rozšiřování slovní zásoby a celkový stav výslovnosti, v jehož rámci stále pokračují logopedická sezení s paní Lencovou. Školka je zaměřená především na výtvarnou výchovu. Důkazem toho je i děkovný dopis od nadačního fondu Děti a my, za účast naší školy v 7. ročníku celostátní soutěže výtvarných prací „ My a náš svět“, která byla vyhlášena na jaře 2000.
Jako každým rokem, i letos se učitelky z MŠ sešly na začátku školního roku s rodiči. Kromě organizačních věcí byli rodiče blíže seznámeni s výchovně vzdělávacími plány. Přednášku o problematice drog připravila paní učitelka Filová, proškolená jako protidrogový preventista. 16. října byly dveře školky otevřené pro všechny rodiče, kteří se rozhodli s dětmi malovat, modelovat, nalepovat lisované listy a podobně. „Kouzelný podzim“, tak tuto akci ve školce nazvali. K velké radosti svých ratolestí se zúčastnila polovina rodičů. Před Vánoci proběhla tradiční a jako vždy dojemná vánoční besídka se soutěží o nejhezčí vánoční cukroví. V únoru obveselily děti své nejmilejší krásnými srdíčky k Valentýnu a před Velikonocemi pro ně vyrobily hnízdečka z proutí s velikonočními vajíčky. 5. června se školka vydala na návštěvu vozového parku Střediska pro údržbu silnic a dálnic ČR na hraničním přechodu. Všichni motorizovaní pomocníci, kteří se společně s lidmi starají o čistotu a bezpečnost dálnice, děti zaujali. Jak již bylo uvedeno v odstavci o ZŠ, 23. května proběhla v Rozvadově akce Mírový běh 2001. Na místním hřišti přivítaly děti běžce s mírovou pochodní. Účastníci společně oběhli celé hřiště. Den dětí oslavili hledáním pokladu, soutěžemi a samozřejmě sladkou odměnou – nanukovým dortem.  Společně se ZŠ si předškoláci vyjeli na výlet do Horšovského Týna, kde navštívili zámek a divadelní představení v místním přírodním divadle.  
 


VÚM

 
V r. 2001 postavili v tomto zařízení pro své chovance novou moderní a prostornou tělocvičnu o rozměrech 30 x 15 m. Tělocvična byla zkolaudována a uvedena do provozu 14.12.2001 a spolu s vybavením stála přibližně 15 miliónů korun. S nadcházejícím jarem budou pokračovat i terénní úpravy okolo stavby, kde se počítá s postupným vybudováním sportovních hřišť.
 


Kultura a sport

 


Kultura

 
Kulturní dění v obci má stále se zvyšující tendenci. V tomto roce bylo založeno řádné občanské sdružení s názvem Rozvadovské kulturní sdružení Beruška, které si klade ve svých stanovách za cíl rozvíjet kulturní dění na rozvadovsku a to především prostřednictvím místního ochotnického spolku, keramického kroužku při ZŠ a dívčího recesistického fotbalového družstva Berušky, které hraje na místním hřišti 1x ročně při zvláštních příležitostech. Sdružení má 10 zakládajících členů. Co se týče práce keramického kroužku, v tomto roce se tvořila další zajímavá díla, která budou vystavena v Okresním muzeu v Tachově v dubnu příštího roku. Divadelní spolek předvedl v červnu ve škole premiéru své nové, vlastní a rýmované hry s názvem Peklo na Zemi a sklidil zasloužený úspěch. S touto hrou pak navštívili ochotníci během roku ještě asi desítku dalších okolních a spřátelených obcí, hráli i v Boru a v Domově důchodců v Kurojedech a v Tachově. V současné době připravují již další hru na příští rok.
V září při příležitosti Václavských slavností uspořádalo sdružení sobotní odpolední kulturní pásmo ve velikém vojenském stanu za fotbalovým hřištěm. Na uspořádání této akce vyčlenila obec ze svého rozpočtu 15.000,- Kč. V pásmu vystoupil kouzelník, místní divadelníci se svou hrou a na závěr hrála k tanci a k poslechu až do nočních hodin hudba Atlas z Kolovče. V neděli pak proběhl již tradiční fotbalový zápas mezi muži – padesátníky a Beruškami, které tentokrát vyrazily na hřiště ve vězeňských pruhovaných oblečcích a s koulemi na nohách. V rámci nedělního odpoledne proběhlo i několik soutěží, například pivní štafeta a soutěž o nejkrásnější pouťový koláč. Bylo to velmi příjemné odpoledne a kdo chtěl, dobře se pobavil.
Stálicemi kulturního života naší obce jsou jednak pravidelně každou středu otevřená místní knihovna pod vedením knihovnice paní Nadi Šestákové, a potom zájezdy klubu důchodců. Ti letos navštívili vodní hrad Švihov, zámky Sychrov a hrubý Rohozec a jako každoročně v prosinci před vánoci Weiden v SRN.
Tradicí se stal velkolepý ohňostroj, který již třetím rokem zažehnul starosta obce při silvestrovských oslavách.


Sport


V ročníku 2000-2001 hrála naše 3 fotbalová mužstva v následujících soutěžích:
 
„A“ mužstvo                II. tř. okres. přeboru
„B“ mužstvo                 IV. tř. okres. přeboru
žáci                              okresní soutěž.
 
Pod vedením trenérů „A“ mužstva – Červeného  Jindřicha a Krejčího Václava, „B“ mužstva - Strnada Josefa a trenérů žáků - Cibulky Jana a Bočana Jaroslava, se mužstva umístila v tomto soutěžním ročníku následovně: „A“ - 3. místo, „B“ - 9. místo, žáci - 7. místo.
Obec se o své fotbalové hřiště vzorně stará, jen v tomto roce vynaložila na pravidelné ošetřování trávníku 37.000,- Kč.
 


Kolowratovy lesy

 

V roce 2001 přetrvávaly v Kolowratových lesích vysoké stavy jelení zvěře. Letos se zde střelilo více než 100 kusů jelena evropského a 40 kusů jelena siky. Co se týče hospodaření, byl to celkem běžný rok, lesům se vyhnuly větší kůrovcové i větrné kalamity.
 


Počasí

 

Na základě sdělení Českého hydrometeorologického ústavu Plzeň byl rok 2001 v oblasti Rozvadova celkově srážkově i teplotně nadnormální.
 
Vybrané klimatologické údaje:
 
- roční úhrn srážek: 952,3 mm
- roční průměrná teplota: 6,4 stupňů C
- roční průměrná rychlost větru: 4,2 m/s
- maximální teplota: 16.8.2001  29,3 stupňů C
- minimální teplota: 14.12.2001   -15,8 stupňů C
- maximální náraz větru: 28.12.2001   24,9 m/s = 89,6 km/hod
- maximální výška sněhové pokrývky: 31.12.2001   64 cm
- počet bouřek: 25        
 


Závěr

 

Letos se toho v obci opět hodně vybudovalo a představitelé obce mají záměr v tomto směru pokračovat. Uvažuje se například o výstavbě tzv. víceúčelového zařízení u školy, které by bylo využitelné jednak jako tělocvična pro děti i veřejnost, jednak jako kulturní sál, jehož přítomnost v obci momentálně citelně chybí. Vše záleží na tom, zda se podaří získat potřebné finanční krytí prostřednictvím nějaké dotace. Vývoj obce do budoucna pak zcela jistě ovlivní i výsledky komunálních voleb v nadcházejícím roce.

 

Obec

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Překlad (translations)