Obec Rozvadov
ObecRozvadov

Kronika roku 2002

Úvod


Rok 2002 byl z celostátního hlediska opět poznamenán letními ničivými povodněmi. V  tomto roce byl velkou vodou citelně zasažen také téměř celý Plzeňský kraj včetně krajského města Plzně. Přestože Rozvadov zůstal této přírodní katastrofy ušetřen, i naše obec se - jako mnohé jiné - zapojila do likvidace povodňových škod. Například náš hasičský sbor vyjel do Plzně pomoci odstraňovat škody, napáchané velkou vodou. Obec také, jako při předchozích rozsáhlých povodních, vyhlásila konání veřejných  sbírek - jak materiální, tak finanční. Materiální pomoc byla odvezena na Český červený kříž a výtěžek finanční sbírky v celkové částce 50.000,- Kč byl poskytnut obci Dýšina, která za to zaslala obci krásný děkovný dopis.
Další významnou věcí, která se v tomto roce udála, byly volby – v červnu do Senátu Parlamentu ČR a v listopadu volby komunální ( blíže odstavec volby do obecního zastupitelstva ).
Protože jako všechny ostatní, je i naše obec na základě zákona o informacích povinna zveřejňovat na internetu zákonem stanovené údaje, byly zprovozněny webové stránky naší obce s adresou www.rozvadov.cz. Kromě již zmíněných povinných údajů zde návštěvníci najdou historické údaje o obci, události ze sportu i z kultury a jiné zajímavé věci.
 


 

Obecní zastupitelstvo

 
Obecní zastupitelstvo se i v tomto roce scházelo na svých pravidelných zasedáních každé první pondělí v měsíci.
Kromě nejčastějších jednání – jednání o realizaci investičních a neinvestičních akcí v obci, se zastupitelstvo i letos pravidelně zabývalo otázkami běžného chodu obce a žádostmi jednotlivých občanů a organizací. V únoru například zastupitelé schválili spolupráci s Vojenským útvarem ve Stříbře a k tomu pořízení praporce obce v ceně 1.100,-Kč. V rámci této spolupráce byl obci například zapůjčen na letošní Václavské slavnosti vojenský stan a megafon pro moderování soutěží s vojenskou obsluhou.
Velmi významnou věcí pro naši obec v tomto roce bylo březnové usnesení zastupitelstva o schválení vyhotovení znaku obce společností Heraldická kancelář M. Pavlů v ceně 20.000,- Kč. Na základě vyhotovených návrhů byl následně schválen návrh znaku ve variantě modré – návrh obsahuje figuru koně, což vychází z dochovaných historických písemností, svatováclavskou korunu podle kostela zasvěceného sv. Václavovi a kolo jako symbol cestovního ruchu. Návrh byl zaslán ke schválení do podvýboru pro heraldiku při Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR a v současné době se čeká na jeho schválení.
V červnu zastupitelé schválili realizaci akce „Ozelenění plochy před obecním úřadem“ a „Ozelenění spodního sídliště“. Práce byly provedeny velmi kvalitně a provedenými parkovými úpravami se opět významně zlepšil celkový vzhled obce.
V červenci schválilo zastupitelstvo příspěvek ve výši 3.000,- korun pro Polikliniku Tachov na provoz mamografu. V rámci této akce mohou ženy z naší obce bezplatně podstoupit mamografické vyšetření, tak důležité pro prevenci nádorového onemocnění. Nabídka na toto bezplatné vyšetření byla zveřejněna v Rozvadovských Rozhledech a dosud ji využilo ji asi 5 žen.
Na srpnovém zasedání zastupitelstvo schválilo prodloužení nájemní smlouvy se společností DM s.r.o. na pronájem pozemku pod vietnamskou tržnicí naproti Mephistu na dalších 10 let. Podmínkou je, že do konce roku 2004 budou zkolaudovány plánované objekty, jinak bude smlouva vypovězena.
V září byla schválena přeměna obecních zařízení - základní a mateřské školy na příspěvkové organizace a v souvislosti se změnou příslušných zákonů bylo schváleno vydání jejich nových zřizovacích listin k 1.1. 2003. Od prvního ledna roku 2003 budou tedy naše základní a mateřská škola samostatné organizace.
Na posledním, prosincovém, zasedání rozhodli zastupitelé o zrušení stavební komise k 31.12.002, protože zde není kvalifikovaná osoba, která by mohla vykonávat funkci předsedy této komise a dále schválili výstavbu 62 vietnamských stánků na kamionové odpočívce ve Svaté Kateřině.
 


 

Výstavba, sociálně-ekonomický rozvoj

 
Na lednovém zasedání schválilo obecní zastupitelstvo realizaci následujících akcí:

 

- kanalizace a vodovod k Březové
- kanalizace, vodovod a chodník k celnickým bytovkám
- turistické značení v okolí Rozvadova
- oprava místních komunikací a dopravní značení místních komunikací
- vývěsky v obci a v osadách a průlezky do školy
- vjezdy k rodinným domům od Myslivny k Mephistu + chodník.
 
 
Kanalizaci a vodovod k Březové, kanalizaci, vodovod a chodník k celnickým bytovkám, opravu místních komunikací,  vjezdy k rodinným domům od Myslivny k Mephistu a chodníky tamtéž se však v tomto roce zrealizovat nepodařilo, a to z toho důvodu, že obec nedostala žádané dotace na tyto akce a z vlastních prostředků by je nebyla schopna zrealizovat.
Dopravní značení místních komunikací je i nadále v řešení s odbornými zpracovateli.
Podařilo se osadit pěkné průlezky pro děti, vyrobené zaměstnanci obecního úřadu, a to jak do areálu školy a školky, tak na sídliště.
Co se týče turistického značení v okolí Rozvadova, byl zastupitelstvem v červenci odsouhlasen  příspěvek na financování přípravy projektu cyklotras mikroregionu Borsko.
Zastupitelé v lednu také schválili výstavbu nových bytů v obci, pokud bude z řad obyvatel dostatečný počet zájemců, kteří by se na výstavbě finančně podíleli. Přihlásilo se však jen asi 6 zájemců, což je málo i na výstavbu jedné bytovky.
V tomto roce byl také schválen nátěr části fasády školy. Nátěr obdélníkového obložení byl proveden v pastelových barvách a budova naší školy hned získala veselejší vzhled.
Dále bylo schváleno dokončení projektu na zbudování víceúčelového zařízení u školy, bohužel obec nezískala na realizaci této akce v tomto roce žádanou dotaci.
Stále probíhá tvorba změny územního plánu obce, požadované změny byly dány architektovi ke zpracování a ke konečnému schválení územního plánu by mělo dojít v příštím roce.
 


Volby

 
Volby do Senátu
 
Ve dnech 25. – 26.10.2002 se uskutečnilo první kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR. O účast v těchto volbách nebyl obecně velký zájem, v naší obci se voleb v tomto kole zúčastnilo z celkového zapsaného počtu 466 voličů pouhých 65 voličů. Do druhého kola   postoupili v našem volebním obvodu kandidát ČSSD Ladislav Macák ( u nás 30 hlasů ), a kandidát KSČM Václav Černý ( 15 hlasů ). Kandidáti ostatních stran v obci získali jen po několika hlasech.
Druhé kolo senátních voleb proběhlo o týden později souběžně s komunálními volbami. Účast rozvadovských  voličů v tomto kole byla nepatrně vyšší. Kandidát ČSSD Ladislav Macák z Tachova potvrdil své vítězství z minulého kola a byl zvolen do Senátu ČR.
 

Volby do obecního zastupitelstva
 
Ve dnech 1. a 2. listopadu 2002 proběhly volby do obecních zastupitelstev. V naší obci kandidovaly dvě strany – Sdružení nezávislých kandidátů Rozvadov 1. a Komunistická strana Čech a Moravy.
Volby vyhrálo Sdružení nezávislých kandidátů.
 
Celkový výsledek voleb v naší obci dopadl následovně :
 
Nové zastupitelstvo:
 
1. Pavel Šesták SNK 188 hlasů
2. Jindřich Červený SNK 187 hlasů
3. Pavel Pajer SNK 163 hlasů
4. Miroslav Řimnáč SNK 157 hlasů
5. Ing. Radomír Svoboda SNK 167 hlasů
6. Renata Kozlerová SNK 157 hlasů
7. Lumír Vilimec KSČM 113 hlasů
8. JUDr. Jan Franc KSČM 105 hlasů
9. Bořivoj Vrabec KSČM 102 hlasů

 

Další umístění:
Bohumil Sedláček SNK 148 hlasů
Josef Vavruněk SNK 157 hlasů
Štefan Strapek SNK 158 hlasů
Pavlína Koleňáková KSČM 104 hlasů
Václav Branský KSČM 103 hlasů
Růžena Zemanová KSČM 76 hlasů
Ivan Jančovič KSČM 82 hlasů
Pavel Gažák KSČM 79 hlasů
Antonín Jambor KSČM 98 hlasů

 

     
Nové zastupitelstvo si na svém ustavujícím zasedání zvolilo následující funkcionáře:
 
Starostou obce p. Jindřicha Červeného.
Místostarostou obce Ing. Radomíra Svobodu.
Předsedou finančního výboru p. Pavla Šestáka.
Předsedou revizního výboru p. Miroslava Řimnáče.
 
 
 
 


Majetek obce, hospodaření

 
Celková hodnota majetku - aktiva obce k 31.12.2002 činila 76.448.002,- Kč. Navýšení způsobila vysoká finanční částka na účtu obce.  Hodnota budov, hal a staveb se oproti loňsku nezměnila a činila 61.313.752,- Kč, hodnota samostatných movitých věcí pak činila 1.479.085,- Kč. V nedokončených hmotných investicích jsou v současné době i nadále vedeny již jen kabiny na hřišti. Peněžní prostředky na účtu v bance činily na konci roku 6.141.642,- Kč. Tato vysoká částka na účtu zůstala z důvodu, že obec v tomto roce nezrealizovala žádnou z plánovaných investičních akcí. Pohledávky vůči obci činily k 31.12.2002 1.551.493,- Kč.
 
 

        
Obyvatelstvo

 
K 31.12.2002 bylo zapsáno v evidenci obyvatel u OÚ Rozvadov celkem 581 občanů, z toho 281 mužů a 300 žen.               
 
 

 

část obce
celkem
z toho mužů
z toho žen
Rozvadov
480
233
247
Sv. Kateřina
33
13
20
Nové Domky
15
9
6
Milíře
9
4
5
Diana
31
16
15
Rozcestí
13
6
7

 

 
          
 
 
V tomto roce se v naší obci narodilo 5 dětí, zemřeli čtyři naši občané.
Letos se k trvalému pobytu v Rozvadově přihlásilo 12 lidí a odhlásilo 16 lidí.
 


Služby

 
V oblasti služeb opět nedošlo k žádným velkým změnám. Rozestavěná restaurace pana P. změnila majitele. Nový vlastník původní objekt téměř celý zboural a na jeho místě vyrůstá nová a honosná stavba kasina. Zkolaudována by měla být v příštím roce a spolu s ní i okolní parkoviště, nová komunikace, obytná zóna před prodejnou Jednoty a přilehlá fontána.
Pan J.S. započal v tomto roce se stavbou stánku občerstvení vedle svého domu č.p. 9. V příštím roce už snad bude stánek otevřen pro potřeby občanů i turistů.
 
           


Školství

           


Základní škola

 
Ve školním roce 2001/2002 navštěvovalo naši základní školu ve dvou třídách – I. (1. a 2. ) a II (3. a 4. ) 24 žáků, o které se starali 3 pedagogičtí pracovníci – paní ředitelka Lencová, paní učitelka Klinderová a paní vychovatelka Koleňáková. Všechny tři aktivně pracují v rozvadovském kulturním sdružení, které mimo jiné pořádá řadu akcí pro děti v mimoškolní době – divadelní představení, organizaci Dne dětí, maškarního karnevalu, sportovních utkání a dalších akcí, jak bude dále uvedeno v odstavci Kultura.
Kromě výchovy žáků v rámci vlastního vyučování  se i nadále rozvíjí mimoškolní činnost, nadále při škole pracuje sedm zájmových kroužků pro děti i dospělé, celkem v kroužcích v tomto roce pracovalo 81 členů. Na podzim k již pracujícím kroužkům přibyl kroužek nový, počítačový, pod vedením pana Pavla Šestáka. Tento kroužek si hned od počátku získal u dětí velkou oblibu a navštěvují ho s nadšením.
Škola pořádala v tomto roce dvě besídky pro občany obce a dvě pro Domov důchodců v Tachově. Dále se naši žáci letos zúčastnili řady soutěží v rámci okresu a spádových škol – Malý, ale šikovný, soutěží sportovních, výtvarných, čtenářských, zdravotních, pěveckých i recitačních. Práce našich dětí byly též vystaveny na měsíc trvající výstavě keramického kroužku v Okresním muzeu v Tachově, která měla velký úspěch.
Škola navštívila také řadu kulturních a divadelních představení v rámci okresu – Pekelnou pohádku v Boru, divadlo Kuba zavítalo přímo do naší školy s Čertovskými pohádkami v listopadu a s představením Pejsek a kočička v březnu. V dubnu se děti vydaly na exkurzi do pivovaru Prazdroj Plzeň a navštívily tamní Dětský filmový festival v kině Elektra. Na konci května si vyjeli školáci do stříbrských kasáren – vojáci zdejšího útvaru jim zde předvedli ukázku vojenské techniky, bojového umění, zásahové akce i výcvik služebních psů. Na školní výlet se pak v červnu vydaly paní učitelky s dětmi do Písku, kde zhlédli ukázku středověkých řemesel a dravců a potom se projeli parníkem po přehradě Orlík. Posledním zvoněním dne 28. června se všichni rozloučili s uplynulým školním rokem.           
 


Mateřská škola

 
Mateřská škola v Rozvadově je stále jednotřídní o kapacitě 25 dětí. Ve školním roce  2001/2002 v ní bylo zapsáno celkem 23 dětí. Protože paní ředitelka Vokolková odešla do důchodu, na její místo nastoupila paní Lenka Filová. I nadále se v naší školce snaží rozvíjet v dětech mravní a citovou výchovu a posílit výchovu k tvorbě a ochraně životního prostředí.
Děti předškolního věku se scházejí jedenkrát za 14 dní ve výtvarném kroužku. Zde se zaměřují na práci s keramickou hlínou, na různé výtvarné techniky a grafomotoriku. Své práce i nadále posílají do časopisů. V měsících září a říjnu jim byly vytištěny dvě výtvarné práce v časopise Pastelka. V říjnu se děti ze školky zúčastnily výtvarné soutěže „Modrý slon“, výsledkem bylo vítězství Lindy Hrabovské z naší MŠ. Další soutěž „Náš dobrý soused“ byla pořádána Poštovní spořitelnou. Obrázky našich dětí byly vystaveny v Tachově na poště.
Společně se základní školou i v tomto roce navštívili řadu divadelních představení a jiných zajímavých akcí.
 


Výchovný ústav pro mládež v Nových Domcích

 
V roce 2002 se ve výchovném ústavu v Nových Domcích nic mimořádného nestalo. Chovancům byla vybavena posilovna dvěma novými stroji na cvičení, ani to je však v zařízení nedrží a velká část je jich stále na útěku.
           
 


Kultura a sport

 


Kultura

 

V oblasti kultury byl rok 2002  v naší obci  bohatý.
Dne 9.února odpoledne proběhnul masopustní průvod se zábavnými soutěžemi pro děti, organizovaný členy kulturního sdružení Beruška, navečer téhož dne se pak uskutečnil úspěšný karneval pro dospělé v Soláriu.
Šestého dubna byla veřejnou vernisáží zahájena výstava našeho keramického kroužku v Okresním muzeu v Tachově, následovala měsíc trvající úspěšná výstava prací dětí i dospělých.
Poslední dubnový den zazpívaly Berušky s kytarami v Pivnici u Vrabců pro děti i dospělé u příležitosti „pálení čarodějnic“.
1. června proběhnul zájezd ke Dni dětí na dětské odpoledne do Tachova.
22.června se uskutečnila premiéra nového představení našeho ochotnického souboru v ZŠ Rozvadov, soubor pak absolvoval cca 10 úspěšných představení v rámci okresu i mimo něj – například ve Stříbře a v Plzni.
V září připravily Berušky v rámci oslav Svatováclavského posvícení soutěže – tzv. vesnický pětiboj – pro děti i dospělé. Ti si tu mohli zasoutěžit v disciplínách jako například házení gumovkou, hledání „jehly“ v kupce sena, píchání  vidlemi a podobně. Již tradičně se odehrál fotbalový zápas Berušky – Mustangové. Berušky byly tentokrát převlečené za ženy z pravěku a od Mustangů dostaly po skončení zápasu překrásný „pravěký vůz“. Následovala pouťová zábava ve stanu za hřištěm, k tanci i poslechu zahrála oblíbená skupina Dlouhá známost.
V listopadu uspořádalo naše kulturní sdružení tzv. Kloboukový večer, který se uskutečnil opět v Soláriu. Večer se velmi vydařil, na hlavách účastníků jste mohli spatřit nejroztodivnější pokrývky hlavy a bylo přímo „narváno“.
23.11. se uskutečnil zájezd do Komorního divadla v Plzni na představení „Rodina je základ státu“. Představení se líbilo a autobus p. P. dovezl účastníky bezpečně do divadla i zpět.
30. listopadu uspořádala obec pro své občany opět v Soláriu zábavný soutěžní pořad „6 ran do klobouku“. Pořad moderoval známý Pavel Lukeš a zábavné soutěže se  střídaly s hudebním vystoupením skupiny p. Bartáka. V pořadu vystoupil oblíbený komik Pitkin a navštívil ho i spisovatel Arnošt Lustig.
V prosinci se uskutečnila v prostorách základní školy tradiční prodejní výstava keramiky oblíbené keramičky Jitky Černé z České Břízy a těsně před vánoci mohli děti i dospělí navštívit vánoční koncert  kvarteta Allegra, který proběhnul též v ZŠ Rozvadov.
20.12.2002 byla uspořádána pod vánočním stromem v parku před kasinem akce, nazvaná „Živý betlém“. Členové našeho kulturního sdružení v dobových oblecích rozdávali přítomným čokoládové penízky pro štěstí a zapálené svíčičky ve vlastnoručně vyrobených keramických svícíncích, děti se mohly zahřát čepovaným čajem a dospělí punčem nebo grogem. Vánoční koledy zahrály děti z lidové školy umění v Tachově, k lidu též promluvil anděl. Mezi umělými, sádrovými zvířaty, vypůjčenými z vietnamských stánků, mohly děti obdivovat i živou kozu. Uprostřed důstojně stála Marie s Josefem , chovajíce malého Ježíška. Tato akce měla též velký úspěch a členové sdružení plánují v příštím roce její – vylepšené - opakování.
Mimoto naši důchodci uskutečnili v tomto roce zájezd na hrad Karlštejn s návštěvou koněpruských jeskyní, proběhlo setkání důchodců  v Soláriu a důchodci si též vyjeli za koupáním a nákupy do Ambergu v SRN.


Sport

 

V Rozvadově hrála fotbal i v roce 2002 tři družstva: Rozvadov A, Rozvadov B a družstvo žáků. Výsledky jejich umístění v tomto roce byly následující: mužstvo Rozvadov A hrálo II.třídu okresního přeboru a umístilo se na 4. místě, mužstvo Rozvadov B ve IV. třídě okresního přeboru  skončilo jako třinácté a žáci obsadili v okresním přeboru 7. místo.
V rámci běžné údržby sportovního areálu byly v tomto roce opraveny sítě za oběma fotbalovými brankami, a také byla provedena oprava fasády na sportovních kabinách.
Mimoto Tělovýchovná Jednota Rozvadov uspořádala turnaj ve fotbale mužů o putovní pohár obce Rozvadov. Turnaj proběhnul v sobotu 17.8.2002 a v turnaji se utkala mužstva Přimda B, Lesná, Třemešné, Dl. Újezd, Hošťka, Částkov, Stráž. Turnaj vyhrálo mužstvo Přimdy, druhá byla Stráž a třetí se umístilo naše mužstvo.
 


Kolowratovy lesy

 

 
V noci na den státního svátku 28.října 2002 způsobila silná vichřice větrnou kalamitu, jejíž výše přesáhla v Kolowratových lesích polovinu roční těžby.
Jinak i nadále přetrvávají v Kolowratových lesích – na rozdíl od ostatních vlastníků lesa – vysoké stavy jelení zvěře, které se nedaří ani intenzivním odlovem snižovat.

 

Počasí

 

 
Na základě sdělení Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni byl rok 2002 v oblasti Rozvadova opět celkově srážkově i teplotně nadnormální.
 
Vybrané klimatologické údaje:
 
- roční úhrn srážek: 1050,4 mm
- roční průměrná teplota: 7,1 stupňů C
- roční průměrná rychlost větru: 4,2 m/s
- maximální teplota: 20.6.2002  29,9 stupňů C
- minimální teplota: 4.1.2002   -15,2 stupňů C
- maximální náraz větru: 27.10.2002   34,0 m/s = 122,4 km/hod
- maximální výška sněhové pokrývky: 1.1.2002   65 cm
- počet bouřek: 41
- max. denní úhrn srážek Rozvadov: 12.8.2002   42,5 mm.     
 


Závěr
 

 
V tomto roce se opět zlepšil celkový vzhled naší obce, i když pouze méně nákladnými akcemi, jako bylo ozelenění nových ploch, nátěr školní fasády, osazení průlezek a podobně. Protože na obecním účtu zůstala ke konci roku větší finanční částka, jak bylo uvedeno v odstavci o hospodaření obce, lze předpokládat, že představitelé obce budou mít snahu v roce následujícím ( zvláště, získá-li obec nějakou dotaci ), o provedení větších investičních akcí, aby se životní úroveň v obci i nadále zvyšovala.

Obec

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Překlad (translations)