Obec Rozvadov
ObecRozvadov

Kronika roku 2003

Úvod
 

Rok 2003 u nás proběhnul bez větších a mimořádných událostí, až na požár, který vzplanul v č.p. 199  v měsíci dubnu a který se podařilo místním a tachovským hasičům uhasit.  Významný však byl tento rok pro naši obec tím, že 19. června byly předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Lubomírem Zaorálkem slavnostně uděleny obci Rozvadov nový znak a prapor s následujícími popisy:
Znak: V modrém štítě zlatý kůň se zlatým sedlem, červenou zbrojí, uzděním a sedláním, vzpínající se nad zlatým vozovým kolem a provázený vlevo nahoře červenou zlatě lemovanou knížecí čepicí.
Prapor: List tvoří tři vodorovné pruhy, červený, modrý a bílý, v poměru 1:6:1. V modrém pruhu žlutý vzpínající se kůň se žlutým sedlem, červenou zbrojí, uzděním a sedláním. Poměr šířky k délce listu je 2:3.
Zpracování nového znaku a praporu obce vychází z otisku dochovaného obecního typáře, jemuž dominuje figura běžícího osedlaného koně nad trávníkem. Knížecí čepice představuje jeden z atributů sv. Václava, patrona rozvadovského kostela a vozové kolo je tradičním symbolem obchodních cest a tedy i zdejšího hraničního přechodu.
 
 


Obecní zastupitelstvo
 

 
I letos se scházelo obecní zastupitelstvo na svých veřejných zasedáních pravidelně každé první pondělí v měsíci. Protože zastupitel Miroslav Řimnáč se odstěhoval z naší obce a z tohoto důvodu rezignoval na svou funkci v zastupitelstvu, byl osloven další v pořadí z kandidátky nezávislých pan Bohumil Sedláček. I on se ale svého mandátu z osobních důvodů vzdal a proto od příštího roku nastupuje jako nový člen zastupitelstva pan Josef Vavruněk.
Také v tomto roce projednávalo zastupitelstvo zejména otázky, spojené  se zabezpečením řádného chodu a rozvoje obce a s tím, zda na tento rozvoj bude dostatek finančních prostředků. Tak hned v lednu schválili zastupitelé zavedení kanalizace, vodovodu a zbudování nové vozovky do ulice k Březové v ceně 3,2 mil. Kč, dále 60.000,- Kč na opravu márnice ve Svaté Kateřině a výrobu laviček a prolézaček pro dovybavení dětských hřišť na sídlištích, v MŠ a v ZŠ v ceně 20.000,- Kč. Sídlištím byla v tomto roce vůbec věnována zvláštní pozornost – bylo provedeno nové ozelenění jak horního, tak dolního sídliště a též prostranství před obecním úřadem.
Již tradičně se obec podílí na zabezpečení dopravní obslužnosti obce – letos byl schválen příspěvek pro trasy Rozvadov – Bor a Rozvadov – Tachov ve výši 54.000,- Kč. Obec též podle svých možností přispívá na lokální zdravotnictví – v tomto roce schválili zastupitelé finanční  příspěvek na zakoupení sono-přístroje pro Polikliniku v Boru.
Po uzavření nemocnice v Plané samozřejmě současný stav obcím a občanům na Tachovsku nevyhovuje, a proto naše zastupitelstvo  tak jako většina ostatních odsouhlasilo vstup obce Rozvadov do svazku měst a obcí za záchranu nemocnice v Plané. Zda tato aktivita bude mít nějaký konkrétní výsledek, to ukáže až čas.
 
 


Výstavba, sociálně-ekonomický rozvoj
 

Co se týče individuální výstavby rodinných domů, bylo v tomto roce započato s prodejem parcel na výstavbu RD v lokalitě nahoře pod Březovou. Původní plán, stavět rodinné domky na parcele za obchodem, ztroskotal prozatím na nepředpokládaně vysoké ceně, která byla projektanty vypočtena pro přípravnou fázi zavedení inženýrských sítí a komunikací k parcelám v léto lokalitě. Pokud by se výstavba rodinných domků na tomto místě uskutečnila, museli by stavebníci zaplatit za zasíťované parcely ceny, které by těžko mohli akceptovat.
Proto bylo přikročeno k alternativní možnosti – obecní zastupitelstvo schválilo v říjnu výstavbu bytovky o 21 bytových jednotkách ve výši nákladů 18.350.000,- Kč a terénních úprav s komunikacemi ve výši 2.500.000,- Kč. Jedná se totiž o bytovku s byty pro tzv. příjmově vymezené skupiny obyvatel, na kterou může obec dostat od státu dotaci. Pokud se to podaří, mělo by být započato s touto výstavbou již v příštím roce.
Jak již bylo uvedeno v odstavci o obecním zastupitelstvu, byla v tomto roce též realizována akce zavedení kanalizace, vodovodu a položení nového povrchu vozovky v ulici k Březové.
Jinak bylo v létě také zkolaudováno nové kasino Seven Stars vedle prodejny Jednoty. Svým moderním pojetím do okolní výstavby příliš nezapadá, naštěstí stojí trochu opodál, oddělené zelenou plochou trávníku. Majitel kasina nasliboval obci zbudování přilehlého parkoviště pro potřeby nakupujících občanů, výstavbu nové pěší zóny před obchodem a  nového odpočinkového místa a fontány v parčíku před kasinem, přestože to všechno podle jeho slibů mělo být zbudováno v tomto roce, vše se stále odkládá na neurčito.
Na jaře bylo též obcí započato s výstavbou přírodního amfiteátru vedle fotbalového hřiště. Prozatím byl srovnán terén, byl postaven přístřešek pro účinkující a vybudován parket, krytý zámkovou dlažbou. Plánováno je ještě zbudování přístřešku pro obecenstvo a ostatní konečné úpravy a ozelenění okolí. Tento areál budou moci v budoucnu využívat jak dospělí, tak děti a nebo škola a školka.
 
 


Majetek obce, hospodaření

 
Celková hodnota majetku obce k 31.12.2003 činila 72.105.994,60 Kč. Úbytek evidovaného obecního majetku oproti loňsku byl způsoben zejména přechodem základní a mateřské školy do právní subjektivity. Jak bylo sděleno účetní obce, přestože majetek  svěřený do hospodaření ZŠ a MŠ zůstává v majetku obce, nadále už ho evidují pouze škola a školka, obec nikoliv.
Hodnota budov, hal a staveb oproti loňsku vzrostla na 63.570.107,- Kč - mezi jiným byly konečně po letech zkolaudovány kabiny na hřišti a v hodnotě cca 850.000,- Kč  zaúčtovány do obecního majetku. Do vlastnictví obce byla též od Okresního ústavu sociálních služeb převedena v tomto roce bytovka č.p. 191.
Hodnota samostatných movitých věcí činila 2.333.034,- Kč. Nárůst této položky byl mimo jiné způsoben zakoupením záložního zdroje na elektřinu v hodnotě 1.200.000,- Kč. Peněžní prostředky na účtu v bance činily na konci roku 3.096.787,40 Kč a celkové pohledávky vůči obci činily k 31.12.2003  595.711,- Kč. Ke konci roku pak zůstává Obci Rozvadov ještě splácet úvěr ve výši 770.000,- Kč.
 
 


Obyvatelstvo

 
K 31.12.2003 bylo zapsáno v evidenci obyvatel u OÚ Rozvadov celkem 563 občanů, z toho 272 mužů a 291 žen.        
 
 
část obce
počet
z toho mužů
z toho žen
Rozvadov
466
227
239
Sv. Kateřina
32
12
20
Nové Domky
15
9
6
Milíře
8
4
4
Diana
29
14
15
Rozcestí
13
6
7

               


V tomto roce se u nás narodily jen dvě děti, zemřelo šest lidí.  

Sedm lidí z naší obce letos uzavřelo sňatek, tři páry se rozvedly. V případě manželů Petra a Petry M. předcházely jejich rozvodu konflikty, které vyústily až v napadení a vzájemné pobodání nožem. Pan M. je v současné době umístěn ve vazební věznici.
K trvalému pobytu se v tomto roce přihlásilo sedm lidí, osmnáct se odhlásilo.
I nadále dochází v naší obci ke stálému úbytku trvale hlášených občanů. Od roku 1996, co jsem obecním kronikářem, až do dneška, se  snížil počet obyvatel z 672 na 563, což znamená úbytek 109 občanů za 7 let! Tato situace má negativní dopady zejména v oblasti školství, neboť začínají vznikat problémy s naplněním kapacity v zařízeních obecní školy a školky.
 


Služby

 
Ani v tomto roce nedošlo v naší obci v oblasti služeb k žádným větším změnám. Pouze v prostorách bývalé pivnice u Vrabců, která ukončila svou činnost, začal  provozovat o víkendech diskotéky pan S.
Plánovaný stánek s rychlým občerstvením nebyl otevřen ani v tomto roce. Službu v oblasti odpadů zajišťuje i nadále pro své občany obec – letos proběhl svoz odpadu dvakrát – v květnu železného a v říjnu objemného a nebezpečného odpadu. V prosinci byl pro sběr odpadu zkolaudován nový sběrný dvůr na Kótě. 
 
 


Školství

 
Jak už bylo zmíněno v odstavci o majetku obce, naše základní a mateřská škola přešly od 1.1.2003 v důsledku platnosti příslušných zákonů do právní subjektivity. Prakticky to znamená, že si od počátku tohoto roku školská zařízení hospodaří sama se svěřeným obecním  majetkem a s finančními prostředky, přidělenými od obce. Je to pro vedení školy a školky velká zátěž, protože namísto toho, aby se věnovaly zejména dětem, musí nyní paní ředitelky značnou část svého času strávit nad fakturami, výkazy o majetku a podobnými papíry.Základní škola

 
Ve školním roce 2002/2003 navštěvovalo naši dvoutřídní základní školu 28 žáků.
I nadále pracovalo při škole 7 zájmových kroužků různých směrů a zaměření. Hned začátkem školního roku byla formou besedy s Policií ČR druhá třída zapojena do celostátní akce s názvem „Ajax“. I letos navštěvovala škola různá divadelní představení a celkem si děti v tomto školním roce vyjely do divadla sedmkrát, většinou do Boru, do Tachova a do Stříbra. Do Prahy si zajely vybrané děti pro ocenění, získaná v rámci celostátní akce Stonožka. Před Vánocemi se pak přímo ve škole uskutečnil koncert vážné hudby pro děti i dospělé. Naopak naše děti vystoupily v Domově důchodců v Tachově v rámci vánoční besídky a na tradičních besídkách pro rodiče před Vánoci a u příležitosti Dne matek. Do školy pozvaly paní učitelky před koncem roku i cvičitele aikida, kteří dětem předvedli ukázky tohoto bojového umění, z čehož byly děti přímo nadšené!
Celkově škola pracovala velmi dobře. Svou práci prezentovala díky ředitelce školy Mgr. Daně Lencové na veřejnosti prostřednictvím tisku a zapojovala se do činnosti obce. Žáci ukázali v soutěžích, kde se umísťovali na předních místech ( 1., 2. a 3. místo v čtenářské soutěži, 1. místo školního družstva v okresním kole soutěže Mladý zdravotník, 4. místo v krajském kole ) , že v naší malotřídní škole je čas nejen na učení, ale i na to, věnovat se svým zájmům i po době školní výuky. Tak někdy musí paní učitelky děti doslovně „vyhnat“ ze školy domů.
 


Mateřská škola

 
Pro školní rok 2002-2003 bylo do mateřské školy zapsáno 22 dětí, v průběhu roku byly ještě přijaty 3 děti, takže jich bylo celkem zapsáno 25.
Ředitelkou je stále paní Lenka Filová, do 31.10.2002 učila ve školce paní Hana Vokolková, od 1. listopadu ji vystřídala Jaroslava Pechrová z Boru. Kromě nich zaměstnávala školka v tomto roce ještě další čtyři pracovnice.
Jako každým rokem, i letos navštívily děti z naší školky množství divadelních představení: v Boru to byla představení Autobus, Vánoce s kamarády, O Budulínkovi, Zlatovláska, vystoupení Pavla Nováka, ve Stříbře vystoupení s názvem „Michal je pajdulák“ a do Tachova si děti zajely na svou oblíbenou Kapsičku. Vypravily se také za svými kamarády do mateřské školy v Přimdě, kde se pobavily při zdolávání „cesty za trpaslíky“.
V nově vymalované školce připravily paní učitelky pro děti s rodiči zajímavé akce, jako např. odpoledne s názvem „Moje rodina“ s otiskováním dlaní do hlíny, vánoční besídku a rozloučení s předškoláky. Děti neminula ani letos mikulášská nadílka, maškarní karneval se soutěžemi, slet čarodějnic, velikonoční zdobení vajíček a tvoření s posezením u beránka nebo soutěž o nejhezčího draka.  
Navíc je naše školka dobře vybavená a stále velmi hezky a aktuálně vyzdobená, a proto ji naše děti rády navštěvují.
                       


Kultura a sport

 

Kultura

 
I letos připravilo naše kulturní sdružení ve spolupráci s obcí množství zdařilých kulturních akcí.
Například v únoru to byla maškarní zábava v Soláriu. K vidění zde bylo mnoho různých nápaditých a vtipných masek a účastníci si mohli zasoutěžit v zábavných disciplínách nebo zkusit své štěstí v tombole. K tanci hrála opět Dlouhá známost  a zábava se velmi vydařila.
V dubnu proběhlo u fotbalového hřiště pálení čarodějnic se zpěvem a s opékáním vuřtů, v červnu se uskutečnila u hřiště dětská diskotéka u příležitosti mezinárodního dne dětí. Diskžokej Pavel Hutňan ze Stříbra zabavil děti tancem a množstvím soutěží, za které byly odměněny drobnými dárky a sladkostmi.
V červnu se již tradičně uskutečnila ve školní tělocvičně premiéra nové hry ochotnického souboru Beruška. Tentokrát se jednalo o pohádku pro děti i dospělé s názvem O princi mravenci. Opět se jedná o vlastní tvorbu našich ochotníků, doplněnou vlastními písničkami. Hra měla velký úspěch u dětských i dospělých diváků. Je na místě zde připomenout, že náš ochotnický soubor mimo vystoupení v naší obci každoročně vystupuje se svými hrami i jinde – kromě sousedních obcí jako je například Přimda či Třemešné, předvedli ochotníci své hry letos například na přehlídce amatérských divadel ve Stříbře, v kladrubském klášteře v rámci „Kladrubského léta“ nebo v Bavorovicích v jižních Čechách a nadále tím šíří dobré jméno naší obce.
Zářijové Svatováclavské slavnosti se letos zčásti odehrávaly již venku v nově budovaném amfiteátru, zčásti pod velkým vypůjčeným stanem. V pátek 19.9. je zahájilo vystoupení skupiny historického šermu a tance, následovala taneční zábava, při které hrála skupina Dlouhá známost. Pro děti byl na večer připraven táborák s opékáním vuřtů. V sobotu proběhnul další ze série tradičních fotbalových zápasů mezi Beruškami a Mustangy, odpoledne si mohli vyznavači country hudby na sluníčku vychutnat vystoupení skupiny Starší páni a poté následovalo veřejné ocenění vzorných reprezentantů naší školy. V podvečer vystoupili ve stanu se svou novou hrou také naši ochotníci a večer přišel na řadu hlavní program – zábavný soutěžní pořad moderovaný Pavlem Lukešem, ve kterém vystoupila skvělá skupina Express Line – show band a například mim Miroslav Čejka. Na nedělní odpoledne bylo pro děti připraveno vystoupení kouzelníka Grina, plné různých kouzel a triků.
Na celý víkend byl pak pro děti obcí zapůjčen skákací hrad se skluzavkou a boxing pro větší děti, kde se mohly dítka pořádně vyřádit.
V prosinci přišlo na řadu opakování loňské úspěšné akce Živý betlém, které opět připravilo naše kulturní sdružení. I letos si mohli účastníci společně zazpívat koledy u vánočního stromečku, popít čaj, grog a punč a ochutnat vánoční cukroví. Živý zvířecí inventář byl oproti loňsku rozšířen z kozy ještě o poníka. Stejně jako loni, i letos nám přijely zahrát vánoční koledy děti ze základní umělecké školy v Tachově a i tentokrát svátečně hovořil anděl  ke shromážděnému lidu.
Kromě zmíněných akcí pořádala obec letos ještě dvě zábavy pro místní důchodce v „Solárku“. Důchodcům se na posezeních s občerstvením a hudbou, která proběhla v dubnu a v prosinci, velmi líbilo.
Rok 2003 zakončil 31.12. tradiční silvestrovský ohňostroj.
 

 

Sport

 
Naše obec se letos zapojila i do sportovní akce s mezinárodní účastí – přes Rozvadov totiž probíhala dne 19. července cyklistická část Českého poháru v dlouhém triatlonu.
Přes obec též v létě projížděla kolona historických vozidel v rámci přehlídky historických vozidel – jízdy Saši Kolowrata, kterou organizoval ve spolupráci s německou stranou Automotoklub v Boru.
Co se týká našich fotbalistů, stejně jako v minulosti přihlásila TJ Rozvadov do fotbalové sezóny 2002-2003 tři mužstva, dvě mužstva dospělých a jedno mužstvo žáků. Dospělé „A“ – mužstvo hrálo II. třídu okresního přeboru, kdy po odchodu několika kvalitních hráčů do Německa  mělo v podzimní části přeboru poměrně velké starosti a pouze zlepšením v jarní části se jí podařilo v soutěži zachovat, když nakonec obsadilo 7. místo. Dospělé „B“ – mužstvo hrálo IV. třídu okresního přeboru a obsadilo 13. místo. Mužstvo žáků hrálo okresní žákovský přebor a po dobrých výkonech obsadilo 3. místo. O tyto výsledky se mimo hráčů zasloužili také trenéři a funkcionáři mužstev dospělých – p. Novosad, Červený a Strnad a žáků – p. Cibulka a Bočan.
 


Kolowratovy lesy

 
V Kolowratových lesích se celou první polovinu roku zpracovávala větrná kalamita, která padla při vichřici v předchozím roce. Protože se neustále zvyšují stavy jelení zvěře, stále se též zvyšuje velikost odstřelu jelena evropského a zejména jelena siky. Počet odstřelených kusů vysoké zvěře u Kolowratových lesů tak v roce 2003 dokonce přesáhl 200.
 


Počasí

 
Na základě sdělení Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni byl rok 2003 v oblasti Rozvadova tentokrát celkově srážkově podnormální, teplotně však nadnormální.
 
Vybrané klimatologické údaje:
 
- roční úhrn srážek: 517,3 mm
- roční průměrná teplota: 7,4 stupňů C
- roční průměrná rychlost větru: 4,2 m/s
- maximální teplota: 4.8.2003  34,2 stupňů C
- minimální teplota: 8.1.2003   -15,1 stupňů C
- maximální náraz větru: 2.1.2003   29,8 m/s = 107,3 km/hod
- maximální výška sněhové pokrývky: 17.2.2003   46 cm
- počet bouřek: 18
- max. denní úhrn srážek Rozvadov: 2.1.2003   41,2 mm.       


Závěr

Rok 2003 uplynul v naší obci opět klidně. Snad až moc klidně, dalo by se říci, že naše občany čím dál tím méně zajímá to, co se děje kolem. Na jedné straně připomínky, že se v naší obci nic neděje, když se ale pro občany nějaká akce uspořádá, většinou se jí moc lidí nezúčastní. Všichni vědí, jak by se co mělo udělat, málokdo ale sám hne prstem. Bylo to vidět například i na brigádě, vyhlášené při budování amfiteátru. Zúčastnilo se jí jen pět lidí, z toho dva zastupitelé z celkových devíti, kteří zvlášť by měli jít ostatním příkladem. Něco jiného je, když se určitá věc občanů osobně dotýká - to pak jsou schopni vyvinout nebývalou aktivitu. Udělat ale něco jen tak a dobrovolně pro ostatní? To ne. Zřejmě je to dnešní dobou. Je to smutné, ale asi se s tím nic nenadělá.

Obec

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Překlad (translations)