Obec Rozvadov
ObecRozvadov

Kronika roku 2004

Úvod


 

Rok 2004 proběhl v naší obci ve znamení požárů - v brzkých ranních hodinách dne 29.10. vyhořel erotický klub Octavia na Rozcestí a dvakrát se v tomto roce někdo pokusil zapálit „Mephisto“. Nějak nám tady ty „penziony“ planou. Opět se zlepšil celkový vzhled obce, a to zejména vybudováním obytné zóny před prodejnou Jednoty, opravou fasády prodejny, zbudováním okrasné fontány v přilehlém parčíku a jeho osázením růžovými keři. Park před novým kasinem tak získal zcela novou podobu, která se většině obyvatel velmi líbí a dokonce za něj mnozí přišli bojovat na jedno zasedání zastupitelstva, když někteří zastupitelé chtěli stávající vzhled parku měnit.   


 

Obecní zastupitelstvo


 

Letos si obecní zastupitelstvo odhlasovalo, že se jeho zasedání budou uskutečňovat  každou  první středu v měsíci. Kromě pravidelných zasedání se uskutečnila v tomto roce i dvě mimořádná zasedání. Největší účast na zasedáních měl zastupitel nezávislých Pavel Šesták (14 x), nejmenší naopak zastupitel KSČM JUDr. Jan F. (7 x).
I v tomto roce byly na každém zasedání projednávány záležitosti, týkající se běžného života a chodu obce a také různé žádosti občanů i organizací. Protože v naší obci není kvalifikovaná síla, která by měla zájem projednávat spáchané přestupky, odsouhlasilo v lednu zastupitelstvo uzavření veřejnoprávní smlouvy s Městem Bor o projednávání přestupků. Tuto činnost pro nás bude Město Bor vykonávat až do roku 2006. Naše obec je tomu ráda, neboť se jedná o velmi nevděčnou činnost. Navíc jsou přestupky, zaslané k projednání naší obci, díky přítomnosti chovanců Výchovného ústavu v Nových Domcích, dost častou záležitostí.
V únoru schválili zastupitelé podání žádosti o bezúplatný převod všech nemovitostí v katastru naší obce z vlastnictví Ministerstva vnitra na obec. Přestože to bylo po předchozí dohodě obce se zástupci  Policie ČR Plzeň, nabídlo poté ministerstvo bez vědomí obce uvedené nemovitosti prostřednictvím realitní kanceláře k prodeji. Celá záležitost se nadále řeší a objekty budou údajně obci převedeny poté, co o ně žádný kupec neprojeví zájem do konce prvního čtvrtletí roku 2005.
Protože na základě nového zákona jsou kladeny vysoké nároky na provozování kanalizací, schválilo v květnu zastupitelstvo provozování dešťové kanalizace v Rozvadově společností VAK Karlovy Vary, a.s. v ceně 90.000,- Kč ročně. Společnost, která by byla schopná odborně provozovat kanalizaci levněji, se sehnat nepodařilo.
Protože je na obecním úřadě evidován velký počet žádostí o přidělení bytu, řešila se na listopadovém zasedání možnost úprav a pronájmu dvou v současné době nevyužitých bytových jednotek v dvojdomku v areálu Kóta. V současné době je zpracovávána cenová kalkulace úprav, které by byly nutné k zprovoznění těchto bytových jednotek.
V prosinci schválilo zastupitelstvo koupi vozidla Škoda Pick Up 135 l v ceně 40.000,- Kč pro potřebu hospodářské správy obce. Ve stejném měsíci pak zastupitelé vyjádřili svůj zásadní nesouhlas s plánovaným průjezdem kamionů přes obec Rozvadov. K závěru, aby byl pro průjezd kamionů znovu zprovozněn starý hraniční přechod Rozvadov – Waidhaus, dospěla ze záhadných důvodů komise „expertů“ z příslušných českých i německých ministerstev. Komise se nezdržovala s vyžádáním si stanoviska zúčastněných obcí a rozhodla „o nás bez nás“. Tento fakt si však vyžádal velký odpor  radnic i  občanů z obou stran hranic, a  na příslušná ministerstva byly  zaslány nesouhlasné dopisy a očekávají se i jiné protestní akce.
Pravidelně na každém zasedání se pak řešila otázka provedení kolaudace nové komunikace a obytné zóny u nového kasina a jejich slíbené předání obci. Výsledek celoročního jednání nebyl do konce roku žádný.
V tomto roce neproběhla ani žádná veřejná schůze s občany. Vzhledem k tomu, že občané se mohou zúčastňovat každého zasedání zastupitelstva, a přesto tam až na čestné výjimky ( snaha občanů zachovat růžový park, jak bylo zmíněno v úvodu ) nikdo nechodí, nebyla to žádná škoda.


 

Výstavba, sociálně-ekonomický rozvoj


 

Co se týče individuální výstavby rodinných domů, bylo v tomto roce uzavřeno již 7 smluv na prodej parcel pro výstavbu RD v lokalitě nahoře pod Březovou. Dva domky jsou již rozestavěné, ostatní jsou teprve ve fázi projektů. Podle smlouvy musí stavebníci zahájit stavbu do 1 roku od podpisu smlouvy.
Pro schválenou výstavbu bytovky o 21 bytových jednotkách byla v dubnu ve výběrovém řízení vybrána firma Hochtief VSB a.s. s nabídkovou cenou 30.350.195,- Kč. Výstavba měla započít v měsíci červenci. Protože však firma S&H Rokycany, která se též zúčastnila výběrového řízení, podala proti výsledku řízení odvolání k Úřadu pro hospodářskou soutěž, mohlo se začít stavět až v září, a to původně vybranou firmou Hochtief VSB a.s. Obci byla na realizaci této akce schválena dotace ze státního fondu rozvoje bydlení v celkové výši 13.230.000,- Kč, přičemž v letošním roce již bylo na výstavbu čerpáno bezmála tři a půl milionu korun. Aby měla obec na zaplacení zbytku ceny za výstavbu, bylo nutné uzavřít smlouvu na přijetí úvěru od ČSOB ve výši 8 mil. Kč. Zastupitelstvo schválilo 5 – letou splatnost úvěru na svém červencovém zasedání s tím, že úvěr bude poskytnut v r. 2005. Zbývající náklady bude muset obec pokrýt ze svého rozpočtu.
V srpnu schválilo zastupitelstvo rozpočet na realizaci akce „stavba komunikace v ulici k Březové“ v celkové částce 1.738.152,- Kč. Čerstvý povrch komunikace nad nově vybudovaným vodovodem a kanalizací značně vylepšil vzhled a životní úroveň této části obce.
V tomto roce bylo také konečně zbudováno majitelem nového rozvadovského kasina panem T. slibované  parkoviště u prodejny Jednoty pro potřeby nakupujících občanů, nová pěší zóna před obchodem a  odpočinkové místo s fontánou v parčíku před kasinem.
Výstavba přírodního amfiteátru vedle fotbalového hřiště též značně pokročila - byl zbudován prostorný přístřešek pro obecenstvo a došlo na další úpravy a ozelenění okolí.
Protože z důvodu výstavby nové bytovky je rozpočet obce dost „napnutý“, odsouhlasilo na listopadovém zasedání zastupitelstvo změnu termínu výstavby autobusových zastávek ve Svaté Kateřině na rok 2006.


 

Majetek obce, hospodaření


 

Celková hodnota majetku obce k 31.12.2004 činila 77.177.867,00 Kč. Navýšení evidovaného obecního majetku oproti loňsku bylo způsobeno zejména tím, že se v obci začala stavět nová bytovka a hodnota zbudované části sem byla již započítána. 
Hodnota budov, hal a staveb oproti loňsku vzrostla na 65.663.935,- Kč. Nárůst vzniknul zaúčtováním nově zkolaudovaného vodovodního a kanalizačního řadu a nové vozovky v ulici k Březové do obecního majetku. 
Hodnota samostatných movitých věcí činila 2.651.452,- Kč.
Peněžní prostředky na účtu v bance činily na konci roku 5.067.065,02 Kč. Celkové pohledávky vůči obci činily k 31.12.2004  2.440.151,50,- Kč. Úvěr, který měla obec poskytnutý od Československé obchodní banky na vybudování nového chodníku a inženýrských sítí v úseku  pravá strana obce směrem k SRN, byl v tomto roce již zcela splacen.


 

Obyvatelstvo

 
K 31.12.2004 bylo zapsáno v evidenci obyvatel u OÚ Rozvadov celkem 544 občanů, z toho 264 mužů a 280 žen, což  činí oproti loňskému stavu další úbytek o 19 občanů!  
 

 

část obce
počet
z toho mužů
z toho žen
Rozvadov
440
215
225
Sv. Kateřina
40
16
24
Nové Domky
17
9
8
Milíře
6
4
2
Diana
28
14
14
Rozcestí
13
6
7
 
                         
K trvalému pobytu v naší obci se v tomto roce přihlásilo 13 osob, odhlásilo se jich 25.
Narodily se čtyři děti, 5 občanů zemřelo.
V tomto roce byly v naší obci uzavřeny 2 sňatky, jeden pár se rozvedl.


 

Služby

V tomto roce nedošlo v naší obci v oblasti služeb opět k žádným větším změnám, kromě toho, že pan Sedláček konečně zkolaudoval a otevřel svůj stánek s rychlým občerstvením na náměstí.
V květnu byl také zprovozněn nový sběrný dvůr na Kótě, kde zodpovědný pracovník  každou sobotu mezi 9  – 12 hodinou odebírá od občanů zdarma nebezpečný i velkoobjemový odpad.


 

6. Školství


 

Základní škola

Základní školu navštěvovalo ve školním roce 2003/2004  28 žáků.
Prvního září 2004 nebyl ani jeden nastupující prvňáček a dvě děti se odstěhovaly, takže škola začínala s 26 žáky. Nově byl otevřen ve škole pátý ročník, proto děti nemusejí do páté třídy jezdit až na Přimdu. Děti z druhého a třetího ročníku se tak učily společně v jedné třídě, a děti ze čtvrté a z páté třídy ve druhé. Až nastoupí v příštím školním roce i noví prvňáčci, bude ve škole opět dvojtřídka, ale bude chybět druhý ročník. To v případě,  že žádný žák nepropadne nebo se nepřistěhuje. Pro paní učitelky je to náročné, ale vzhledem ke klesajícímu počtu dětí je to dobré řešení. Ocenili ho i rodiče páťáků, kteří můžou mít děti ještě rok "doma".
Složení pedagogického sboru se od září 2004 obměnilo, protože po odchodu paní učitelky Klinderové nastoupila na její místo nová mladá slečna učitelka Veronika Habartová.
Co se týče akcí školy, uskutečnilo se jich v tomto školním roce úctyhodných 41! V září to bylo například vystoupení kouzelníka, v listopadu exkurze na skládku odpadu v Černošíně a návštěva vystoupení Miloše Nesvadby ve Stříbře, v únoru se žáci zúčastnili čtenářských soutěží.   
V dubnu navštívili školu čarodějnice, v  květnu absolvovali reprezentanti školy okresní kolo soutěže "Mladý zdravotník". Prvního června si byly děti zaběhat v přírodě, zacvičit si na atletických závodech ve Stříbře, navštívily představení historických zbraní souboru Gotika a zámek Bečov a pivní sklepy v Chodové Plané.
Protože společná budova základní a mateřské školy ve středu obce  nebyla se svou šedivou a místy oprýskanou fasádou už příliš vzhledná, odsouhlasili zastupitelé obce na svém květnovém zasedání provedení malby fasády, nátěru oken a parapetů budovy firmou Landrgot Tachov v ceně 242.290,- Kč – konečná cena byla ovšem díky provedeným vícepracím o něco vyšší. Za to však teď naše škola září svou okrovo-oranžovou barvou na všechny strany.

 


Mateřská škola

Ke školní docházce v mateřské škole bylo pro školní rok 2003/2004 přihlášeno 22 dětí, během školního roku se 5 dětí odstěhovalo a jedno dítě nově nastoupilo, takže v mateřince zůstalo 18 dětí.
V březnu proběhla ve školce inspekce, která ohodnotila její  činnost jako velmi dobrou.
Jako každým rokem, i letos navštívily děti z MŠ  řadu divadelních představení v Boru – například s názvy „O dvou sněhulácích“, “Muzikantská pohádka“, „Smolíček“ nebo „Strašidla“. Společně se základní školou Rozvadov a se školou v Hošťce absolvovaly děti ukázku výcviku policejních psů, zábavné soutěže na hřišti nebo se vypravily na školní výlet do ZOO v Plzni. Navštívit naši školku přijela letos také školka  přimdská a společně s ní skládaly naše děti na „sletu čarodějnic“ čarodějnické zkoušky.
Společně s rodiči pak proběhly akce“ Podzimní tvoření“, „Mikulášská nadílka“, „Vánoční besídka“, „Karneval v MŠ“, „Posezení u velikonočního beránka“ a na školní zahradě oslava mezinárodního dne dětí.


 

Kultura a sport

 

Kultura

Letos už potřetí uspořádalo naše kulturní sdružení únorovou maškarní zábavu v „Solárku“.  K tanci i poslechu hrála opět Dlouhá známost.
V březnu navštívila Rozvadov oblíbená keramička Jitka Černá, aby ve škole prodávala své krásné výrobky. O výstavu byl jako vždycky velký zájem.
Posledního dubna proběhlo u fotbalového hřiště pálení čarodějnic, při slavnosti kácení májky pak zahrála  v amfiteátru u hřiště skupina Cobra.
Při příležitosti oslav Dne dětí  nabídla obec možnost hromadné dopravy (zdarma) na Den dětí, pořádaný poslední květnový den pod záštitou DDM Tachov na tachovském stadionu. Zde se mohly děti vyřádit při různých soutěžích a speciálních dětských pořadech.
27. května připravily členky sdružení Beruška, které mimo jiné podporuje rozvoj místního keramického kroužku, akci s názvem Keramické uvolněné odpoledne. Návštěvníci této akce zhlédli výstavu výrobků členů kroužku, naaranžovanou v přírodě před školou, zkusili si něco vlastnoručně z hlíny vyrobit a pak se občerstvili připraveným pohoštěním. Tato akce se skutečně velmi vydařila a její návštěvníci byli moc spokojení.
V červnu se již tradičně uskutečnila ve školní tělocvičně premiéra nové hry ochotnického souboru Beruška, tentokrát z prostředí indického paláce. Hra má název Příběh z Indie a kromě vlastního textu mohli diváci slyšet i několik původních, melodických písniček.
31. července proběhl na hřišti  ve Svaté Kateřině „Kateřinský turnaj veteránů v kopané“. V turnaji se utkala následující mužstva: mužstvo prázdninového tábora z Mnichovství, mužstvo Hošťky  a mužstvo Žebráků. Pro účastníky i návštěvníky bylo přichystáno občerstvení i hudba k tanci a k poslechu.
Zářijové Svatováclavské slavnosti se letos opět zčásti odehrávaly již venku v novém amfiteátru, zčásti pod velkým vypůjčeným stanem. Hrálo zde hned několik hudebních skupin s názvy Futrál, Klatovští rybáři, Dlouhá známost a Já, ty, on a Huňár. Proběhnul další ze série tradičních fotbalových zápasů mezi Beruškami a Mustangy, ukončený tombolou. Jinak se žádný program nekonal a tak – zřejmě i díky špatnému, deštivému počasí – přišlo pouť navštívit jen velmi málo lidí.
V prosinci se již potřetí uskutečnila akce Živý betlém, kterou opět připravilo naše kulturní sdružení. I letos účastníci popili u vánočního stromu společně čaj, grog a punč a ochutnali vánoční cukroví - to vše za zvuků vánočních koled dětí ze základní umělecké školy v Tachově.
Místní klub důchodců ani letos nepřišel zkrátka – 11.6. si důchodci vyjeli na zájezd na zámek Bečov nad Teplou a 25. listopadu si společně poseděli a zatancovali v „Solárku“.
Rok 2004 zakončil již tradičně silvestrovský ohňostroj, letos pořízený obcí a sponzory v ceně 60.000,- Kč.


 

Sport

 
Ve fotbalové sezóně 2003-2004 reprezentovaly Tělovýchovnou jednotu Rozvadov opět tři mužstva, dvě mužstva dospělých a jedno mužstvo žáků. Dospělé „A“ – mužstvo má v současné době 16 hráčů a v roce 2004 se umístilo na 7. místě II. třídy okresního přeboru, dospělé „B“ – mužstvo se 14 hráči obsadilo ve IV. třídě okresního přeboru 9. místo. Mužstvo žáků hrálo okresní žákovský přebor a se svými 20 hráči skončilo na 4. místě. V pololetí došlo ke změně trenérů „A“ a „B“ dospělých mužstev, dosavadní trenéři „A“ mužstva pan Jindřich Červený a „B“ mužstva pan Josef Strnad si vyměnili svoje trenérské posty. Protože dosavadní trenéři žáků  Jan Cibulka a Jaroslav Bočan odešli za prací mimo Rozvadov, nemohou už se dětem nadále věnovat. V současné době proto žáky trénuje pan Rudolf Svítil.
Ve školní tělocvičně probíhalo i letos každé pondělí a čtvrtek cvičení aerobiku.
Mimoto se 4.9. 2004 uskutečnil v katastru naší obce opět Český pohár v dlouhém triatlonu. Start proběhl na rybníku Václavák v 11. hodin plaveckou částí, pak se pokračovalo přes Rozvadov směrem do Německa a končilo se během na Přimdě.


 

Kolowratovy lesy
 

Na jaře zemřel stávající majitel Kolowratových lesů František Tomáš Kolowrat – Krakowský a veškerý majetek přešel do rukou jeho dvou nezletilých dětí Maxmiliána a Francesky. Do doby, než děti dospějí, byla poručnictvím a správou majetku pověřena jejich matka  JUDr. Dominika Perutková.
Co se hospodaření v lesích týče, zpracovávaly se v tomto roce ještě zbytky rozsáhlé větrné kalamity z podzimu roku 2002.
Odstřel vysoké zvěře je stále velký a zvyšuje se i odstřel černé zvěře. V tomto roce byl také ve zdejších lesích zaznamenán poprvé výskyt rysa. Doposud se o jeho rozšíření ze Šumavy – kde byl vysazen v národním parku – k nám do Českého lesa víceméně spekulovalo, jeho pobyt v místních lesích byl však potvrzen nálezem uhynulého jedince, sraženého na dálnici. Protože již několik let se zde též vyskytuje populace bobra evropského, proběhl letos v Kolowratových lesích jeho odchyt za účelem výzkumu a monitorování tohoto druhu zvířeny pracovníky lesnické fakulty zemědělské univerzity v Praze.


 

Počasí

 
Na základě sdělení Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni byl rok 2004 v oblasti Rozvadova  celkově srážkově i teplotně nadnormální.
 
Vybrané klimatologické údaje:
 
- roční úhrn srážek: 781,3 mm
- roční průměrná teplota: 6,5 stupňů C
- roční průměrná rychlost větru: 4,8 m/s
- maximální teplota: 12.8.2004  29,3 stupňů C
- minimální teplota: 24.1.2004   -13,0 stupňů C
- maximální náraz větru: 7.2.2004   30,4 m/s = 109,4 km/hod
- maximální výška sněhové pokrývky: 31.1.2004   45 cm
- počet bouřek: 21
- max. denní úhrn srážek Rozvadov: 23.9.2004   36,2 mm.     


 

Závěr

 

I letos prošla naše obec mnoha pozitivními změnami. Značně se opět zlepšil vzhled středu naší obce, jak už bylo uvedeno v úvodu. Další významnou událostí pak bylo zahájení výstavby nové bytovky se 21 bytovými jednotkami, jejichž plánované zprovoznění v příštím roce uspokojí alespoň část z velkého množství žadatelů o přidělení bytu, vedených v současné době v evidenci obecního úřadu. Je potěšující, že i přes napjatou finanční situaci, vzniklou díky této výstavbě, se obec snaží zachovat stávající objem finančních prostředků přidělovaných školství, kultuře a službám v obci tak, aby občané nepocítili žádnou změnu v běžném chodu obce.

Obec

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Překlad (translations)