Obec Rozvadov
ObecRozvadov

Kronika roku 2005

Úvod

 
Asi nejdůležitější událostí letošního roku bylo v naší obci zbudování nové bytovky o 21 bytových jednotkách a přilehlé komunikace, neboť přidělením bytů v této bytovce na konci roku byla uspokojena převážná část všech žadatelů o byt v naší obci.
Další významnou událostí pak bylo ocenění naší obce v soutěži Vesnice roku, kdy byla Rozvadovu udělena Bílá stuha za práci s mládeží. Je to prestižní záležitost, neméně významný je však fakt, že se k ocenění váže vyplacení částky 20.000,- Kč a obec má v následujícím roce  přednostně zajištěno získání dotací z  Programu obnovy venkova ve výši 400.000,- Kč, což není zanedbatelná částka.
Jinak je všechno při starém, občané se o dění v obci zajímají stále jen minimálně.  Například když byla 19.ledna tohoto roku uspořádána ve Waidhausu na protest proti plánované obnově průjezdu kamionů přes starý hraniční přechod společná demonstrace, byl vypraven z Rozvadova na náklady obce autobus. Demonstrace se přesto zúčastnilo jen asi 15 občanů. Návrh na obnovení průjezdu kamionů po všech protestních akcích nakonec na příslušných institucích neprošel. Pokud by k tomu však došlo, dovedu si živě představit, jak by si najednou naši milí občané stěžovali. Doba je prostě taková, že se každý začne starat, až  když se ho určitá věc osobně dotkne. Ale zajímat se jen tak o věci veřejné? To ani náhodou.

 
1.      Zastupitelstvo obce
 

 
I  v tomto roce se zasedání zastupitelstva uskutečňovala  každou  první středu v měsíci. Všech jedenácti zasedání se zúčastnili zastupitelé nezávislých Jindřich Červený, Ing. Radomír Svoboda a Pavel Šesták (11 x), nejmenší účast měl již opět zastupitel KSČM JUDr. Jan F. (3 x). Z řad občanů schůze zastupitelů opět téměř nikdo nenavštívil. Je to docela škoda. Kdyby naši občané více navštěvovali zasedání zastupitelstva, byli by lépe informováni o dění v obci a po Rozvadově by se nemusely šířit poplašné fámy vznikající především v restauračních zařízeních – zejména letošní „zaručené“ zprávy o přidělování bytů v nové bytovce. 
 
 
I letos projednávalo zastupitelstvo zejména otázky, spojené  se zabezpečením řádného chodu a rozvoje obce a s tím, zda na tento rozvoj bude dostatek finančních prostředků.
Po loňském nákupu vozidla Škoda Pick Up 135 l  bylo i letos třeba rozšířit a opravit vozový park obce. Proto bylo schváleno na únorovém zasedání zastupitelstva zakoupení svahového mulčovače TA 160. V rámci dobrých vztahů s místním podnikatelem p. T. bylo dohodnuto, že kupní cenu za tento nákup uhradí on. V tomtéž měsíci bylo schváleno uvolnění částky 100.000,- Kč na opravu motoru obecního traktoru a v červnu bylo schváleno zakoupení nové motorové kosy.
Stejně jako stárne obecní mechanizace, stárne i bytový fond v obci. Proto bylo nutné provést výměnu vodoměrů v bytovce č.p. 225 ( schváleno v srpnu ) a v č.p. 191 vyměnit stoupačky i ležaté rozvody a též osadit nové vodoměry  ( schváleno v říjnu ). Asi nejdůležitější věcí, co zastupitelstvo v tomto roce projednávalo, bylo dokončení výstavby nové bytovky o 21 bytových jednotkách a s tím související výstavba příjezdové komunikace. O vlastní stavbě více v odstavci „Výstavba“, zde bych se zmínila o tom, že oproti původním plánům byly byty v nové bytovce doplněny o osazení plynových sporáků, potravinových skříní a kuchyňských linek ( schváleno v září ). Současně bylo též schváleno zastupitelstvem čisté nájemné ve výši 30,- Kč/m2, což je jen 50% maximální přípustné hranice. I přesto je nájemné v nové bytovce vyšší než ve starších bytech a vzhledem k tomu, že se jedná o výstavbu tzv. „startovacích“ – sociálních bytů, nesetkalo se to s velkým pochopením ze strany nájemníků. Vlastní přidělení bytů bylo schváleno na listopadovém zasedání. Protože – jak už bylo uvedeno -  jedná se o byty pro příjmově vymezenou skupinu občanů, z původních cca 50 žádostí zůstala ve výběrovém řízení  sotva polovina a bylo tak možno uspokojit téměř všechny žadatele o byt. Nutno říci, že se jedná takřka výhradně o mladé lidi z naší obce a tak nezbývá než doufat, že s vyřešením jejich bytových podmínek se následně zlepší i demografický vývoj v obci.
Neustále vázne převod majetku z Ministerstva vnitra na obec – v lednu zastupitelstvo projednalo sdělení  Policie ČR Plzeň o tom, že převod objektu PS Nový Dvůr bude upřesněn do konce 1. čtvrtletí. Ani do konce roku však žádná další informace k převodu nebyla obci sdělena.
V srpnu se projednával na zasedání ZO špatný technický stav kostela v Rozvadově. Protože hrozilo zřícení některých částí kostela, byl osloven vlastník kostela – církev, aby kostel zajistila z hlediska bezpečnosti. V současné době  připravují Římskokatolické farnosti Tachov a Bor  jednání s obcí Rozvadov, s obcí Waidhaus a s případnými sponzory o opravě stavby kostela.
Přestože i letos za začátku roku schválila obec prostřednictvím svých zastupitelů příspěvek na zajištění dopravní obslužnosti pro tento rok ve výši 58.903,- Kč, byla nucena projednat v listopadu oznámení ČSAD o zrušení autobusové linky Tachov – Hošťka – Rozvadov v 17.00 hod.  I když zrušení této linky neschválila a na ČSAD byla zaslána protestní petice občanů, kteří se s touto linkou denně vracejí z Tachova ze zaměstnání, linka byla zrušena. 
 


2. Výstavba, sociálně-ekonomický rozvoj

 
 
Jak již bylo uvedeno v zápisu za rok 2004, pro výstavbu obecní bytovky o 21 bytových jednotkách na p.p.č. 25/1 v k.ú. Rozvadov byla v dubnu roku 2004 ve výběrovém řízení vybrána firma Hochtief VSB a.s. s nabídkovou cenou 30.350.195,- Kč. Výstavba bytovky byla dokončena v původně plánovaném termínu - v červenci roku 2005, ke zdržení kolaudace však došlo kvůli pozdějšímu termínu dokončení výstavby přilehlé komunikace (kolaudace komunikace byla jednou z podmínek kolaudace bytovky) a tak byla bytovka zkolaudována až v měsíci listopadu. Původní cena byla navýšena o více než 200.000,- Kč z důvodu provedených víceprací – zbudování plynových skříněk a chodníků okolo bytovky, osazení ručních hasicích přístrojů a označení dveří informačními štítky. Další výdaje oproti původnímu rozpočtu vznikly osazením plynových sporáků, potravinových skříní a kuchyňských linek, jak bylo uvedeno v odstavci „Zastupitelstvo obce“. 

K nové bytovce bylo nutno vybudovat příjezdovou komunikaci, a tak došlo k realizaci akce „Výstavba místních komunikací v obci Rozvadov“, která řeší napojení bytové zástavby na silniční síť a komunikace v obci. Pro akci byla ve výběrovém řízení vybrána stavební společnost Stavby silnic a železnic a.s. Rozpočet činil celkem 2 391 044,- Kč s tím, že akce byla spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu SROP ( podíl na financování 55,8 % z uznatelných nákladů akce, což představuje finanční částku  ve výši 1 290 434,45 Kč). Zbývající částka byla hrazena z obecního rozpočtu. Realizace této výstavby znamená významné zvýšení kvality života nejen nájemníků nového bytového domu, ale také značné části obyvatel naší obce.

K individuální výstavbě rodinných domů nahoře pod Březovou: v současné době už jsou rozprodány (až na dvě zbývající) všechny parcely z 1. etapy parcelace v této lokalitě s tím, že dva domky již stojí, ostatní jsou stále ve fázi projektů.

 V tomto roce došlo také na úpravu prostranství u pomníčku ve Svaté Kateřině a  bylo  provedeno rozšíření a srovnání fotbalového hřiště tamtéž.

 

3. Majetek obce, hospodaření
 

Celková hodnota majetku obce k 31.12.2005 činila 73.679.982,13 Kč. K výsledné hodnotě majetku z loňského roku byla připočtena hodnota nově postavené bytovky ( 26,8 mil. Kč ) a nové komunikace k bytovce ( 2,5 mil. Kč ) a odečtena od ní byla hodnota vodohospodářského majetku, veřejné zeleně a sběrného dvora ( 24,0 mil. Kč ), která byla přesunuta na podrozvahové účty.
 
Peněžní prostředky obce na účtu v bance činily na konci roku 2.334.500,00 Kč. Celkové pohledávky vůči obci činily k 31.12.2005  987.926,- Kč. Obec splácí nový úvěr, který má poskytnutý od Československé obchodní banky na vybudování nové bytovky o 21 bytových jednotkách – z původních 8 milionů Kč zbývá ke konci roku splatit ještě 7.215.000,- Kč. Tento úvěr bude obec splácet až do roku 2009.
 
 

4. Obyvatelstvo
 

K 31.12.2005 bylo zapsáno v evidenci obyvatel u OÚ Rozvadov celkem 547 občanů, z toho 267 mužů a 280 žen. Konečně jsme po letech zaznamenali přírůstek, i když jen minimální – o tři trvale hlášené občany!    
 

V tomto roce byly v naší obci uzavřeny 3 sňatky, nikdo se nerozvedl.

Narodili se: Roman Chocholouš, Eliška Trávníčková, Jana Truongová, Filip Dykas.

Zemřeli: Jan Malachovský, Terezie Nečinová a Miloslav Frecer. 
               

  

část obce
celkem
z toho mužů
z toho žen
Rozvadov
444
220
224
Sv. Kateřina
41
17
24
Nové Domky
17
9
8
Milíře
7
4
3
Diana
25
11
14
Rozcestí
13
6
7
 
 
 

5. Služby

        
 

Co se služeb týče, přímo v  Rozvadově rozšířil pan Josef Knápek svou provozovnu autoservisu na Kótě o pneuservis a pan Ladislav Kletečka otevřel novou prodejnu medu a včelařských výrobků naproti obecnímu úřadu. Na starém hraničním přechodu pak přibyly k prodejně Intersparu a čerpací stanici pohonných hmot následující provozovny: restaurace Švejk, lékárna, kadeřnictví a provádění masáží.  1. března letošního roku byly také po dlouhotrvajících technických problémech opět zprovozněny internetové stránky obce (www.rozvadov.cz), které jsou pravidelně aktualizovány. Všem občanům byla nabídnuta možnost uveřejnit na těchto internetových stránkách sdělení z oblasti nabídek podnikání, ubytování, zájmových činností, různých akcí, inzerátů, jubileí, a to zcela zdarma. Rozvadovským občanům a firmám byla při této příležitosti nabídnuta též možnost bezplatného zřízení jedné mailové schránky. Protože stránky spravuje přímo pracovnice obecního úřadu, jsou veškeré informace umísťovány na internet opravdu aktuálně. Stránky vyrobil a bezdrátové připojení k internetu zajistil pro obecní úřad i pro všechny zájemce z Rozvadova Ing. Petr Kraus z Přimdy. Jsme tomu velice rádi, neboť současné připojení je kvalitní a levné a v dnešní době se už málokterá domácnost obejde bez internetu. V návaznosti na vznik nových internetových stránek byla též zprovozněna služba E-rozhlas, která je elektronickou obdobou obecního rozhlasu. Jejím prostřednictvím jsou na mobilní telefony zaregistrovaných občanů, případně mailem, doručovány krátké informace a oznámení obecního úřadu. V současné době využívá tyto služby asi 15 registrovaných občanů.

Mimoto bylo v  březnu schváleno zastupitelstvem uzavření smlouvy pro projekt internetizace knihoven v Plzeňském kraji, na jejímž základě bude zprovozněn v rámci rozvadovské knihovny na obecním úřadě veřejný přístup k internetu pro všechny občany.
 
 

6. Cestovní ruch
 

Podle informací Celního úřadu v Rozvadově překročilo státní hranici v obou směrech v r. 2005 na starém i novém hraničním přechodu celkem 13.101.253 osob, 4.771.590 osobních vozidel, 1.906.615 nákladních vozidel a 41.830 autobusů.
 
 

7. Školství
 

Základní škola

 

Základní školu navštěvovalo ve školním roce 2004/2005  26 žáků.
V únoru proběhla na naší základní škole hloubková inspekce. Činnost školy byla ohodnocena v závěrečné zprávě jako velmi dobrá.
Udělení Bílé stuhy za práci s mládeží bylo zmíněno již v úvodu. Hodnotící komisi, která naši obec v této souvislosti navštívila, se naše škola velmi líbila. Pochvalně ocenila její komorní, domácké prostředí, kvalitní a vtipnou výzdobu a v neposlední řadě naši keramickou dílnu. Můžeme být na naši školu oprávnění hrdí!
V prosinci schválilo zastupitelstvo obce v návaznosti na vznik nového školského zákona zřízení školské rady ve složení: Ing. Alena Svobodová, jmenovaná zastupitelstvem obce Rozvadov, Pavlína Koleňáková, zvolená z řad pedagogických pracovníků ZŠ a Monika Cibulková, zvolená z řad zástupců nezletilých žáků ZŠ. Školská rada bude projednávat záležitosti, týkající se provozu a chodu školy a také přijímat a v rámci své kompetence řešit připomínky ze stran rodičů i žáků základní školy. 
Stávající zájmové kroužky při škole byly letos rozšířeny o činnost kroužku mladých hasičů, který vede Jaroslava Pajerová. Tento kroužek děti navštěvují velmi rády. 
I v tomto školním roce v ZŠ proběhlo velké množství různých akcí – podzimní drakiáda, mikulášská nadílka, besídky a soutěž o nejlepší vánoční cukroví, maškarní a oslavy Dne dětí, samozřejmě nechyběly ani pravidelné návštěvy divadel. Škola se opět účastnila různých soutěží, např. soutěže Mladý zdravotník a také atletických závodů. Nejvýznamnější byla výhra 5.000,- Kč za první místo v soutěži ve sběru PET lahví. Na školní výlet se tentokrát školáci vydali na hrad Loket a do Karlových Varů, školní rok ukončilo loučení s předškoláky v MŠ a 30. června poslední zvonění.
 

Mateřská škola

 

V tomto školním roce bylo k docházce do mateřské školy zapsáno 25 dětí, čímž byla naplněna kapacita MŠ. K zápisu přišly tři nové děti, do základní školy odešlo 9 dětí.
 
Co se materiální stránky týče, byly v tomto roce zakoupeny nové židličky pro malé děti a opravena terasa školky. Na školní zahradě postaveno nové pískoviště a částečně natřeny průlezky a oplocení.
 
I nadále se ve školce pracovalo podle vzdělávacího programu „Barevný rok“. Cílem vzdělávacího programu je vést děti k větší samostatnosti, prohlubovat v dětech zájem o získávání nových poznatků a dovedností, dbát na dodržování dohodnutých pravidel chování u dětí a soužití v kolektivu a v neposlední řadě ( vzhledem k tomu, že MŠ navštěvuje několik vietnamských dětí ) se zaměřovat na multikulturní výchovu.
 
K vlastním akcím školky: Jako každoročně proběhlo „posezení u velikonočního beránka“, kde děti s rodiči vyráběli jarní výzdobu. Dále pak oslava Svátku maminek, která se vždy těší velké oblibě. Tento rok pro děti z MŠ uspořádali někteří rodiče ve Svaté Kateřině  oslavu Dne dětí, která se velmi vydařila a všem se moc líbila. Na závěr školního roku se ve školce rozloučili s předškoláčky, kterých oproti loňsku bylo opravdu hodně. Společně s rodiči se děti také zapojily do projektu „Adopce v balíčku“ – s přispěním rodičů pomáhají holčičce Ljubiši  z bosenské oblasti, které bylo zasláno oblečení a finanční příspěvek. Tato činnost přispívá i k povědomí dětí o morálních hodnotách.

 

8. Kultura a sport

 
 

Kultura

 

Tak po kulturní stránce se toho v naší obci letos dělo poměrně dost.
V únoru uspořádalo naše kulturní sdružení v Solárku už tradiční maškarní zábavu, v březnu zorganizovaly Berušky kurz pletení výrobků z pedigu a v dubnu kurz drátkování. O účast v obou kurzech byl velký zájem a účastnice byly moc spokojené.
Posledního dubna se jako každý rok stavěla obecní  májka. Májku, čerstvě postavenou  v rozvadovském amfiteátru však hned na prvního máje odpoledne pokáceli tři mladíci z naší obce, což se ze strany občanů samozřejmě nesetkalo s pochopením a tak mladíci poté májku znovu sami vztyčili.
 
V květnu naše kulturní sdružení spolu se členy keramického kroužku uspořádalo již v pořadí druhé Keramické uvolněné odpoledne. I tentokrát se zde sešlo velké množství návštěvníků a výstava prací keramického kroužku se opět všem velmi líbila.
 
Při příležitosti oslav Dne dětí přichystali někteří občané Svaté Kateřiny pro děti Dětský den, kde si mohli naši nejmenší hezky zasoutěžit a pobavit se.
 
Třetího června, při příležitosti kácení májky, zahráli v amfiteátru Klatovští rybáři.
 
V červnu se také uskutečnil další ročník Jízdy historických vozidel Saši Kolowrata, pořádaný Auto-moto-veteran klubem Český les. Start byl na Přimdě a naší obcí toho dne projelo a u nového kasina na chvíli zastavilo 65 historických vozidel, z toho 15 motocyklů do r. výroby 1945, 16 sportovních dvousedadlových automobilů do r. výroby  1980 a 34 automobilů do r. výroby 1945. Délka tratě činila 65 km, trať byla rozdělena do 3 etap s hodinovou a půlhodinovou přestávkou. Limitující čas pro projetí celé tratě byl 5 hodin. Každý účastník, který v tomto limitu dojel do cíle, obdržel pamětní pohár. 

23. června zorganizovali představitelé starého kasina posezení v kasinu pro naše důchodce. Tato akce měla velký úspěch. Druhého července pak proběhl pro změnu v novém kasinu Den otevřených dveří pro širokou veřejnost.

5. července se protancovali soutěžící v Nonstopu Rozvadov tanečním maratonem. Celková doba soutěže byla 11 hodin, k tanci hráli střídavě D.J. Flaška a Plzeňský expres.

30. července vyhlásili občané Svaté Kateřiny zahájení dalšího ročníku Fotbalového turnaje kateřinských veteránů. Zúčastnila se ho mužstva Svaté Kateřiny, Hošťky a Žebráků.

V září přišli členové rozvadovského kulturního sdružení Beruška s originálním nápadem – uspořádat v amfiteátru akci Zima v létě. Stylově, tzn. zimně odění účastníci si mohli zatančit při hudbě country skupiny Starší páni. Pro děti bylo připraveno množství zábavných soutěží – například bitva sněhovými – papírovými koulemi, stavění sněhuláků s pomocí toaletního papíru a jízda na lyžích, saních a bobech kolem altánu. Nechyběla ani tombola a tak návštěvníci akce odcházeli domů  spokojení.

Následovaly tradiční Václavské slavnosti, letos s bohatým programem. Slavnosti byly odstartovány v pátek 23.9. večer vystoupením skupin historického šermu Samotáři a Armigeri. Po skončení jejich vystoupení byla zahájena taneční zábava s oblíbeným Plzeňským expresem. Když se setmělo, vystoupila znovu skupina Samotáři se svým večerním ohňovým vystoupením. Pro děti byl také připraven táborák s opékáním vuřtů. Sobotní program započalo odpoledne vystoupení X-Teen mažoretek ZUŠ Tachov – diváci zde mohli vidět jak dospívající slečny, tak v kontrastu k nim i mažoretky-holčičky. Na čtrnáctou hodinu připravilo sdružení Berušek a jejich přátel představení historických řemesel – ukázku tradiční poutě s předvedením výroby keramiky, pletení košíků, zdobení perníčků, drátkování, předení a tkaní látek. Návštěvníci si zde mohli vlastnoručně všechny druhy prací vyzkoušet a své výrobky si odnést jako dárek.  V rámci této tradiční poutě proběhla i soutěž o titul Rozvadovský Pivoj a Rozvadovská Síťovka, kdy muži váleli pivní sudy a ženy musely vytyčenou trasu zdolat s nákupní taškou v jedné a s dítětem v druhé ruce. Odpoledne proběhly fotbalové zápasy okresního přeboru žáků i mužů. V podvečer předvedli ve stanu své umění ochotníci divadelního souboru při MKIS Poběžovice s hrou Johna Patricka Opalu má každý rád. Sobotní program zakončil zábavně soutěžní pořad skupiny Express-line s názvem Cesta kolem světa. V neděli přilákal děti i dospělé na svou soutěžní diskotéku Milan Mudroch z agentury Abel a program slavností ukončil tradiční fotbalový zápas mezi Mustangy a Beruškami.
 
 

 V říjnu jsme se SPOZem a s panem starostou přivítali na našem úřadě sedm nových občánků. Tentokrát se vítání zúčastnili úplně všichni rodiče a zasedací místnost, kde se vítání konalo, byla úplně plná.

Dvacátého října připravila obec pro naše důchodce posezení v Solárku s kulturním programem, kde pro důchodce vystoupili se svým kulturním pásmem „Každý má rád, když mu začnou hrát“ umělci z Moravy a také děti z naší mateřské a základní školy.

V pátek 21.10.2005 ve večerních hodinách se uskutečnila ve Svaté Kateřině akce s názvem Bobřík odvahy. Organizátory byli občané Svaté Kateřiny a jak se vyjádřili účastníci, jednalo se o velice pěknou a vydařenou akci.   

V listopadu byla v budově základní školy uspořádána burza „všeho možného“. Na této burze jste opravdu mohli prodat a koupit všechno možné – od knížek přes hračky, kosmetiku,  oblečení a sportovní vybavení až po tiskárnu k počítači.

V prosinci si děti mohly zatančit na Mikulášské diskotéce v Nonstopu a důchodci se pobavili na svém závěrečném posezení v Solárku. V bistru Solárium proběhl v tomto měsíci též Vánoční turnaj v kulečníku.

21. prosince se - již počtvrté - uskutečnila akce Živý betlém našeho kulturního sdružení. Stejně jako v předchozích letech, i letos účastníci popili společně čaj, grog a punč a ochutnali vánoční cukroví, poprvé však pod vánočním stromem zazpívaly koledy děti z naší základní školy za klávesového doprovodu pana učitele hudby Jiřího Kopeckého.
 
 

Silvestrovský ohňostroj k oslavě závěru roku samozřejmě nesměl chybět ani letos.
 

 

Sport
 

Ve fotbalové sezóně 2004-2005 reprezentovaly Tělovýchovnou jednotu Rozvadov dvě mužstva - jedno mužstvo dospělých a jedno mužstvo žáků. Dospělé „A“ – mužstvo mělo v roce 2005  16 hráčů ( na podzim bylo posíleno o 6 nových hráčů ) a  umístilo se na 8. místě II. třídy okresního přeboru. Mužstvo žáků v okresním žákovském přeboru skončilo se svými 22  hráči na 8. místě. V srpnu došlo k doplnění trenérů dospělých – jako další trenér nastoupil Zdeněk Kropáč  ze Studánky. Žáky stále trénoval pan Rudolf Svítil, kterému letos pomáhal také  Pavel Tokár.
 
 
  I v tomto roce probíhalo ve školní tělocvičně  každé pondělí a čtvrtek cvičení aerobiku, které vede Jaroslava Klinderová.
 
 
Mimoto i tentokrát proběhl v katastru naší obce další ročník Českého poháru v dlouhém triatlonu.
 
 

9. Kolowratovy lesy
 

 
Sídlo firmy bylo v tomto roce přesunuto na Dianu. JUDr. Dominika Perutková, pověřená poručnictvím a správou majetku nezletilých dětí Maxmiliána a Francesky, přijala jméno Kolowrat-Krakovská.
V letošním roce byl pro hospodaření v Kolowratových lesích zpracován nový decenální lesnický hospodářský plán, hospodařit se podle něj bude  od  r. 2006.
 
Stavy zvěře a tím i jejich odstřel neustále narůstají – letos byl zaznamenán rekordní odstřel spárkaté zvěře, a to 352 ks.  Zejména se zvedly stavy prasat – v tomto roce proběhl 3krát větší odstřel prasat než v roce loňském, tzn. že letos bylo odstřeleno v honitbě Kolowratových lesů 134 kusů černé zvěře. Odstřeleno bylo například také 20 lišek a 2 jezevci.  V úseku na Karabině byl viděn rys, bobři na Hraničkách se i nadále úspěšně množí a způsobují škody na rybnících.

 
 

10. Počasí

 

Na základě sdělení Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni byl rok 2005 v oblasti Rozvadova  srážkově slabě podnormální, teplotně ale nadnormální.
 
Vybrané klimatologické údaje:
 
- roční úhrn srážek: 664,3 mm
- roční průměrná teplota: 6,6 stupňů C
- roční průměrná rychlost větru: 4,5 m/s
- maximální teplota: 29.7.2005  33,9 stupňů C
- minimální teplota: 1.3., 2.3.2005   -17,7 stupňů C
- maximální náraz větru: 16.12.2005   28,0 m/s = 100,9 km/hod
- maximální výška sněhové pokrývky: 14.3.2005   46 cm
- počet bouřek: 11
- max. denní úhrn srážek Rozvadov: 20.1.2005   24,2 mm.     
   
 

Závěr

 

Rok 2005 byl pro naši obec rokem úspěšným – podařilo se dokončit výstavbu nové bytovky, obec byla oceněna v soutěži Vesnice roku a také další naplánované aktivity se daří i nadále úspěšně plnit. Obec má svou strategii rozvoje jasně vymezenou, uvidíme, jak dopadnou komunální volby v nadcházejícím roce a jakým směrem se pak bude obec ubírat

Obec

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Překlad (translations)