Obec Rozvadov
ObecRozvadov

Kronika roku 2006

Úvod

 

Z hlediska celkového obrazu naší obce na veřejnosti byl rok 2006 pro Rozvadov velmi úspěšným. Již podruhé za sebou se naše obec umístila v soutěži Vesnice roku, tentokrát jsme  v rámci Plzeňského kraje získali Cenu Rady Plzeňského kraje. Cenu převzali zástupci obce 18. srpna 2006 ve vítězné obci Kasejovice při slavnostním vyhlášení z rukou člena Rady Plzeňského kraje MVDr. Červeného.K ocenění náleželo i vyplacení částky 30.000,- Kč a obec obdržela i krásnou pamětní kachli z dílny známého klatovského umělce Gustava Fifky.
V krajském kole soutěže Zlatý erb, což je soutěž o nejlepší internetové stránky a elektronické služby obcí,  jsme pak obdrželi 2.místo v kategorii „nejlepší elektronická služba“.
Nepotkávaly nás však jen samé příjemné věci: hned z počátku roku se začala šířit (a to celosvětově) panika z nákazy virem ptačí chřipky. Hygienici vydali množství nařízení, provedla se opatření u několika kusů uhynulých vodních ptáků v ČR a ptačí chřipka odletěla právě tak rychle, jak přiletěla. Pokud je mi známo, v našem regionu se nemusela nakonec žádná praktická opatření přijmout, neboť zde žádný uhynulý pták nalezen nebyl.
 
V červnu se též konaly volby do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Podrobnější informace o výsledcích těchto (i letošních podzimních komunálních) voleb v naší obci jsou uvedeny v odstavci „Volby“. Celostátní výsledek parlamentních voleb však dopadl „povolebním patem“ - „levice“ i „pravice“ obdržela každá 100 mandátů, a proto až do konce roku 2006 nebyla sestavena vláda, která by získala důvěru sněmovny.
 
Ke špatným zprávám patří jednoznačně také to, že byl vykraden kostel ve Svaté Kateřině. V sobotu 18.11.2006 zjistil farář, když přijel sloužit mši, že kostel byl vykraden. Škoda údajně činí až půl milionu Kč. Některé z ukradených věcí byly nalezeny asi týden po krádeži na louce za hřbitovem. Podle neoficiálních informací byli pachatelé již zadrženi. Pokud se nepodaří zajistit bezpečnostní zařízení do kostela prostřednictvím vlastníka – církve, jsou obyvatelé Svaté Kateřiny odhodláni sami uspořádat sbírku na koupi poplašného systému.
 

1. Zastupitelstvo obce

 
Každý rok o tom píši a každý rok se to opakuje – peníze, peníze a zase peníze. Finance jsou alfou a omegou všech jednání zastupitelstva.
Tak museli zastupitelé hned na svém prvním zasedání dne 4. ledna schválit koupi a montáž nového kotle do nově postavené bytovky č.p. 240 v Rozvadově v ceně 49.095,- Kč, neboť důsledkem zdlouhavého jednání s elektrárnami a vlivem velkých mrazů původně instalovaný kotel prasknul. 
1. února byla schválena výše finančního příspěvku obce Rozvadov na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje veřejnou linkovou dopravou pro r. 2006 ve výši 40.860,- Kč.  Na tomto zasedání bylo  také schváleno bezúplatné předání vybraného zboží, zabaveného Českou obchodní inspekcí, základní a mateřské škole Rozvadov, dětským domovům Tachov, Planá, Milíře, a domovům důchodců Kurojedy a Tachov a také uzavření smlouvy s ministerstvem vnitra na předání objektu Nový Dvůr obci Rozvadov.
15. března schválili zástupci obce smlouvu s Milanem Rýdlem, Planá na vypracování PD pro stavební povolení na akci „Výstavba víceúčelového hřiště na p.p.č. 305/3 v k.ú. Rozvadov“ v ceně 23.800,- Kč a smlouvu s  Ing. Rudolfem Fichtlem, na zpracování žádosti o dotaci na tuto akci v ceně 7.000,- Kč. Přestože obec měla velký zájem o tuto výstavbu s využitím dotace Programu obnovy venkova - POV (80%) v celkových nákladech  886.000,- Kč, nepodařilo se nakonec dotaci získat a akce se nekonala.
Na tomto zasedání se projednávala též žádost nájemníků bytovky č.p. 225 o výměnu oken. Původní rozhodnutí znělo, že letos jsou v rozpočtu obce finanční prostředky pouze na střešní okna, ostatní budou vyměňována postupně seshora dolů. V průběhu roku však byla schválena cena jednak za instalaci nových střešních oken, opravu střechy a zateplení bytovky č.p. 225 v celkové částce 230.202,- Kč (provedla firma Ladislav Hasoň, Tachov), a dále byla uzavřena smlouva s firmou Unionplast – TS, s.r.o., Ostrov nad Ohří, na výměnu všech ostatních oken v této bytovce  v celkové ceně 568.056,- Kč.
 Jak k tomu došlo? Akce „výměna oken ve dvou patrech č.p. 225“, stejně jako uskutečněná „rekonstrukce chodníku u školy“ a „rekonstrukce umývárny v MŠ“ (viz odstavce „Výstavba“ a  „Mateřská škola“) mohly být realizovány díky faktu, že naše obec byla v loňském roce ohodnocena Bílou stuhou v soutěži Vesnice roku, k čemuž se vázalo přednostní získání 400.000,- Kč dotace z POV. Jak je vidět, ocenění v uvedené soutěži jsou jednak prestižní záležitostí, mají však i pozitivní praktický dopad na rozvoj obce.
V dubnu byl opět schválen příspěvek ve výši 3.000,- Kč na činnost a provoz Centra pro zdravotně postižené Plzeňského kraje Tachov a také prodloužení termínu výstavby Obchodní zóny odpočívka Kateřina společnosti NETTO Most s.r.o. do 31.12.2007.
Třetího května schválilo zastupitelstvo záměr prodeje objektu Nového Dvora, který obec získala do svého vlastnictví. Následně byla uzavřena smlouva o zprostředkování s Realitní kanceláří Josef Zíka, Plzeň na prodej tohoto objektu. Účetní hodnota bývalé roty činí asi 28 mil. Kč, tržní hodnota je však nepoměrně menší a pokud se ji nepodaří co nejdříve prodat (do konce roku se to nepovedlo), nastanou obci zřejmě značné problémy s financováním její údržby, příp. ostrahy.
V květnu byla také schválena příprava smlouvy na provedení zemních prací a odvoz zeminy za novou bytovkou č.p. 239-241 s firmou Renoma s.r.o. Tato firma totiž potřebovala zeminu na rozšíření své tržnice ve Svaté Kateřině a tak zaplatila obci 100.000,- Kč za to, že si zeminu z parcely odveze a pozemek současně připraví podle projektové dokumentace „terénní úpravy“ na p.p.č. 25/1 v k.ú. Rozvadov pro budoucí další plánovanou výstavbu. Faktura M. Rýdla, Planá, za zpracování této projektové dokumentace sice činila bezmála 50.000,- Kč, i tak na tom obec vydělala a do budoucna má přichystanou lokalitu k výstavbě.
 
 
Sedmého června schválili zastupitelé smlouvu o dílo na opravu soc. zařízení MŠ Rozvadov s firmou Intex – R.Tichý – stavební práce v ceně 143.579,60 Kč a smlouvu o dílo na chodník před MŠ a ZŠ a podestu u MŠ s firmou J. Červený s.r.o. v ceně 342.415,- Kč (tato částka byla v září navýšena o 37.885,- Kč).
Před blížícími se komunálními volbami bylo nutné schválit počet členů zastupitelstva pro další volební období, což zastupitelé učinili v červnu a schválili opětovně devítičlenné zastupitelstvo.
Druhého srpna bylo schváleno uzavření smlouvy s firmou Stavmonta s.r.o., Hřbitovní 33, Plzeň, na realizaci akce „Kanalizace, splašková voda, povrchová voda, vodovod, plynofikace – parcely pro RD - Březová“ v ceně 1.449.230,- Kč bez DPH, příspěvek 20.000,- Kč na pořádání akce k 700. výročí založení Svaté Kateřiny a finanční příspěvek ve výši 5.000,- Kč na LSPP Poliklinika Bor.
Na ustavujícím zasedání nového zastupitelstva dne 6.listopadu byli zvoleni funkcionáři obce následovně: starosta - Jindřich Červený,  místostarosta - Josef Němeček, předseda finančního výboru - Martin Ábel a předseda kontrolního výboru - Ing. Radomír Svoboda.
Sedmého prosince pak schvalovali noví zastupitelé navržený rozpočet obce na r. 2007 a schválili ho jako schodkový s tím, že je zapojen přebytek hospodaření z minulých let ve výši 2.113.630,- Kč (příjmy celkem 16.668.870,- Kč, výdaje celkem: 16.898.500,- Kč). Dále bylo třeba schválit změny č. 1 a č. 2  územního plánu obce Rozvadov a související novou obecně závaznou vyhlášku o územním plánu. Bylo též odsouhlaseno složení nového finančního výboru: Martin Ábel, Jiří Koleňák, Zdeněk Horáček, kontrolního výboru: Ing. Radomír Svoboda, Mgr. Dana Lencová, Petr Štěpánek a kulturní komise: Martina Klimpel (předsedkyně), Ing. Alena Svobodová, Jan Cibulka.
 
 
 

2. Výstavba, sociálně-ekonomický rozvoj

 
Co se týče výstavby rodinných domů nahoře pod Březovou - v současné době už jsou rozprodány všechny parcely z 1. etapy parcelace v této lokalitě. V tomto roce nebyl na parcelách postaven žádný nový domek. Stále stojí - nejblíže u příjezdové komunikace - pouze ty dva z loňského roku, ostatní jsou i nadále ve fázi projektů.
Aby se mohly začít stavět a napojit na inženýrské sítě i domky na vzdálenějších parcelách, byla uzavřena smlouva s firmou Stavmonta s.r.o., Plzeň, na realizaci těchto sítí v již zmíněné ceně 1.449.230,- Kč bez DPH. Výkopové práce byly zahájeny na podzim, záhy však stavební firma zjistila, že podloží parcel tvoří skála a práce proto postupovaly velmi pomalu. Celá stavba byla nakonec opožděna o 55 dní oproti plánovanému termínu. Ke konci roku byla výstavba sítí dokončena, zkolaudována však bude až v roce 2007.
V tomto roce byla též zahájena výstavba splaškové kanalizace k rodinným domkům č.p. 192 – 195 v celkových nákladech 420.000,- Kč. Ke konci roku už byla stavba téměř hotová, zkolaudována bude také v r. 2007.
Rekonstrukce rodinného dvojdomku na Kótě na dva obecní byty byla na konci roku už také před kolaudací. Celkové náklady na rekonstrukci činily 129.975,- Kč.
Životní prostředí v obci pak významně zlepšilo již výše uvedené zbudování chodníků u mateřské školy - děti a jejich rodiče se už nebudou muset při svých cestách do školy a školky za špatného počasí brodit blátem. Do nové šedé zámkové dlažby byly také zabudovány barevně odlišné komponenty, tvořící skákací panáky pro děti, což se dětem líbí a nová terasa před školkou celou budovu přímo rozzářila. Závěrečnou tečkou za výstavbou bylo vysázení aleje okrasných robinií kolem nových chodníků.
Dokončena byla letos také celková výstavba přírodního amfiteátru a to zhotovením rozvodů elektřiny v areálu a osazením sloupů veřejného osvětlení v celkové ceně 62.992,- Kč. Současně byl také opraven přilehlý tenisový kurt. Ke zprovoznění kurtu došlo především díky brigádnické činnosti několika aktivních občanů naší obce (zejména Lumír Vilimec, Zdeňek Horáček, Josef Strnad, Petr Němeček), což si jistě zaslouží velké poděkování.
 
 

3. Volby

 
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
 
Volby se konaly ve dnech 2. a 3.6.2006.
Celkový počet voličů v obci činil 542 (z toho 83 na voličský průkaz) a volební účast rozvadovských občanů byla 52,5%.
 
Výsledky stran, které v naší obci obdržely alespoň 1 platný hlas:
 
 
1. Strana zdravého rozumu 1 hlas
6. Nezávislí 2 hlasy
8. Koruna Česká 1 hlas
9. ODS 104 hlasy
10. ČSSD 111 hlasů
11. SNK Evropští demokraté 3 hlasy
14. Pravý Blok 1 hlas
18. Strana zelených 14 hlasů
20. KSČM 71 hlasů
24. KDU-ČSL 11 hlasů
25. Nezávislí demokraté (Železný) 4 hlasy

 

 
Komunální volby
 
Volby se konaly ve dnech 20. a 21.10.2006.
Celkový počet voličů v obci činil 467 a volební účast byla 66,60%.
 
Výsledky voleb :
 
kandidovaly 3 strany:
 
Č. 1            Sdružení nezávislých kandidátů Rozvadov a Svatá Kateřina
Č. 2            Sdružení nezávislých kandidátů Rozvadov 1.
Č. 3            Komunistická strana Čech a Moravy           
 
Zvolení členové zastupitelstva: 

 

Č. strany
Jméno kandidáta
Počet hlasů
1
Klimpel Martina
102
1
Svoboda Radomír Ing.
86
2
Červený Jindřich
218
2
Ábel Martin
203
2
Branský Václav
140
2
Němeček Josef
124
2
Kozlerová Renata
149
3
Vilimec Lumír
96
3
Koleňák Jiří
93

 

  
Náhradníci:

 

Č. strany
Jméno kandidáta
Počet hlasů
1
Lencová Dana Mgr.
69
1
Pajer Pavel
54
1
Štěpánek Petr
54
1
Kolářová Helena
58
1
Strapek Jan
37
1
Zeman Václav
19
1
Sojka Miroslav
27
2
Cibulka Jan
124
2
Strapek Štefan
146
2
Vavruněk Josef
123
2
Pauch Václav
125
3
Vrabec Bořivoj
78
3
Franc Jan JUDr.
58
3
Čermáková Gabriela
61
3
Jančovič Ivan
50
3
Gažák Pavel
45
3
Kukla Milan
47
3
Badík Jozef
35

 

 

4. Majetek obce, hospodaření

  
Když obec získá nějaký nový majetek (třeba něco nového postaví), musí ho zařadit do svého účetnictví. Hodnota obecního majetku proto letos vzrostla např. v důsledku uzavření smlouvy s ministerstvem vnitra na předání objektu Nový Dvůr obci Rozvadov. Zrovna tak když nějaký majetek doslouží, musí se vyřadit. Z tohoto důvodu schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 5.4.2006 vyřazení majetku obce ve správě ZŠ Rozvadov  v hodnotě 14.493,- Kč a vyřazení majetku obce v celkové hodnotě 557.364,- Kč.
Po letech bylo třeba též vybavit náš dobrovolný hasičský sbor novým materiálem. Proto bylo letos zakoupeno pro hasiče nové vybavení (hadice, hasicí přístroje, 12 souprav pracovních oděvů) v hodnotě 80.000,- Kč.
Celková hodnota majetku obce podle informací, poskytnutých účetní obce, činila k 31.12.2006  113.280.492,24 Kč (nárůst vzniknul zejména získáním objektu Nového Dvora do vlastnictví obce).
Peněžní prostředky obce na účtu v bance činily na konci roku 3.953.002,38 Kč.
           
 

5. Obyvatelstvo

 
K 31.12.2006 bylo zapsáno v evidenci obyvatel u OÚ Rozvadov celkem 558 občanů, z toho 271 mužů a 287 žen. Opět nás o něco přibylo, což je potěšující zpráva.

 

Obec Rozvadov celkem
558
271
287
Část Rozvadov
456
224
232
Část Sv. Kateřina
44
18
26
Část Nové Domky
16
9
7
Část Milíře
7
4
3
Část Diana
23
10
13
Část Rozcestí
12
6
6

 

 
K trvalému pobytu v naší obci se v tomto roce přihlásili:
 
v lednu Zdeňka Karníková, Ilja Sedláček a Radka Gruberová s dětmi Alexandrou Gruberovou a Felixem Janem Sedláčkem, v červenci Dana Lencová a Kateřina Sečkářová s dcerami Klárou Sečkářovou a Terezou Planetovou, v září Petra Kopečná a manželé Josef a Šárka Gajdošovi  se synem Jiřím, v říjnu Antonie Kloubová a Michal Jedlička, v listopadu Luděk Vespalec s manželkou Vladimírou a synem Luďkem a v prosinci Hana Fencíková.
 
Z trvalého pobytu v obci se letos odhlásili:
 
v březnu Jitka Bránská, v dubnu Anna Kutláková, v květnu Duong Hoang Nguyen a Zdeňka Kalserová, v červnu Jan Kalser, v září Luong Nhan Barták a Zdeňka Karníková. V listopadu pak manželé Ladislav a Xenia Baslovi s dětmi Ladislavem a Kateřinou a Johan Schweigl.
 
Narodili se:
 
Alexandr Zeman 1.1., Martin Kunc 30.4., Petra Hubáčková 26.7., Marcel Balk 31.10. a David Cikrýt 1.11.2006.
 
V roce 2006 zemřel jen jediný občan Rozvadova a to dne 2.10.2006  Václav Bureš.
 
V tomto roce byly v naší obci uzavřeny 2 sňatky, 4 páry se rozvedly.
           
 
 

6. Služby

 
V tomto roce otevřela na starém hraničním přechodu v objektu Frontera paní Gabriela Strapková další obchod, tentokrát se sušeným ovocem, sypaným čajem a dárkovým zbožím. Otvírací doba je od středy do neděle od 10.00 hod. do 18.00 hod.
Přímo v obci, hned před křižovatkou u „centrálního parku“ zahájil letos prodej železářství, barev, laků a domácích potřeb pan Zdeněk Horáček. Otevřeno má od pondělí do pátku od 8.30 do 17.00 hod. s polední pauzou a v sobotu a neděli od 9.00 do 13.00. Tento velice potřebný sortiment zaplnil mezeru v místní prodejní síti. Pokud se týká vlastní prodejny, jedná se zatím pouze o stavbu dočasného charakteru, můžeme však doufat, že se v budoucnu dočkáme i „kamenné“ prodejny.
Pro ženy pak byla zprovozněna dvě nová studia - „Kosmetik-studio“ Jany Skořepové vedle „Solárka“ (otevřeno denně od 11.00 do 18.00 hod.) a  „Nehtové studio“ Michaely Balkové, Rozvadov 224 (provozní doba: podle objednávek).
V tomto roce také bohužel ukončil svou činnost z důvodu nerentability stánek rychlého občerstvení manželů Sedláčkových.
V oblasti služeb odpadového hospodářství byl pro občany osad opět zorganizován květnový mobilní sběr objemného odpadu a nebezpečných složek komunálního odpadu. Pro obyvatele Rozvadova je k dispozici i nadále sběrný dvůr na Kótě, jehož rozšíření v ceně 40.000,- Kč provedla letos firma J. Červený ml. Všechna stanoviště kontejnerů na tříděný odpad byla v tomto roce osazena také novými kontejnery na bílé sklo.
Mimo Rozvadova se v žádné z našich osad nenachází prodejna potravin. Místní občan pan Antonín Monzar se svou  pojízdnou prodejnou již několik let zásobuje obyvatele základními potravinami. Na tuto záslužnou činnost mu naše obec přispívá částkou 500,- Kč měsíčně.
Co se zdravotnictví v naší oblasti týká, ordinuje v Přimdě od pondělí do pátku praktická lékařka MUDr. Moročkovská a zubní lékařka MUDr. Staňková. Dětská lékařka ordinuje v Boru, jednou týdně dojíždí i na Přimdu. Potřebujete-li odebrat krev, provést sonografické vyšetření či něco zrentgenovat, nejbližším zdravotnickým zařízením je pro nás Poliklinika v Boru. Nachází se zde i ženský lékař a několik dalších odborných oddělení. Za složitějšími vyšetřeními a ke specialistům se však jezdí nejčastěji do Plzně.
 
 

7. Cest. ruch

 
Podle informací Referátu cizinecké pohraniční policie v Rozvadově překročilo státní hranici v obou směrech v r. 2006 na starém hraničním přechodu celkem 2.039.291 osob, 802.839 osobních automobilů, 13.287 nákladních automobilů a 3.154 autobusů. Na novém (dálničním) hraničním přechodu překročilo státní hranici v obou směrech v r. 2006 celkem 9.405.348 osob, 2.183.310 osobních automobilů, 2.295.725 nákladních automobilů a 44.562 autobusů.
 
  

8. Školství

  

Základní škola

 
Základní školu navštěvovalo ve školním roce 2005/2006  31 žáků (stav v září 2005, během roku se dva žáci odstěhovali).
Protože paní učitelka Veronika Habartová v červnu z naší školy odešla, bylo nutno v září přijmout novou sílu. Stala se jí zkušená pedagožka Jarmila Muchová z Hošťky. Hudební výchovu začal v ZŠ současně vyučovat pan Jiří Kopecký.
Při škole v tomto školním roce pracovalo 7 zájmových kroužků (zdravotnický, cvičení s hudbou, keramika pro děti, keramika pro dospělé, práce na PC, angličtina, mladí hasiči – tento kroužek bohužel ke konci školního roku ukončil svou činnost). O práci v kroužcích byl opět velký zájem nejen z řad žáků naší školy, ale kroužky navštěvovalo i několik dospělých a žáků ze ZŠ Přimda. Celkem měly kroužky 79 členů.
Výchovně vzdělávací činnost byla v tomto roce zaměřena na žáky s poruchou učení a chování. Takovým žákům byla individuálně předkládána samostatná práce, bylo zavedeno odpolední vyučování a odborná porada rodičům těchto žáků (nabídka odborných knih a specializovaných pracovišť). Zvláštní pozornost byla věnována morální výchově, estetické výchově, vlastivědné výchově, vzájemným vztahům v rodině a ve škole mezi kamarády.
Jako každý rok, i letos v ZŠ proběhlo velké množství různých akcí –  škola pořádala dvě besídky pro veřejnost, uskutečnil se zde karneval pro děti z celé obce,  několikrát v roce si děti užily ozvláštněného vyučování (den naruby – holky jako kluci a kluci jako holky, čarodějnice ve škole, spaní ve škole, Mikuláš, drakiáda apod.). Na školní výlet si tentokrát děti vyjely do Prahy.
Škola se účastnila též mnoha soutěží a dosáhla mnoha úspěchů – v květnu vyhráli žáci naší školy pod vedením paní učitelky Koleňákové 1. místo v soutěži mladých zdravotníků. V krajském kole pak obsadili krásné druhé místo. Děti z naší ZŠ se také zúčastnily okresní výtvarné soutěže "V přírodě Českého lesa". Zde vyhrála ve své kategorii Kristýna Čermáková z 5. třídy se svým obrázkem tetřeva. Z červnových atletických závodů ve Stříbře si naši žáci odvezli zlatou a stříbrnou medaili - ve skoku dalekém se umístila na druhém místě v okresním kole žákyně 1. třídy Michelle Kuklová a na prvním místě v hodu míčkem se umístil rovněž žák 1. třídy Luděk Vespalec.
 
 

Mateřská škola

 
Počet dětí, zapsaných do Mateřské školy v Rozvadově ve šk. roce 2005/2006, činil 20.
Do základní školy odešly 4 děti. V průběhu školního roku pak byly přijaty tři děti a dvě děti se odstěhovaly.
Vzdělávání dětí probíhalo podle školního vzdělávacího programu. Tento vychází z cílů a pěti oblastí Rámcového programu pro předškolní vzdělávání. Učitelky pracovaly podle třídního plánu. Rámcový program byl prezentován hravou a přehlednou formou – oblastmi pěti barev. Z těchto oblastí byl sestaven celoroční vzdělávací blok „Kamarádi se sluníčkem“, který byl rozpracován do témat vztahujících se především k ročnímu období a podrobněji pak do podtémat – týdenních programů. Práce s dětmi směřovala k tomu, aby se seznámily se změnami v přírodě, věděly, že zde nežijí samy, všímaly si jejích proměn a zároveň byly vedeny k její ochraně. Učily se všemu, co budou v životě potřebovat, učily se samostatnosti, a být zdravě sebevědomé.
Školka se stále snaží prohlubovat spolupráci s rodiči formou různých společných akcí, např. „Výprava za Babkou Podzimkou“, „Adventní posezení“, „Vánoční besídka“, „Čarodějnické odpoledne“, „Besídka pro maminky“, „Oslava MDD“, „Rozloučení s předškoláky“. Tyto akce navštěvují rodiče v hojném počtu.
Naše mateřská škola i v tomto roce spolupracovala s jinými organizacemi. Se ZŠ Rozvadov to bylo například formou společné účasti na různých kulturních představeních v obci i mimo obec, s MŠ Přimda  pořádala společně hru „Hledání indiánské babičky“.  Paní učitelky si s dětmi ke konci školního roku vyjely na dva výlety – v květnu do Podolí na Westernový ranč a v červnu do Plzně na výstavu  Nejkrásnější večerníčky.
Jak již bylo uvedeno v odstavci „Obecní zastupitelstvo“, byla v tomto roce za přispění dotace z  Programu obnovy venkova zrekonstruována již nevyhovující umývárna školky a před školkou zbudován nový chodník a opravena přilehlá terasa. Velmi se tím zlepšil celkový vzhled okolí školy.
 
 

9. Kultura a sport

 

Kultura

 
Kulturních akcí bylo letos v naší obci opět poměrně velké množství.
 
V únoru chtělo kulturní sdružení Beruška v rozvadovském Solárku uskutečnit tradiční maškarní zábavu. Vše již bylo nachystáno a připraveno. V té době však běžela zimní olympiáda a hokejisté ČR postoupili do finále, jehož přímý přenos běžel právě v den plánované akce. Jelikož se daly předpokládat negativní reakce z řad mužů, kteří pravidelně zasedali ve všech restauračních zařízeních právě za účelem sledování sportovních přenosů na velkoplošných obrazovkách, byla párty raději zrušena.  
 
V dílně ZŠ Rozvadov proběhl v průběhu měsíců března a dubna kurz paličkování, který pořádalo naše kulturní sdružení. Asi tucet zájemkyň o tuto ruční práci bylo s průběhem kurzu velmi spokojeno.
           
25. února uspořádala obec v tělocvičně ZŠ Rozvadov dětský maškarní bál. Maškarní hudebně – zábavně - soutěžní pořad pro děti moderoval pan Mudroch z umělecké agentury Abel.
9. března zahrála na obecní zábavě v Solárku hudební skupina „Švejk band“ z Plzně.
 
Posledního dubna se jako každý rok stavěla u hřiště obecní  májka.
 
Při příležitosti oslav Dne dětí přichystali někteří občané Svaté Kateřiny pro děti Dětský den, kde si mohli naši nejmenší hezky zasoutěžit a pobavit se.
17. června se také uskutečnil další ročník Jízdy historických vozidel Saši Kolowrata, pořádaný Auto-moto-veteran klubem Český les. Start byl tentokrát v Boru a naší obcí toho dne projelo a v obci na chvíli zastavilo 59 historických aut a 20 historických motocyklů.
 
V sobotu 24. června proběhla vernisáž výstavy keramických kachlí s motivem úsměvu, vyrobených členy našeho keramického kroužku i dalšími nadšenci. Výstava byla umístěna na nově zhotovených panelech v centrálním parku v Rozvadově. Vernisáž slavnostně zahájila oblíbená keramička Jitka Černá, která po ukončení vernisáže prodávala své výrobky. Po prohlídce výstavy následovalo vystoupení našeho ochotnického kroužku v amfiteátru. Akci kulturního sdružení ukončila taneční zábava, k tanci i poslechu zahrálo duo Formani.
 
29. června uspořádala obec pro naše důchodce zájezd  do Chebu na výstavu exotických rostlin.
 
1. července pořádalo nové kasino oslavy 3. výročí svého otevření. Jídlo i pití pro všechny občany obce i ostatní návštěvníky bylo zdarma. V rámci oslav vystoupili umělci Karel Gott, Bambini di Praga a  Jožka Černý a o půlnoci mohli návštěvníci zhlédnout velkolepý ohňostroj.
29. července se uskutečnil na hřišti ve Svaté Kateřině již 12. ročník Turnaje kateřinských veteránů ve fotbale 5+1. U příležitosti turnaje bylo uděleno poděkování starosty obce Michaelu Fencíkovi, Vitaly Pribylovi a Evženu Köstlerovi za záchranu života mladé dívky, která se zde před časem  pokusila o sebevraždu - jmenovaní jí okamžitě poskytli první pomoc  a zavolali záchranku. Po ukončení turnaje zahráli k tanci i poslechu Jirka Barták s Jardou.
Mimo uvedených akcí pořádal i Non-stop Rozvadov několik letních posezení na terase s hudebníky bratry Maťáky.
 
14. září si vyjeli naši důchodci na další zájezd, tentokrát do Kutné Hory a do Čáslavi. V Kutné Hoře si prošli historické centrum města, v  Čáslavi pak navštívili výstavu Podzimní zahrada v Zahradním centru Starkl.
Václavské slavnosti se letos konaly 22. – 24. září. Ve spolupráci s agenturou ABEL Tachov byl připraven zábavný program pro děti i dospělé na celý víkend: v pátek večer nám hrál večer ve stanu s D.J. a moderátorem panem Mudrochem Plzeňský expres a o půlnoci mohli diváci zhlédnout krásné ohňové show. Na sobotní odpoledne připravilo naše kulturní sdružení Beruška opět předvádění tradičních řemesel a návštěvnost byla znovu veliká: stánky se suchou vazbou, s výrobou keramiky, se zdobením perníčků, s paličkováním, s výrobou svíček, s pletením košíků z pedigu, s drátkováním, s předením a přípravou vlny, a s tkaním látek a výrobou hraček z vlny se jistě všem líbily! Velký úspěch měla také naše věštírna s výkladem osudu z tarotových katret. Fronta před ní byla nepřetržitá. Pro dospělé byla připravena ve spolupráci s Auto - moto - veteran klubem Český les malá přehlídka historických vozidel a pro děti soutěž z oboru historie. Vítězové absolvovali jízdu historickým vozidlem na zámek v Dianě a zpět s příslušným historickým výkladem. Odpoledne také zahrála skupina Excentr a proběhlo fotbalové utkání okresního přeboru. Pak už všichni netrpělivě čekali na vystoupení Wabiho Daňka. Předskokana mu dělala country skupina Studánecká sešlost. Těsně před vystoupením Wabiho vylosoval pan Mudroch výherce celodenní soutěže o horské kolo – a vyhrála ho Natálka Strapková z Rozvadova!  V sobotu večer zahrála k tanci i k poslechu skupina Union. V neděli odpoledne proběhlo tradiční fotbalové utkání mezi Mustangy a "Beruškami". Protože v neděli ráno sdělila esemeskou skupina Argema, která měla odpoledne v Rozvadově vystoupit, že jí onemocněl zpěvák, a že tedy nepřijede, bylo třeba zajistit náhradní program. Díky pohotovosti pana Mudrocha se podařilo zařídit v tomto šibeničním termínu vcelku adekvátní náhradu - skupinu Olympic revival. Z časových důvodů bylo vystoupení poněkud posunuto - jako "náplast" se uskutečnilo losování přihlášených diváků o minivěž, kterou věnovala pro tuto příležitost zednická firma pana Petra Štěpánka z Rozvadova.
 
30. září 2006 slavila obec Svatá Kateřina sedmisté výročí svého založení a u této příležitosti uspořádali její obyvatelé ve spolupráci s obcí setkání svých rodáků a starousedlíků. Obec Rozvadov na akci přispěla částkou 23.000,- Kč, občané Kateřiny si však sehnali i velké množství sponzorů a tak bylo možno zapůjčit velký stan a uspořádat akci opravdu na úrovni. U kostela se již po ránu začali scházet první účastníci a před započetím slavnostní bohoslužby si prohlédli udržovaný kateřinský hřbitov. Bohoslužba se třemi faráři byla zahájena slavnostními projevy. Píseň z muzikálu Johanka z Arku v kostele přednesla Růžena Zemanová ml. Po ukončení bohoslužby se účastníci vrátili na hlavní místo oslav - kateřinské hřiště. Zde byla též nainstalována výstava historických a dobových fotografií obce Svatá Kateřina. Jako kulturní vložka před slavnostním společným obědem vystoupilo harmonikářské Duo Kasenčáková. Po obědě zahrál k tanci i k poslechu Jiří Barták.  Z Čech i Německa se sjelo k obědu na 300 hostů a v průběhu odpoledne a večera navštívilo tuto akci dalších 200 hostů. Organizaci, obsluhu hostů i úklid zajistili sami kateřinští občané, kteří také napekli pro hosty koláče, buchty, cukroví a připravili sladký závěr slavnostního oběda, za což sklízeli ze všech stran pochvaly. Oslavy se velmi vydařily. Všem hostům se v Kateřině líbilo, odnesli si krásné vzpomínky a příjemně se pobavili.
V pátek 13.10. se uskutečnil ve Svaté Kateřině opět Bobřík odvahy pro děti. Pro děti byly zajištěny zdarma nápoje a hlavně napínavá večerní stezka pro odvážné. Organizátory byli občané Svaté Kateřiny a podle vyjádření účastníků se jednalo o velice pěknou a vydařenou akci.   
 
14. prosince se v  Solárku uskutečnilo letošní závěrečné posezení důchodců. K tanci i poslechu zahrál jako každým rokem  Jiří Barták a svoz z osad byl opět zajištěn autobusem p. Pajera.
 
21. prosince se - již počtvrté - uskutečnila akce Živý Betlém našeho kulturního sdružení. Stejně jako v předchozích letech, i letos účastníci popili společně čaj, grog a svařené víno a ochutnali vánoční cukroví, tentokrát však před budovou základní školy v Rozvadově. Koledy u vánočního stromu zazpívaly opět děti z  naší základní školy za klávesového doprovodu pana učitele Jiřího Kopeckého. Členové sdružení rozdávali svícínky, vyrobené naším keramickým kroužkem a tentokrát si návštěvníci akce mohli odnést pravé světlo betlémské, přivezené skauty z dalekého Betléma.
Radost z vydařené akce poněkud zkalilo zjištění, že někdo (a to ještě o Vánocích) bez jakéhokoliv důvodu porazil vánoční strom u školy, na který si děti ze ZŠ samy vyrobily ozdoby a samy si ho také ozdobily.
 
Silvestrovský ohňostroj k oslavě závěru roku nechyběl ani v r. 2006.
 
 

Sport

 
O zprovoznění a rekonstrukci tenisového kurtu jsem hovořila již v předcházejících odstavcích. I letos investovala obec nemalé finanční prostředky do údržby fotbalového hřiště - celková cena poskytnutých služeb v této oblasti činila v r. 2006  67.622,- Kč.
Do mužstva dospělých v kopané nastoupily v tomto roce posily Martin Kus, Jiří Hlaváček, David Karban, Karel Pták, Jiří Mucha a nový trenér Jan Sopko ml. Mužstvo ze třinácti mistrovských utkání vyhrálo dvanáct a 1x remizovalo. Po podzimní části okresního přeboru II. třídy vede tabulku s náskokem 9 bodů před druhým mužstvem. Mužstvo v roce 2006 trénovali již zmíněný Jan Sopko ml., Josef Strnad a Jindřich Červený. Vedoucím mužstva byl Ladimil Novosad.
Mužstvo žáků bylo ve fotbalovém ročníku 2005-2006 zařazeno do okresního přeboru. Hlavním trenérem byl pan Pavel Tokár. Po podzimní části byla mužstva rozdělena na dvě skupiny (silnější-slabší). Naše mužstvo bylo spolu s dalšími 8 zařazeno do slabší skupiny. Tam po velmi slušných výkonech obsadilo 3. místo, celkově pak místo 11. Po odchodu starších hráčů došlo v mužstvu k celkové generační obměně. V ročníku 2006–2007 je mužstvo opět zařazeno do okresního přeboru. Vzhledem k tomu, že kolektiv je velmi mladý v porovnání s ostatními mužstvy, není jeho umístění v konci tabulky zklamáním, ale realitou poplatnou věkovému průměru hráčů. Jeho čas však do  2-3 let ještě jistě přijde.
 
 

10. Kolowratovy lesy

 
Nezvykle dlouhá zima počátku roku 2006 a dlouho ležící sníh zpozdil jarní práce o více než o měsíc. Velké množství sněhu se podepsalo i na stavech zvěře (zejména srnčí), které se snížily v důsledku úhynu zesláblých kusů. Konec podzimu a začátek další zimy byl naopak velice teplý (do konce roku vůbec nenapadl sníh). Díky těmto špatným podmínkám pro lov a díky nižším stavům zvěře po předcházející tuhé zimě byl odstřel v honitbách Kolowratových lesů asi o jednu třetinu nižší než v předchozích letech.
V tomto roce se v Kolowratových lesích prvním rokem hospodařilo podle nového lesního hospodářského plánu. Z důvodu větších zjištěných zásob dřeva byla navýšena maximální desetiletá těžba dříví oproti minulému deceniu.
Populace bobra se i nadále rozšiřuje, vyskytuje se dnes už prakticky na všech vodních tocích v našem regionu.
 
 

11. Počasí

 
Na základě sdělení Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni byl rok 2006 v oblasti Rozvadova  srážkově nadnormální a teplotně dokonce mimořádně nadnormální.
           
Vybrané klimatologické údaje ze stanice Přimda:
 
- roční úhrn srážek: 799 mm
- roční průměrná teplota: 7,3 stupňů C
- roční průměrná rychlost větru: 4,9 m/s
- maximální teplota: 20.7.2006  33,3 stupňů C
- minimální teplota: 23.1.2006   -17,9 stupňů C
- maximální náraz větru: 16.12.2006   29,1 m/s = 104,8 km/hod
- maximální výška sněhové pokrývky: 12.2.2006   87 cm
- počet bouřek: 18
- max. denní úhrn srážek: 20.5.2006   35,0 mm.        
 
 

Závěr

 
Jak již bylo několikrát zmíněno, nejdůležitější pro chod obce jsou i nadále finance. Dostačující finanční prostředky pro svůj rozvoj má Rozvadov stále ještě k dispozici a peníze se daří získávat se střídavým úspěchem z  různých podpůrných programů - pokud by se však v nejbližší době podařilo prodat objekt Nového Dvora, mohla by obec uskutečnit i akce, na které se dosud prostředky sehnat nepodařilo. Neméně důležitý pro život v obci je však fakt, že se i v dnešní uspěchané době vždy najde několik lidí, ochotných něco nezištně udělat a zorganizovat pro druhé (viz oprava tenisového kurtu, pořádání kulturních akcí v Rozvadově i ve Svaté Kateřině). Bez  takovýchto lidí by nám nebylo sebevětší množství peněz nic platné.

Obec

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Překlad (translations)