Obec Rozvadov
ObecRozvadov

Kronika roku 2007

Začněme událostí roku 2007 významnou pro celou Českou republiku, ale pro náš příhraniční region snad ještě významnější - úderem půlnoci z  20. na 21. prosince 2007 se Česká republika stala součástí schengenského prostoru a zrušila kontroly podél celé své pozemní hranice se sousedními státy. Prakticky to znamená, že občané všech členských zemí mohou svobodně cestovat v rámci celého prostoru a překračovat vnitřní hranice na kterémkoliv hraničním přechodu i mimo něj na tzv. „zelené hranici“ bez zdržování a formalit. Našim občanům to snad umožní začít efektivněji pracovat na postupném srovnávání úrovně s okolními zeměmi. I když na některých hraničních přechodech proběhly při této příležitosti mohutné oslavy za značného zájmu médií, na rozvadovském přechodu se kupodivu žádná velká akce nekonala.

I následující událost postihla prakticky celou naši zemi - v noci z 18. na 19. ledna se přehnal přes celou ČR orkán, což je vítr o rychlosti vyšší než 120 km/hod. Orkán se pochopitelně nevyhnul ani našemu regionu a napáchal zde značné majetkové škody zejména na lesních porostech.
Čistě místní událostí pak bylo, když 15. ledna ve večerních hodinách vypuknul v bytě v prvním patře budovy č.p. 104 v Rozvadově (naproti obecnímu úřadu) požár. Provozovna kadeřnictví a prodejna Aqua ZOO, umístěné v přízemí objektu, nebyly naštěstí požárem výrazně dotčeny. V prvním patře se bohužel též nachází obecní knihovna, která sice přímo nevyhořela, ale v důsledku požáru došlo k poškození přívodu elektrické energie, tudíž se v knihovně od požáru nesvítí ani netopí a navíc má stěny začouzené od spalin z požáru. Kalkulace na opravu vyhořelého nebytového prostoru byla stanovena ve výši 250.000,- Kč, což je pro obecní rozpočet neplánovaná značná částka. Do konce roku se však ani samotná knihovna nedočkala vybílení a tak půjčování knih nadále probíhá ve velmi provizorních podmínkách. 
 1. Zastupitelstvo obce
 

I letos se zastupitelstvo obce scházelo pravidelně každou první středu v měsíci a i v tomto roce mělo spoustu věcí k projednání a k řešení. Tak například hned v únoru projednávalo zastupitelstvo prodej obecních parcel v horní části obce (nalevo směrem k SRN) jedné společnosti z  Chebu a následně v dubnu změnu územního plánu obce v tomto území na bowlingcentrum. V červnu se ale zastupitelstvo rozhodlo z důvodu nejednoznačnosti  dokumentů, předložených investorem k plánované výstavbě bowlingcentra, své usnesení revokovat.
V březnu se řešily každoroční žádosti různých organizací o finanční příspěvky – ZO schválilo např. příspěvek na zajištění dopravní obslužnosti v roce 2007 pro Plzeňský kraj ve výši 43.320,- Kč, příspěvek pro Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje ve výši 5.000,- Kč, finanční příspěvek pro AMVC Český les na Jízdu Saši Kolowrata Rozvadov 2007 ve výši 5.000,- Kč či nabídku firmy H+K  keramické materiály s.r.o. Lubná na koupi keramické pece s příslušenstvím pro keramický kroužek v ZŠ Rozvadov v celkové ceně 158.217,90 Kč.
V srpnu byla zastupitelstvem schválena koupě velkoprostorového stanu s příslušenstvím (lavice, stoly, podlaha, topení) v celkové ceně 577.409,- Kč bez DPH. Na pořízení stanu finančně přispělo kasino Kingś. Mít vlastní stan je velká výhoda, neboť obec si již nebude muset každým rokem zapůjčovat stan za cca 12.000,- Kč až odkudsi z domažlického okresu, ale naopak ho bude moci půjčovat ostatním zájemcům a vložené prostředky se tak obci časem vrátí.
V září schválilo zastupitelstvo darovací smlouvu na dar 30.000,- Kč  Římskokatolické farnosti Bor pro opravu kostela sv. Václava v Rozvadově, v říjnu pak finanční příspěvek na projekt opravy kostela ve Svaté Kateřině Římskokatolické farnosti Tachov ve výši 18.000,- Kč a aby se mohlo v započatých pracích pokračovat, usneslo se v prosinci zapracovat do návrhu rozpočtu na rok 2008  částku 200.000,- Kč, určenou na opravy kostelů v obci. V tomto měsíci byl též schválen nákup vánoční výzdoby na sloupy veřejného osvětlení v Rozvadově a na vánoční strom v ceně do 150.000,- Kč. Za tuto částku byla pak uvedená vánoční výzdoba nakoupena a jak vánoční strom, tak i ostatní výzdoba v Rozvadově krásně svítila celé vánoční svátky. Nutno podotknout, že Rozvadov si novou výzdobu už opravdu zasloužil. A teď z jiného soudku - na první pohled by se mohlo jednat o méně významnou záležitost, ale zářijové schválení koupě 10 kusů venkovních plastových odpadkových košů se stojany na psí exkrementy bude pro životní prostředí v naší obci velkým přínosem. (To ovšem jen v případě, že majitelé psů budou koše skutečně poctivě využívat.) Jak se koše osvědčí, uvidíme v příštím roce.
Listopadové zasedání zastupitelstva bylo „výjezdní“ a proběhlo v prostorách bývalé školy ve Svaté Kateřině. Byl zde projednán záměr výstavby kateřinského vodovodu a kanalizace. Na základě výsledků provedeného průzkumu zájmu místních občanů o tuto výstavbu bylo následně schváleno projednání návrhu studie realizace této výstavby. Významnou věcí bylo též schválení kupní smlouvy na prodej obecního plynárenského zařízení společnosti ZČP Net, s.r.o., Plzeň, za cenu 8.619.000,- Kč. Uvedená cena bude zaplacena obci ve třech ročních splátkách a první splátka v tomto roce pokryje plánovaný a projednaný nákup víceúčelového vozidla BU 200 v ceně 2.344.300,- Kč a dále nákup upínací desky, kontejnerového rámu sypače, sypače a radlice na toto vozidlo v celkové ceně 633.080,- Kč s DPH od firmy HANES s.r.o.
V prosinci ještě schválilo zastupitelstvo snížení čistého nájemného v objektu nové bytovky s 21 b.j. z 30,- Kč/m2  na 20,- Kč/m2. Důvodem bylo to, že se jedná o bytovku určenou pro nájemníky s omezenou výší příjmů, nájemné v těchto bytech však bylo vyšší než u ostatních bytů. Na prosincovém zasedání též oznámil svou rezignaci na funkci člena zastupitelstva obce Lumír Vilimec. Jeho místo obsadí v roce 2008 Bořivoj Vrabec.
 


2. Výstavba, sociálně-ekonomický rozvoj
 

Co se týká dlouhodobého výhledu, schválilo zastupitelstvo v tomto roce dvě velké změny územního plánu, a to kombinaci logistického centra a komerční zóny obecného komerčního využití na pozemcích u dálnice ve Svaté Kateřině a kombinaci komerční zóny (zahrnující obchodní sféru, dům služeb, zdravotnické zařízení apod.) a zóny pro bydlení (RD, příp. rekreační domky) na pozemcích před starým hraničním přechodem v Rozvadově.
Ke konkrétní letošní výstavbě: v území určeném pro výstavbu nových RD nahoře na Březové byl v tomto roce postaven další rodinný domek. Pro stavitele těchto domků je významné, že  v tomto roce proběhla v této lokalitě za přispění státní dotace Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 2.087.000,- Kč výstavba nových místních komunikací. Pro realizaci akce byla ve výběrovém řízení vybrána firma Silnice Klatovy a.s. Oproti původnímu rozpočtu na tuto akci vzrostla plánovaná částka za realizaci o 559.538,- Kč za zhutnění podloží, tj. celkem na 3.591.952,- Kč. 
V letních měsících byla též (opět za pomoci dotace - tentokrát Programu stabilizace obnovy venkova Krajského úřadu Plzeňského kraje) realizována oprava příjezdové komunikace k ZŠ a bezbariérový přístup do budovy školy firmou J. Červený, Tachov, v celkové výši 814.158,- Kč.
Ke konci roku byla pak na náklady obce společností Novostav Planá s.r.o. zbourána plotová zeď před objektem Policie ČR v Rozvadově. Zbourání zdi přišlo na celkem 333.200,- Kč, velmi se tím však zlepšil vzhled této části obce.
 
 

3. Majetek obce, hospodaření

 
Celková hodnota majetku obce k 31.12.2007 činila 115.889.103,78 Kč.
Hodnota budov a staveb k tomuto datu byla vedena ve výši 104.149.371,74 Kč, pozemků ve výši 3.251.214,58 Kč a samostatných movitých věcí ve výši 3.590.392,50 Kč.
Drobný dlouhodobý hmotný majetek měl hodnotu 1.847.285,80 Kč.
Peněžní prostředky na základním běžném účtě v bance činily 3.711.454,03 Kč.
 
 

4. Obyvatelstvo

 
 
K 31.12.2007 bylo zapsáno v evidenci obyvatel u OÚ Rozvadov celkem 570 občanů, což je o 12 více, než činil počet obyvatel ke konci roku 2006. Z toho bylo 279 mužů a 291 žen.
 

 

  celkem muži ženy
Obec Rozvadov celkem
570
279
291
Část Rozvadov
464
229
235
Část Sv. Kateřina
45
19
26
Část Nové Domky
18
11
7
Část Milíře
8
4
4
Část Diana
23
10
13
Část Rozcestí
12
6
6

 

           
K trvalému pobytu v naší obci se v tomto roce přihlásili:
 
v únoru Helena Phamová, v březnu Renata Beránková s dětmi Michalem Plachtou a Angelikou Beránkovou a Sabina Opletalová, v dubnu Zdeněk Hrouda, v červenci Jan Černík, v září David Řasa a Josef a Markéta Kubískovi, v listopadu Jan Sajkršmíd a Jindřiška Houzarová s dcerou Janou  a v prosinci Petr Horňák, Jan Ekstein a Juraj a Julie Packanovi.
 
Z trvalého pobytu v obci se letos odhlásili:
 
v lednu Vítězslav Macháč, v březnu Petr Morong, v červenci David Válek, v srpnu Martin Kunc, v září Jana Truongová a Markéta Kovářová, v listopadu Renata Bránská a Kateřina Sečkářová s dcerami Klárou Sečkářovou a Terezou Planetovou a v prosinci Petr Liška.
 
V tomto roce se zde narodilo na zdejší poměry překvapivě mnoho dětí – celkem jich bylo deset:
 
Samuel Šilha 20.1., Petr Schejbal 24.1., Jaroslav Tomášek 2.3., Irena Horová 31.3., Jan Černík 25.4., Denis Sajkršmíd 28.4., Victoria Řasová 17.5., Michaela Strapková 8.7., Nikola Horňák 27.9., Sára Uhrová 28.9.
 
V roce 2007 zemřelo pět občanů naší obce – 24.2. František Tokár, 20.5. Jana Oslancová, 31.5. Vladimír Kirnig, 10.7. Hana Červená a 1.8. Jaroslav Červeň.
           
V roce 2007 uzavřeli 4 občané Rozvadova sňatek, 2 páry se rozvedly.

 
 

5. Služby
 

V polovině roku byla v Rozvadově v prostorách bývalého rychlého občerstvení pana Sedláčka nově otevřena prodejna masny. Asi po dobu tří týdnů zde mohli zákazníci nakoupit čerstvé chlazené výrobky z Adexu, krůtí, vepřové, hovězí maso a různé hotové masné výrobky i základní potraviny. Bohužel po uvedené době byl prodej z blíže neurčených důvodů ukončen.
Poté se ještě další provozovatel pokusil prodávat zde rychlé občerstvení – obložené bagety, různé saláty apod., ceny – alespoň podle mého názoru - byly však tak nehorázně vysoké, že ani tento prodej dlouho nevydržel. V současné době je stánek uzavřený a nevyužitý.
Pan Josef Sedláček měl též krátce otevřenou prodejnu horkovzdušných kamen ve svém objektu Rozvadov č.p. 9 (vedle již zmíněného stánku), na podzim však tento objekt prodal a prodejna byla tudíž také zrušena.
Změna proběhla i v kadeřnictví Janine, zřízeném v č.p. 225 v Rozvadově – původní provozovatelka slečna Jana Šragová zde ukončila svou kadeřnickou činnost a na jejím místě ji nahradila slečna Renáta Šimlová a kadeřnictví s názvem Renny.
 
  

6. Cestovní ruch
 

Vzhledem k tomu, že se Česká republika v tomto roce stala součástí schengenského prostoru (jak již bylo zmíněno v úvodu), nebyla od tohoto data  již projíždějící vozidla evidována. Protože by tedy údaje za tento rok nebyly úplné, neuvádím je a  nadále se tento odstavec vypouští.

 

7. Školství
 

Základní škola

 
Ve školním roce 2006/2007 navštěvovalo ZŠ Rozvadov 28 žáků, na konci školního roku odešli 4 žáci do 6. ročníku ZŠ Přimda. V září pak nastoupilo do základní školy 24 žáků.
Ve škole opět došlo k personálním změnám - v červenci po roce svého působení odešla paní učitelka Jarmila Muchová. V září pak na její místo nastoupila nová paní učitelka Jindřiška Houzarová, plně kvalifikovaná pedagožka se zaměřením na hudební výchovu, která se k nám do Rozvadova přistěhovala z Velké Hleďsebe.
Škola zůstává i nadále dvoutřídní s jedním oddělením školní družiny.
I letos proběhlo v naší základní škole množství nejrůznějších akcí – za všechny vyjmenujme alepoň Spaní ve škole, školní výlet do muzea v Kolovči a na hrad Švihov, návštěvu různých divadelních představení, exkurzi do lesa, pouštění draků či maškarní. Děti se celý rok zapojovaly do množství školních projektů na téma Den bez úrazu, Velikonoce, Vánoce či mikulášské období. V pizzerii U Soptíka proběhla hezká akce na téma stolování a společenského chování. Do organizace některých akcí a exkurzí se aktivně zapojili i rodiče žáků.
Stranou nezůstal ani sport – děti se v tomto roce zúčastnily atletických závodů ve Stříbře, úspěšně proběhnul kurz plavání pro 4. a 5. ročník.
Naše škola však nežila ani v tomto roce pouze svou výchovnou činností - protože letos došlo k poruše plynového kotle v ZŠ, schválilo zastupitelstvo její žádost o uvolnění prostředků z  rezervního fondu na proplacení opravy kotle ve výši 40.919,68 Kč.
O opravě příjezdové komunikace k ZŠ byla již zmínka v odstavci Výstavba a je třeba podotknout, že vzhled okolí školy se zbudováním nové cesty výrazně zlepšil. Kolem nové komunikace byly vysázeny převislé vistárie a až se pořádně upraví i trávník mezi školou a školkou a nové stromky začnou kvést, bude na to všechno opravdu radost pohledět.
 
 

Mateřská škola

 
Ve škol.roce 2006/2007 bylo zapsáno do MŠ 19 dětí, do 1. třídy pak odešlo 6 dětí.
K zápisu do MŠ na šk. rok 07/08, který proběhl v dubnu, se dostavili 3 rodiče. Další děti přicházely i v průběhu školního roku. Celkem bylo podáno 10 žádostí, které byly vyřízeny kladně.
Vzdělávání dětí probíhalo podle školního vzdělávacího programu, který vychází z hlavních cílů pěti oblastí Rámcového programu pro předškolní vzdělávání. ŠVP je flexibilní, přizpůsobuje se aktuálním potřebám dětí, událostí apod.
Ani tento školní rok nebyl chudý na různé akce pro děti, rodiče i veřejnost. Například to byly: Hledání podzimního světýlka, Vánoční besídka, Mikuláš, Slet čarodějnic, Besídka pro maminky, Oslava MDD, Rozloučení s předškoláky. Mateřská škola i nadále spolupracovala se ZŠ v Rozvadově při účastech na divadelních a kulturních představeních i při společných výletech. Letitou spolupráci má naše školka  i s MŠ v Přimdě. Tento rok jely děti z naší MŠ opět do Přimdy na návštěvu, kde si zahrály společně hru s ekologickým zaměřením "Proč zvířátka utekla z lesa". Školka i v tomto roce spolupracovala s občanským sdružením ADRA na projektu  "Adopce v balíčku“, kdy je 2x ročně zasílán finanční a materiální balíček pro bosenské dítě.
Teto školní rok byly v zahradě MŠ odstraněny staré nevyhovující průlezky a byly nahrazeny novou průlezkou od firmy Benjamín s.r.o. Buchlovice v pořizovací hodnotě 222.489,- Kč. V květnu schválilo zastupitelstvo opravu střechy na MŠ Rozvadov firmou Novák, Tachov v ceně 118.800,- Kč. V době letních prázdnin pak byly vymalovány všechny prostory MŠ. Na prosincovém zasedání ZO byla ještě schválena žádost MŠ Rozvadov o povolení čerpání z rezervního fondu a fondu reprodukce na zakoupení konvektomatu do školní kuchyně.
 
 

Výchovný ústav v Nových Domcích

 
Na základě množících se problémů s chovanci Výchovného ústavu v Nových Domcích  nabídlo vedení ústavu obci formou veřejného dopisu spolupráci s občany se záměrem, aby  k prohřeškům svěřenců, umístěných v ústavu, docházelo co možná nejméně a obyvatelé Rozvadova a přilehlých obcí se mohli cítit bezpečně. Na základě tohoto dopisu je třeba v případě problémů, které občané zaznamenají ohledně chování svěřenců ústavu, neprodleně informovat vedení,  případně zaměstnance výchovného ústavu. V závažnějších případech by měl občan volat Policii ČR.  
 

 
8. Kultura a sport

 

Kultura

 
I letos se v Rozvadově uskutečnilo velké množství nejrůznějších kulturních a společenských akcí – v únoru to byly tradiční beruščí maškarní zábava pro dospělé v Solárku  a. dětský maškarní rej v Pizzerii u Soptíka, v dubnu proběhlo v Solárku jarní posezení důchodců. Se svým novým programem zde vystoupili umělci z  Moravy Franta Kobylka a Libor Pergr.
Rozvadovské kulturní sdružení Beruška připravilo v tomto roce další kurz pro zájemce o ruční práce – tentokrát kurz suché vazby. Kurz se uskutečnil v sobotu 17. března v dílně ZŠ Rozvadov a všem účastnicím se velmi líbil.
Klub důchodců pořádal i letos ve spolupráci s obcí Rozvadov dva poznávací zájezdy:
16. května zájezd po historických památkách Stříbra, Kladrub, Horšovského Týna a  Domažlic a 13. června pak návštěvu Děčína a prohlídku Hřenska.
V pátek 1. června 2007 proběhla v rozvadovském amfiteátru oslava Dne dětí - pro děti zde bylo připraveno komponované pásmo moderátora M. Mudrocha z Tachova s jeho zábavně-soutěžním programem o ceny a program doplnil klaun Hugo z Českých Budějovic. Byl  připraven i táborák s buřty pro děti zdarma. Účast na této akci byla neobyčejně hojná.
16. června se uskutečnil v Rozvadově již 7. ročník  jízdy historických vozidel Saši Kolowrata. Všechna vozidla tentokrát startovala od nového casina v Rozvadově. Odpoledne se v rámci akce uskutečnil kulturní program – před novým casinem vystoupil ve stylu „pražských Pepíků“ známý Pražský hradčanský orchestr.
V neděli 24.6.2007 proběhlo v rozvadovském amfiteátru slavnostní otevření tří nových obecních naučných stezek. Bylo pozváno množství hostů (a to i zahraničních), připraveno bylo občerstvení, malá keramická výstava a hudební vystoupení dua Formani. Nové naučné stezky s názvy Kolowratova, Příhraniční a Vyhlídková  s délkami od patnácti do osmnácti kilometrů procházejí prakticky celým katastrem naší obce a všemi našemi osadami. Na bezmála padesáti zastaveních naleznete informace o mnoha historických, přírodních i jiných zajímavostech našeho regionu, to vše samozřejmě i v německém překladu. Něco takového Rozvadovu už dlouho scházelo, konečně máme množícím se turistům co nabídnout!
V sobotu 30.6.2007 pořádalo Kingś Casino v Rozvadově opět párty k výročí založení kasina, tentokráte již čtvrté. Od 19.00 hodin proběhl na místě oslav (před prodejnou potravin v Rozvadově) zajímavý kulturní program – vystoupil zde oblíbený zpěvák Laďa Kerndl. Občerstvení pro účastníky bylo opět zdarma a párty byla zakončena tradičním ohňostrojem.
V září proběhly – v novém krásném obecním párty stanu v amfiteátru - tradiční Václavské slavnosti s bohatým programem: v pátek večer zahrál k tanci i poslechu Plzeňský expres, sobotu zahájila dětská scéna se svými hrami bez hranic a moderátorem Milanem Mudrochem, následovala historická řemesla našich Berušek. Novinkou byla soutěž v pojídání rozvadovských koláčků – první cenou v této soutěži bylo 1.000,- Kč pro dospěláka, pro vítěze z řad dětí pak byla připravena krásná skládací koloběžka. Soutěž měla velmi napínavý průběh a přítomní diváci se při jejím sledování velmi bavili. Poté vystoupila v novém stanu formace Péle-méle kvintet a známý folkový zpěvák Pavel Dobeš s kolegou. Na hřišti pak proběhnul fotbalový zápas mužů Rozvadov – V. Bezdružice, takže si přišli na své i sportovně zaměření účastníci slavností. Večer zahrála návštěvníkům skvělá skupina New Age of Smokie.
V neděli vystoupil na dětské scéně oblíbený klaun Hugo, fotbalové mužstvo žáků sehrálo na místním hřišti zápas se Starým Sedlištěm a poté se utkali Mustangové s Beruškami. Odpoledne zahrála country skupina Studánecká sešlost, večer vystoupili a slavnosti ukončili zpěváci Michal David a Jitka Zelenková. Při této příležitosti také zazpívali rozvadovští fotbalisté se skladatelem Karlem Vágnerem svým fanouškům novou fotbalovou hymnu.
V sobotu 20. října se ve večerních hodinách na hřišti ve Svaté Kateřině uskutečnil další ročník oblíbené akce Bobřík odvahy. Tato akce byla opět velice povedená.
V prostorách tachovského muzea se uskutečnila v sobotu 1.12.2007 vernisáž výstavy rozvadovského keramického kroužku. Jak samotná vernisáž, tak i celá výstava se velmi vydařila a měla u návštěvníků velký úspěch.
Závěrečné posezení důchodců proběhlo 13.12.2007 od 17.00 hodin v  Solárku.
Další tradiční akce – Živý Betlém - pořádaná v předvánočním čase Beruškami, se letos uskutečnila 19.12. u vánočního stromu v Rozvadově v parku před starým kasinem. Letos nám opět zazpívaly děti z naší základní školy, oblečené v kostýmech  Josefa, Marie, Tří králů i zvířátek.
A ani letos samozřejmě nechyběl v poslední den roku silvestrovský ohňostroj.

 

Sport
 

Mužstvo dospělých vyhrálo v roce 2007 okresní přebor II třídu a postoupilo do krajského přeboru – I.B třídy. Bylo posíleno o několik hráčů (J. Sopko nejml., Morgenstein, Gabčo, Opava). Po podzimní části bylo na 3. místě s minimální ztrátou na vedoucí mužstvo Dlouhého Újezda. Realizační tým se oproti loňskému roku nezměnil.
Mužstvo žáků bylo zařazeno ve fotbalovém ročníku 2006-2007 spolu s dalšími 9 mužstvy do okr. přeboru  skupiny A a celkově se umístilo na 8. místě. V ročníku 2007-2008 je po podzimní části na 9., předposledním místě. Nadále přetrvává generační problém. Trenéry mužstva byli P. Tokár a J. Cibulka.
O fotbalový trávník je třeba pravidelně pečovat. Proto i letos schválilo zastupitelstvo obce uvolnění finančních prostředků na dodávku prací a materiálů pro fotbalové hřiště Rozvadov v celkové výši 76.636,- Kč. Do fotbalu vůbec investuje naše obec nemalé prostředky – v červenci projednalo a schválilo zastupitelstvo obce navýšení příspěvku pro TJ Rozvadov ve výši 250.000,- Kč z obecního rozpočtu.
Letos nezůstalo stranou ani kateřinské hřiště – v říjnu bylo schváleno navýšení prostředků na úpravu hřiště ve Svaté Kateřině pro letošní rok o 50.000,- Kč, tedy celkem na 92.049,- Kč.
A abychom nezůstali jen u fotbalu - i v letošním roce proběhl v katastru naší obce další ročník Českého poháru v dlouhém triatlonu.
 
           

9. Kolowratovy lesy

 
V Kolowratových lesích se celý rok zpracovávala zatím největší větrná kalamita, která padla při již zmíněném orkánu na počátku roku. Množství zpracovávaného dřeva činilo dvojnásobek běžné roční těžby. Nadále přetrvávají vysoké stavy jelení zvěře, stále se též zvyšuje velikost odstřelu jelena evropského a zejména jelena siky. Populace bobra již trvale osídlila všechny místní vodní toky a občas se zde objevují stopy po výskytu rysa.

 

10. Počasí
 

Na základě sdělení Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni byl rok 2007 v oblasti Rozvadova  srážkově i teplotně mimořádně nadnormální. Jak již bylo uvedeno v úvodu, dne 18.1.2007 se vyskytla silná vichřice Kyril s nárazy větru o síle orkánu.
           
Vybrané klimatologické údaje ze stanice Přimda:
 
- roční úhrn srážek: 929,8 mm
- roční průměrná teplota: 7,5 stupňů C
- roční průměrná rychlost větru: 5,1 m/s
- maximální teplota: 6.7.2007  32,6 stupňů C
- minimální teplota: 26.1.2007   -10,1 stupňů C
- maximální náraz větru: 18.1.2007   38,8 m/s = 140 km/hod
- počet bouřek: 23
- max. denní úhrn srážek: 27.11.2007   39,0 mm.
          

   

Závěr
 

I nadále se obci daří plnit za pomoci různých dotací většinu naplánovaných stavebních investičních a neinvestičních akcí, a stále ještě zbývá dostatečné množství finančních prostředků na školství, sport i kulturu. V letošním kole soutěže Vesnice roku vytkla příslušná hodnotící komise obci, že svou podobou se dvěma kasiny, palmami a fontánou na návsi nezapadá do obrazu tradiční české vesnice a měla pravdu. Kasina však poskytují obci značné množství peněz na její další rozvoj a co by nám byla platná klasická náves (ostatně, kde dnes ještě takovou čistě klasickou náves uvidíte?), kdybychom neměli prostředky na vodovod, plynovod, kanalizaci či nové komunikace v obci? Někomu se Rozvadov může líbit, někomu nemusí, jedno je však jisté – peníze dnes hýbou světem a přizpůsobit se tomu musíme všichni.

Obec

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Překlad (translations)