Obec Rozvadov
ObecRozvadov

Kronika roku 2008

Hlavními tématy roku 2008 byly po celospolečenské stránce říjnové volby (do krajských zastupitelstev a do Senátu) a bohužel také probíhající hospodářská krize.

Možná by se to na první pohled nezdálo, že krize bude mít nějaký významnější dopad i na naši obec, ale následující odstavec to potvrzuje:
Plánovaná výstavba nových rodinných domů v lokalitě pod Březovou bohužel nepokračovala podle plánu. Všechny pozemky pro výstavbu zde byly již rozprodány, do konce roku zde však byly postaveny domky pouze na čtyřech parcelách z celkového počtu 14. Protože obec investovala do výstavby inženýrských sítí v této lokalitě nemalé finanční prostředky, obeslala majitele parcel dotazy, kdy hodlají zahájit výstavbu a všechny odpovědi téměř shodně uváděly dočasnou nemožnost výstavby z důvodu hospodářské krize.
Volby v celostátním měřítku skončily drtivým vítězstvím ČSSD, přesné výsledky voleb v naší obci jsou pak rozepsány v odstavci o volbách.
A ani letos se nám nevyhnula větrná smršť - Emma byla o víkendu 1. a 2. března 2008 slabší než loňský Kyril, přesto napáchala celostátně značné škody.
 1. Zastupitelstvo obce

 
Jako každým rokem, i letos se na pravidelných zasedáních zastupitelstva obce každou třetí středu v měsíci řešily především finance, správa obecního majetku a nejrůznější žádosti o finanční příspěvky.
Tak hned na lednovém zasedání to byly žádost Římskokatolické farnosti Bor o příspěvek na opravu kostela sv. Václava v Rozvadově ve výši 200.000,- Kč, žádost MS Tetřívek Rozvadov o poskytnutí příspěvku na činnost sdružení ve výši 15.000,- Kč, žádost OMS Tachov o příspěvek na pořádání soutěže Pohár Českého lesa v dosledech ve výši 3.000,- Kč, žádost AMVC Český les o finance na pořádání Jízdy Saši Kolowrata 2008 ve výši 5.000,- Kč a zastupitelstvo všechny tyto žádosti schválilo.
V únoru byla pak schválena nabídka služeb Ing. Hartmanna, Hracholusky pro fotbalové hřiště v Rozvadově na rok 2008 v celkové ceně 76.993,- Kč a příspěvek ve výši 3.000,- Kč pro Svaz tělesně postižených v Boru.
V dubnu schválili zastupitelé uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na park a fontánu před novým kasinem se společností Vestar Group a.s. na dobu trvání 25 let v ceně 25.000,- Kč, a další žádosti o finanční příspěvky - tentokrát žádost Centra sociálních služeb Tachov o příspěvek  na provoz domov pro seniory Tachov ve výši 5.000,- Kč či žádost Plzeňského kraje o finanční příspěvek na zajištění dopravní obslužnosti v roce 2008 ve výši 44.820,- Kč. V dubnu se též řešila žádost nájemců jednotlivých bytů v nově postavených bytovkách o montáž měřičů tepla v jednotlivých bytech a zastupitelstvo tuto žádost schválilo s tím, že montáž, zajištěná obcí, bude provedena na náklady nájemců. V tomto měsíci byly také odsouhlaseny zastupiteli bezúplatné převody nemovitého majetku v areálu hraničního přechodu Rozvadov – stará cesta a v areálu dálničního hraničního přechodu Rozvadov z majetku ČR do vlastnictví Obce Rozvadov. Definitivní znění smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí starého hraničního přechodu pak bylo schváleno v listopadu. Co se týká nového hraničního přechodu, tak vlastní převod (schválení a podpis smlouvy) do konce roku uskutečněn nebyl a podle dostupných informací je pravděpodobné, že na obec tento lukrativní objekt nakonec ani převeden nebude.
V květnu byla zastupitelstvem odsouhlasena žádost společnosti VESTAR GROUP a.s., Rozvadov 7, o prodej parcel, přiléhajících k objektu nového kasina za celkovou cenu  411.300,- Kč. Protože obec používá od začátku roku nové víceúčelové vozidlo Bucher, byl v tomto měsíci též podpořen prodej staré obecní Avie za cenu 25.000,- Kč a pro nové vozidlo byla současně odsouhlasena koupě potřebného kontejneru za cca 40.000,- Kč. Na tomto zasedání byl též schválen nákup dvou kusů radaru na měření rychlosti vozidel, projíždějících obcí.
No a v červnu, to se teprve hýbaly peníze na obecním účtu – bylo schváleno pořízení automatického závlahového systému na fotbalové hřiště od společnosti NETAFIM CZECH s.r.o. ve výši 191.831,27 Kč  a hlavně smlouva o dílo se společností Silnice Klatovy a.s., na výstavbu gravitační a výtlačné kanalizace a vodovodního řadu v ulici od pošty v celkové ceně 1.386.759,18 Kč vč. DPH.
Ani červenec se od ostatních měsíců příliš nelišil – zastupitelé odsouhlasili cenovou nabídku společnosti Vodní zdroje Holešov a.s.  na provedení dvou vrtaných studní (hřiště Rozvadov a hřbitov Sv. Kateřina) v nabídkové ceně 343.018,- Kč včetně DPH. Po provedení vrtů bylo zjištěno, že ten rozvadovský nebude pravděpodobně dostatečně zásobován vodou, definitivně se však uvidí až po provedení prvního odběru na jaře příštího roku a pak se bude tato záležitost řešit dále. V tomto měsíci schválila obec také koupi tří pro obec důležitých parcel v k.ú. Rozvadov od Státních statků Jeneč za cenu dle znaleckého posudku v celkové ceně 149.392,13 Kč.
Protože naši fotbalisté postoupili minulý rok do vyšší třídy a na to samozřejmě navazují i vyšší náklady na činnost TJ, schválilo zastupitelstvo v srpnu navýšení neinvestičního příspěvku pro TJ Rozvadov ve výši 135.000,- Kč.  Jinak stejně jako v posledních několika letech, i letos se měl konat v našem regionu závod v dlouhém triatlonu, Triatlonový klub Slavia VŠ Plzeň však nakonec nesehnal od sponzorů potřebné množství finančních prostředků na pořádání akce a tak ani obcí schválený příspěvek ve výši 5.000,- Kč nakonec poskytnut nebyl z důvodu zrušení celého závodu.
V září byla projednána žádost nájemníků bytových domů č.p. 166, 167 168 a 171 o finanční spoluúčast na provedení úprav vodovodní sítě v  Rozvadově a rozhodnutí znělo takto – poskytne se příspěvek všem zúčastněným bytovým domům ve výši 30% z kalkulovaných částek. V souvislosti se změnou příslušného zákona bylo též odsouhlaseno jednostranné zvýšení nájemného z bytu o 16,5 %  a  z bytu se sníženou kvalitou o 19%. Dále byla tento měsíc schválena nabídka firmy Ruda – elektro, Tachov ve výši 49.213,- Kč na zřízení přípojky NN na hřiště ve Sv. Kateřině a dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 498/2006 s firmou Stavmonta spol. s r.o., Plzeň na celkovou částku 1.861.041,- Kč bez DPH za provedení stavebních prací při přípravě lokality – výstavbě inženýrských sítí pod Březovou pro výstavbu rodinných domů.
V říjnu se též opakovaně řešil vzniklý problém s vlhkostí a plísní v nově postavených bytovkách – v postiženém bytě byla v rámci záruky opravena vodoinstalace a proběhlo vysoušení bytu.
Na listopadovém zasedání se projednávala žádost  Římskokatolické farnosti Bor o dodatečný příspěvek na rok 2008 ve výši 50.000,- Kč a byla zastupitelstvem schválena. Dále bylo na tomto zasedání odsouhlaseno prozatímní odložení realizace akce „Výstavba kanalizačního řadu + ČOV ve Svaté Kateřině“ z důvodu neúměrně vysokých předpokládaných nákladů. Z důvodu podpory rozvoje turistického ruchu a propagace obce bylo též schváleno zahrnutí celkové částky 100.000,- Kč do rozpočtu obce na r. 2009 na profesionální provedení turistického značení obecních naučných stezek Klubem českých turistů ve výši 20.000,- Kč a na účast v prezentaci Plzeňského kraje ve výši 80.000,- Kč. V listopadu se také schválilo uzavření darovací smlouvy s VÚDM Nové Domky a s DD Planá na darování zboží, předaného obci ČOI a  pronájem obecního rybníku ve Svaté Kateřině v ceně 5.000,- Kč ročně.
V prosinci odsouhlasili zastupitelé smlouvy na zhotovení přípojek k RD z hlavního kanalizačního řadu v ulici od pošty (vícepráce) v ceně 532.285,- Kč s DPH, smlouvu o dílo s VAK Karlovy Vary na dodávku a montáž elektrotechnologie čerpací stanice odpadních vod v Rozvadově v ceně 261.130,- Kč s DPH a smlouvu o dílo s firmou Miloslav Ruda – ELEKTRO, Tachov na zhotovení přípojky NN k objektu čerpací stanice v ceně 74.276,- Kč s DPH. V tomto měsíci byla též schválena koupě nového služebního auta Fabia Combi v ceně 347.399,80 Kč.
Až do konce roku se stále nepodařilo dořešit a uzavřít pro obec výhodný pronájem či prodej bezúplatně získaného objektu Nového Dvora.
 
 

           
2. Výstavba, sociálně-ekonomický rozvoj

 
Asi nejvýznamnější akcí, která se v oblasti výstavby v obci v tomto roce uskutečnila, byla výstavba gravitační kanalizace, výtlačné kanalizace a vodovodního řadu v ulici od pošty. Stavbu prováděla na základě uskutečněného výběrového řízení firma Silnice Klatovy a.s. a výstavba přišla celkem na 1.386.759,18 Kč vč. DPH.
Ve vlastnictví obce zůstávají v současné době kromě tří předloni postavených nových bytovek č.p. 239 – 241 v současné době ještě rozvadovské bytovky č.p. 225 a 191, které samozřejmě vyžadují pravidelnou údržbu. Proto byly v létě osazeny nové vchodové dveře a  proveden nátěr fasády bytovky č.p. 225 ve výši 102.995,- Kč a následně i zateplení fasády bytovky č.p. 191 v ceně 206.000,- Kč a současné provedení víceprací a výměny okapových svodů v ceně 105.000,- Kč (vše bez DPH).
Stále se zhoršující stav obecního objektu č.p. 104 v Rozvadově, zejména po jeho nedávném vyhoření, také volal po opravě. Z těchto důvodů byla v tomto roce schválena a provedena výměna střešní krytiny tohoto objektu včetně oplechování římsy.
O situaci s výstavbou rodinných domů v lokalitě pod Březovou jsem se zmiňovala již v úvodu, další lokalita pro výstavbu RD na parcele p.p.č. 25/1 (za novou bytovkou) byla před koncem roku projekčně již téměř připravena pro zahájení řízení o vydání územního rozhodnutí.
V tomto roce pokračovala oprava rozvadovského kostela jeho vlastníkem Římskokatolickou farností v  Tachově (jak již bylo zmíněno, za značného finančního přispění obce) a pan Václav Pauch ml., vlastník přilehlého objektu fary, tuto budovu přestavěl na malý bytový dům. Uvedenými kroky došlo k výraznému zlepšení vzhledu této části obce.
Před koncem roku byla též dokončena stavba srubu ve Svaté Kateřině, který si postavili svépomocí sami místní občané jako svůj kulturní stánek a zázemí pro pořádání nejrůznějších společenských a sportovních akcí.
Letos schválilo zastupitelstvo obce též žádosti o provedení několika změn stávajícího územního plánu – změna č. 3 se týká k.ú. Svatá Kateřina u Rozvadova, respektive výstavby občanské vybavenosti a motelu vedle dálnice ve Svaté Kateřině, změna č. 4 v k.ú. Střeble obsahuje výstavbu logistického centra před dálničním hraničním přechodem a změna č. 5 vymezuje plochy pro výstavbu solárních elektráren před starým hraničním přechodem a mezi Svatou Kateřinou a Rozcestím.
 
 


3. Majetek obce, hospodaření

 
Celková hodnota majetku obce k 31.12.2008 činila 155.939.585,56 Kč.
Hodnota budov a staveb k tomuto datu byla vedena ve výši 106.787.438,74 Kč, pozemků ve výši 3.400.652,98 Kč a samostatných movitých věcí ve výši 7.154.405,50 Kč.
Drobný dlouhodobý hmotný majetek měl hodnotu 1.827.934,80 Kč.
Peněžní prostředky na základním běžném účtu v bance činily 3.793.644,53 Kč.
 
Protože se obec samozřejmě snaží co nejúčelněji hospodařit se svým majetkem, byl v letošním roce schválen ceník za pronájem a stavbu nového velkokapacitního párty stanu takto: 1–3 dny bez dopravy (včetně montáže, osvětlení a příslušného počtu nových lavic a stolů):
stan  20x10 m bez podlahy: 25.000,- Kč
stan  15x10 m bez podlahy: 20.000,- Kč
stan  10x10 m bez podlahy: 15.000,- Kč
pagoda 5x5m bez podlahy: 2.500,- Kč
podlaha: 50,- Kč/m2
topení: 100,- Kč/ ks/den (bez plynu)
vozidlo Bucher + zaměstnanec (řidič): 12,- Kč /km + 156,- Kč/hod.
 
 

4. Volby

Volby do krajských zastupitelstev se konaly ve dnech 17. - 18.10.2008. Výsledky za naši obec obsahuje následující tabulka (uvádím pouze názvy stran, které získaly v naší obci alespoň jeden hlas):

 
 

Celkem zapsaných voličů

Volební účast v %

477 22,43

 

 

Strana

Platné hlasy v %

KSČM 55,31
Strana zelených 3,19
Nezávislí demokraté 4,25
Koalice pro Plzeňský kraj 3,19
Balbínova poetická strana 1,06
ODS 6,38
ČSSD 24,46
Koruna česká 2,12

 

 
První kolo senátních voleb proběhlo současně s krajskými volbami, druhé kolo pak o týden později. Z prvního kola postoupili pro náš obvod kandidáti Ivo Mlátilík a Mgr. Miroslav Nenutil (který pak v druhém kole definitivně zvítězil), sami rozvadovští však nejvíce podpořili JUDr. Františka Podlipského z Boru, jak uvádí následující tabulka:
 
 
 

Kandidát

Platné hlasy v %

Ing. Petr Němec 1
JUDr. František Podlipský 67
Mgr. Miroslav Nenutil 13
Jaromír Dušek 2
Ivo Mlátilík 5
MUDr. Jan Svoboda 5
Oldřich Dvorský 7

 


5. Obyvatelstvo

 
K 31.12.2008 bylo zapsáno v evidenci obyvatel u OÚ Rozvadov celkem 567 občanů, což je o 4 méně, než činil počet obyvatel ke konci roku 2007. Z toho bylo 280 mužů a 287 žen.
 

 

 

celkem

muži

ženy

Obec Rozvadov celkem
567
280
287
Část Rozvadov
464
231
233
Část Sv. Kateřina
43
18
25
Část Nové Domky
18
11
7
Část Milíře
8
4
4
Část Diana
22
9
13
Část Rozcestí
12
7
5

 

           
K trvalému pobytu v naší obci se v tomto roce přihlásili:
 
v únoru Růžena Ouřadová a Sabina Roubalová, v červenci Jiří Schoř, Kristýna Horvátová a Jaroslav Tomášek, v srpnu Alena Danielová, a Iva Roubalová se synem Alešem Baštou, v září Lenka Fiedler, Daniel Maňák, Petra Krsová a Jana Píchová, v říjnu pak Jaroslav Hanzal a Vítězslav Macháč a v listopadu Kateřina Kostelníčková. 
 
 
Z trvalého pobytu v obci se letos odhlásili:
 
v lednu Josef Válek, v únoru Drahuše Adamová se synem Petrem, v březnu Martina Simonová s dětmi Filipem a Alicí a Jiří Adam, v dubnu Renata Beránková s dětmi Angelikou Beránkovou a Michalem Plachtou, v květnu Radka Sojková a Miroslav Rubík a v srpnu Květa Packanová.
 
 
V Rozvadově se letos narodily pouze dvě děti - Matěj Trávníček 12.1. a Štěpán Strapek 5.9. 
 
V roce 2008 zemřeli čtyři občané naší obce – 10.1. Marie Valíčková, 11.1. Karel Polívka, 23.6. Marie Černegová a 8.9. Hana Mazánková.
 
           
V roce 2007 uzavřeli 3 občané Rozvadova sňatek, nikdo se nerozvedl.
 6. Služby

                       

V oblasti služeb se v tomto roce žádné výrazné změny neodehrály – pouze pan Zdeněk Strapek uzavřel 1.1.2008 smlouvu s Obcí Rozvadov na pronájem nebytových prostor v areálu Kóty, kde si zřídil provozovnu truhlářství.
Slečna Renáta Šimlová vypověděla k 31.12.2008 nájemní smlouvu s obcí a kadeřnictví s názvem Renny v přízemí bytovky č.p. 225 ukončilo k tomuto datu svůj provoz. Provozovnu chtěla poté převzít slečna Michaela Zemanová, naprostá většina nájemníků bytovky však byla proti a  tak zastupitelstvo obce další provoz  kadeřnictví v těchto prostorách neschválilo.
I nadále funguje provoz sběrného dvora na Kótě pro rozvadovské občany a pravidelně dvakrát ročně probíhá mobilní sběr objemného a nebezpečného odpadu pro občany v osadách – letos se tak stalo v dubnu a říjnu.
V polovině roku bylo v Rozvadově také osazeno 10 ks košů s označením „Na psí exkrementy“, bohužel mnoho majitelů psů tyto koše stále nevyužívá tak, jak by mělo.
Nákup nového obecního vozidla BU 200 v ceně 2.344.300,- Kč s příslušenstvím (upínací deska, kontejnerový rám sypače, sypač a radlice v celkové ceně 633.080,- Kč) má pro občany v oblasti služeb také značný význam, mohou si jeho služby objednat u hospodářské správy obce. 
 
 


8. Školství
 

 

Mateřská škola
 

Školní rok 2007/2008 byl zahájen se zapsanými 16 dětmi, přičemž v průběhu školního roku byly přijaty další čtyři děti. Kromě plnění rámcově vzdělávacího plánu, který si školka sama vypracovává a kterým děti učí vše potřebné, co mají umět a znát, pořádala MŠ během roku opět množství akcí, které děti přímo zbožňují: První v pořadí bylo ,,Podzimní světýlko"- do školky byli pozváni rodiče dětí, aby společně s nimi plnili různé úkoly. Všichni si při tom společně užili spoustu zábavy. Koncem října byla uložena zahrada MŠ k zimnímu spánku a měsíc na to napadl první sníh, takže se děti radostně věnovaly hrám na sněhu. Školku neopomenul navštívit Mikuláš s čertem a obdaroval děti za přednesené písničky a básničky. A jako každým rokem pořádali v MŠ vánoční besídku, jak pro rodiče v MŠ, tak i pro naše seniory. V lednu navštívily děti divadelní představení v Tachově „Příběhy Krejčíka Honzy“, v únoru měly maškarní rej a v březnu jely opět do divadla na pohádku, která byla zaměřená na dopravní tématiku. Velikonoce oslavily děti ve školce opět společně s rodiči a všichni si poseděli u velikonočního beránka. K zápisu v měsíci dubnu přišlo 7 dětí. Na konci dubna pozvala školka rodiče na  slet čarodějnic. Opět to bylo pěkné odpoledne plné soutěží a samozřejmě spojené s opékáním buřtů. Školka se i nadále snaží prohlubovat spolupráci s rodiči, se ZŠ Rozvadov a s MŠ Přimda, a to formou pořádání společných kulturních akcí (např. akce „Ve zdravém těle,zdravý duch“, či společné návštěvy nejrůznějších divadelních představení). Na květnový školní výlet si školka vyjela do ZOO v Plzni, kde se dětem moc líbilo. Naši předškoláci se také koncem května zúčastnili projektu Klubíčko a Kopretina v Plasích u Plzně. Červen byl věnován sportovní Olympiádě, kde byli vyhlášeni nejlepší sportovci z naší MŠ. Poslední akcí bylo rozloučení s našimi předškoláky za přítomnosti rodičů, kde byly děti, odcházející z MŠ, pasovány na školáky. Na konci školního roku proběhlo také rozloučení s dlouholetou paní učitelkou Jaroslavou Pechovou, která odešla do důchodu.
 
 

Základní škola
 

V roce 2008 byl v naší škole spojen první a druhý ročník v jednu třídu, druhou třídu tvořil třetí a pátý ročník. Do první třídy nastoupilo v září 8 nových žáků, pět jich odešlo do šesté třídy, z toho 3 do Tachova a 2 do ZŠ Přimda. V září pak nastoupil do ZŠ nový žák, který se do Rozvadova přistěhoval v létě.
Kolektiv pracovníků školy je stálý, v letošním roce nedošlo v tomto směru k žádným změnám.
I letos zažily děti v naší škole mnoho zajímavých akcí - od března jezdili žáci třetího a pátého ročníku plavat do bazénu na Přimdu. Ve čtenářské soutěži na Přimdě žáci opět uspěli ve všech ročnících. Ani letos nemohli vynechat oblíbené spaní ve škole, kdy paní učitelky žáky 30.4. večer přivítaly převlečené za čarodějnice. Dětem se nechtělo ani jít domů, i když spaní ve spacím pytli v tělocvičně školy není nejpohodlnější. Škola tradičně navštívila několik divadelních představení, některá z nich proběhla i v naší škole – např. Kouzelná víla. Také exkurze u Hasičského záchranného sboru v Tachově měla u žáků velký úspěch. Žáci navštívili i výstavu zahrádkářů v Tachově, vyhráli soutěž se zahrádkářskou tématikou a obdrželi kromě věcných cen i pohár. Školní výlet se vydařil nejen pro pěkné počasí, ale i díky bohatému programu, který zahrnoval hornické muzeum v Plané, cestu vlakem do Mariánských Lázní, návštěvu zpívající fontány, muzea miniatur a nakonec ještě zámek Kynžvart. Ke dni dětí si zajeli žáci 1. a 2. ročníku do Plas na Velkou louku zasoutěžit si. Opakovaná exkurze do Černošína na skládku odpadů byla velmi přínosná pro ekologickou výchovu dětí. Tradiční loučení s předškoláky v MŠ obstarali členové divadelního kroužku a pak následovaly už jen slzičky odcházejících žáků.
Při ZŠ pracovalo i letos množství zájmových kroužků -  divadelní kroužek pod vedením paní učitelky Houzarové předvedl své umění na jarní a vánoční školní besídce. Zdravotní kroužek pod vedením paní učitelky Koleňákové  opět  letos vyhrál v okresní soutěži první místo, v krajské soutěži konané v Horšovském Týně krásné druhé místo. Keramika pro děti a dospělé pod vedením paní ředitelky Lencové má už roky své stálé členy, ale zájem o práci v něm projevují každoročně i ti nejmenší. Nově začal letos pracovat kroužek počítačů pod vedením slečny Francové, který je určen pro žáky 3. a 4. ročníku.
 
 

9. Kultura a sport
 

Kultura
 

Dá se říci, že i letos proběhlo v naší obci množství zajímavých a zdařilých kulturních a společenských akcí. Tak například hned v lednu se uskutečnil v pizzerii U Soptíka odpolední dětský karneval.
V sobotu 5. dubna ve stanu na ploše za novým kasinem proběhla kulturně společenská akce pro místní občany u příležitosti pětadvacetiletého působení pana starosty Jindřicha Červeného v této funkci. Akce byla zakončena vystoupením známé hudební skupiny Olympic. Vstup a občerstvení bylo pro místní návštěvníky zajištěno zdarma.
V sobotu 7. června proběhnul na hřišti ve Svaté Kateřině Dětský den olympijských her se spoustou připravených legračních soutěží, bojovou hrou, pohádkovým lesem, ukázkou požární techniky, samozřejmě nechybělo občerstvení i sladká odměna.
 
Fandové historických vozidel si mohli počkat na svoje miláčky v sobotu 21.6.2008 odpoledne - Rozvadovem v tuto dobu projížděl již osmý ročník mezinárodní Jízdy Saši Kolowrata.
 
V úterý 24. června si naši důchodci vyjeli na  zájezd na hrad a zámek Klenová a do Domažlic, společně se žáky naší ZŠ.
 
Na začátku prázdnin uspořádalo casino Kings pro místní občany oslavu už pátého výročí svého vzniku, opět samozřejmě s  bohatým kulturním programem (vystoupili zde například zpěváci Laďa Kerndl a Tereza Kerdlová) i s všemožným občerstvením.
 
V říjnu se uskutečnila v rozvadovském Solárku další kulturní akce pro důchodce. Vystoupili zde již potřetí umělci z Moravy – Duo Pergr a Kobylka se svým čtyřhodinovým hudebně – zábavným vystoupením a krátké pásmo předvedly důchodcům i děti z naší základní školy.
 
A samozřejmě i v tomto roce pořádaly naše „místní kulturní stánky“ – Solárko a Nonstop množství hudebních zábav s různými účinkujícími.
 
Tradiční Václavské slavnosti  proběhly letos ve dnech 19. – 21. září. I tentokrát byl pro návštěvníky přichystán bohatý a zajímavý kulturní program, připravený obcí ve spolupráci s uměleckou agenturou ABEL pana Milana Mudrocha z Tachova. Celý víkend probíhaly zábavné soutěže pro děti i dospělé, již podruhé se uskutečnila soutěž v pojídání rozvadovských pouťových koláčků s hlavní cenou – tisícikorunou pro dospěláka a MP3 přehrávačem pro vítězné dítě. Pro děti byla též tentokrát objednána trampolína s ochrannou sítí, na které se mládež mohla zdarma pěkně vyřádit. Co se týče vlastního kulturního programu, tedy vystoupení jednotlivých hudebních těles, byly letošní slavnosti mimořádně žánrově pestré – v pátek večer zahrála návštěvníkům k tanci i poslechu skupina Kabát revival, a až do ranních hodin pak následovalo retro oldies disco D.J. Milana Mudrocha. V sobotu odpoledne se předvedla se svým skvělým vystoupením dechová taneční hudba Domažličanka, v předvečer zahrála skupina Hromosvod jako předkapela následujícího vystoupení skupiny Lucie revival, po níž následovala formace The Beatles Brouci band – český revival této legendární kapely, úspěšný v celé Evropě a nutno říci, že Brouci zahráli opravdu skvěle! Sobotní hudební program pak až do ranních hodin opět dokončil se svým disco D.J. Milan Mudroch.
Slavnosti se však ani letos neskládaly jen z hudebních vystoupení – v sobotu po obědě ukázaly děti z naší základní školy, co umí a potěšily své rodiče i ostatní diváky svým speciálním pouťovým vystoupením s názvem „Haló, haló, pojďte sem, přijeli jsme s cirkusem“. Poté následovala ukázka drezúry drobného zvířectva, kdy cvičený pes plemene borderkolie předvedl, jak dokáže podle povelů píšťalky jeho pána ovládat vypuštěné kachny. V sobotu odpoledne také proběhnul na rozvadovském hřišti fotbalový zápas mužů I.A třídy, kdy se utkali naši borci s mužstvem TJ Sušice a toto utkání skončilo výsledkem 1:1. No a v neděli si pak také spolu samozřejmě začutali při tradičním zábavném fotbálku Mustangové a Berušky. Prostě naše slavnosti se opět vydařily, jedinou chybičkou bylo letos poněkud horší počasí, než bývá obvyklé. S tím se ale bohužel nic nenadělá.
 
V předvánočním čase samozřejmě nechyběla Mikulášská diskotéka pro děti v Nonstopu a tradiční Živý Betlém u vánočního stromu v Rozvadově v parku před starým kasinem. Početní účastníci se zde opět sešli u čaje, grogu, punče, vánočního cukroví, svícínků a koled, které opět krásně zazpívaly děti z naší základní školy.
 
I letos byl společenský život v obci zakončen velkolepým silvestrovským ohňostrojem.
 
 

Sport

 
V roce 2008 vyhrálo fotbalové mužstvo dospělých I.B třídu a postoupilo do I.A třídy plzeňského fotbalového svazu. V této soutěži si muži vedli velmi dobře a po podzimní části byli na 5. místě. Mužstvo vedli po celý rok trenéři Jan Sopko ml. a Josef Strnad.
Co se  žákovského mužstva týče, hrálo v roce 2008 Okresní přebor Tachovska a v této soutěži obsadilo 11. místo. Po podzimní části se umístilo na 7. místě. Trenéry mužstva žáků zůstávají i nadále Pavel Tokár a Jan Cibulka.
Jak už bylo uvedeno v odstavci o zastupitelstvu obce, byl v tomto roce na našem fotbalovém hřišti vybudován automatický závlahový systém, čímž se podstatně zlepšila kvalita travnaté hrací plochy. V souvislosti se zvyšující se materiální kvalitou našeho sportovního areálu byla v tomto roce zastupiteli schválena sazba za pronájem fotbalového hřiště ve výši 1.000,- Kč/zápas (cca 2 hodiny).

           

9. Kolowratovy lesy

 
V roce 2008 se Kolowratových lesích zpracovávaly následky letošní větrné smrště Emmy a také stále ještě pozůstatky orkánu Kyril z loňského roku. Množství zpracovávaného dřeva tedy opět značně převýšilo běžnou roční těžbu. V důsledku těchto přírodních katastrof a déle ležícího dřeva samozřejmě enormně vzrůstá nebezpečí přemnožení dřevokazného hmyzu, zejména kůrovce a proto lesníci Kolowratových lesů musejí této oblasti věnovat zvýšenou pozornost.
Nadále přetrvávají vysoké stavy jelení zvěře, jak jelena evropského, tak jelena siky. Populace bobra se i nadále rozšiřuje na všech místních vodních tocích, a kromě rysa zde byl několikrát spatřen i mořský orel.10. Počasí
 

Na základě sdělení Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni byl rok 2008 v oblasti Rozvadova srážkově normální a teplotně mimořádně nadnormální. Jak již bylo uvedeno v úvodu, dne 1.3.2008 se vyskytla silná vichřice Emma s nárazy větru o síle mohutné vichřice.
           
Vybrané klimatologické údaje ze stanice Přimda:
 
- roční úhrn srážek: 691,3 mm
- roční průměrná teplota: 7,2 stupňů C
- roční průměrná rychlost větru: 4,2 m/s
- maximální teplota: 7.7.2008  29,8 stupňů C
- minimální teplota: 31.1.2008   -10,7 stupňů C
- maximální náraz větru: 1.3.2008   32,4 m/s = 116,6 km/hod
- počet bouřek: 23
- max. denní úhrn srážek: 1.3.2008   32,4 mm.
 

        

Závěr

 
V příštím roce má obec v plánu realizovat tři velké investiční akce – zbudování inženýrských sítí pro první etapu výstavby rodinných domů na p.p.č. 25/1 v Rozvadově (za novou bytovkou) a provedení rekonstrukce dvou obecních objektů – budovy obecního úřadu a protější budovy č.p. 104, ve které sídlí obecní knihovna, prodejna AQUA – ZOO a provozovna kadeřnictví.
Z části hodlají zastupitelé  tyto akce financovat z vlastních obecních prostředků, zčásti s pomocí dotací. Snad se nějaké dotace obci podaří získat a také doufejme, že se přetrvávající hospodářská krize nedotkne dvou rozvadovských kasin, ze kterých plynou do obecního rozpočtu nezanedbatelné příjmy a rozpočet obce s nimi dlouhodobě počítá. Případné změny v tomto směru by mohly pro obec znamenat značné problémy ve všech oblastech jejího života.

Obec

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Překlad (translations)