Obec Rozvadov
ObecRozvadov

Kronika roku 2010

Úvod

 
 
Dá se říci, že rok 2010 proběhnul v  Česku z celkového pohledu ve znamení voleb. Volby se uskutečnily hned troje (do Poslanecké sněmovny, do Senátu a volby komunální), a jejich výsledky výrazně přepsaly politickou mapu země. Nejvýraznější figury naší politické scény z posledních let - Mirek Topolánek a Jiří Paroubek - skončily v ústraní a nahradily je nové či staronové tváře. V naší obci však po proběhlých podzimních komunálních volbách k žádným velkým změnám nedošlo (více viz odstavec Volby).
Ani v tomto roce se nám nevyhnuly přírodní katastrofy. I když ve srovnání s letošním zemětřesením na Haiti, které se stalo nejtragičtější světovou živelní katastrofou za posledních 30 let, byly letní povodně v ČR jen kapkou v moři, přesto zásadně změnily životy mnoha lidí a tak bylo jen logické, že zastupitelé obce schválili v srpnu uspořádání věcné sbírky pro postiženou obec Stružnice na Českolipsku a dále poskytnutí peněžního daru ve výši 100.000,- Kč této obci.
 
Konkrétně v naší obci se v tomto roce celkově nepřihodilo nic obzvláště významného či výjimečného.
 
 

1. Zastupitelstvo obce

 
I v roce 2010 se zastupitelstvo obce scházelo na svých zasedáních pravidelně každou třetí středu v měsíci. Letos se kromě pravidelného projednávání majetkových a finančních věcí a žádostí stala velkým tématem většiny zasedání výstavba fotovoltaických elektráren na území obce. Již od ledna se řešilo schvalování neustálých a přibývajících žádostí o povolení změny územního plánu obce právě za účelem výstavby fotovoltaických elektráren. Po již vloni schválených změnách č. 4 - 6 v k.ú. Svatá Kateřina u Rozvadova a v k.ú. Střeble na výstavbu FVE žádala paní Mgr. Oksana Zimáčková (firma GAMARE, s.r.o. Praha) prakticky v průběhu celého roku o povolení dalších a dalších změn na rozsáhlém území mezi Rozvadovem a Svatou Kateřinou, až počet řešených změn skončil na čísle 9. Po příslibu finanční kompenzace obci za povolení této výstavby ve výši 20 milionů korun byly nakonec navržené změny většinou zastupitelů odsouhlaseny, celá tato kauza však vyvolala v obci velké vášně a rozdělila občany na dva tábory. Z technických důvodů ale nakonec stavba celé plánované FVE do konce roku stejně uskutečněna nebyla a proto zatím ani obec dohodnuté finanční prostředky neobdržela.
 
V lednu byla také odsouhlasena další etapa prodejů obecních zahrádek jejich stávajícím nájemcům, schválena smlouva o smlouvě budoucí kupní na STL plynovody a přípojky na p.p.č. 25/1 v k.ú. Rozvadov s RWE GasNet, s.r.o. za kupní cenu 1.011.000,- Kč a odsouhlaseno zrušení jednoho pracovního místa – vedoucího hospodářské správy obce.
 
Na únorovém zasedání byla zastupiteli schválena koupě CO svářečky pro potřeby hospodářské správy obce a prodej obecního vozidla Multicar.
 
V březnu se řešila možnost výstavby kulturně - společenského centra pro cestovní ruch v Rozvadově, výstavba objektu však nakonec realizována nebyla. V tomto měsíci pak byla schválena koupě pódia 8x4 m za cenu 120.912,- Kč s DPH vč. dopravy pro pořádání kulturních akcí v obci a současně cena, za kterou bude obecní pódium zapůjčováno, ve výši 10.000,- Kč + DPH + doprava.
 
V dubnu schvalovalo zastupitelstvo žádost o zápis historického majetku obce – parcely v k.ú. Rozvadov a v k.ú. Svatá Kateřina u Rozvadova. Celkem v tomto roce obec získala 234.202 m2 od Pozemkového fondu ČR a 5.303 m2 od Lesů ČR, s.p.
 
Na červnovém zasedání byly zastupiteli schváleny nabídky společnosti Bohemiaflora Jaroslav Zeman na zhotovení dětských hřišť v Rozvadově v celkové ceně 425.000,00 Kč (vč. DPH) a ve Svaté Kateřině v celkové ceně 194.904,00 Kč (vč. DPH) s tím, že obec získala na dětská hřiště dotaci ve výši 70.000,- Kč od RWE Transgas. Dále byla odsouhlasena nabídka firmy Zdeněk Jelínek, Tachov, na plynofikaci objektu č.p. 191 v Rozvadově v ceně 54.621,- Kč vč. DPH a po půl roce trvajících jednáních byla nakonec též schválena úhrada 261.490,- Kč vč. DPH firmě J. Červený, s.r.o. za provedené vícepráce v č.p. 104 v Rozvadově.
 
V srpnu byla schválena nabídka firmy SOVT-RADIO s.r.o. na ozvučení hřiště ve výši 22.440,- Kč s DPH a současné dokoupení 1 ks přenosného reproduktoru se stojánkem a připojovací kabely v ceně 3.600,- Kč a podání žádosti o dotaci od MŽP na stavební úpravy ZŠ a MŠ Rozvadov s krycím listem kalkulace objektu v ceně 4.581.711,- Kč.
 
V září schválili zastupitelé snížení nájmu za užívání pozemku obce firmě Le Thi Mui, D.M., s.r.o., Rozvadov, o 50%, což znamená z původních 20.000,-Kč měsíčně na 10.000,- Kč a cenovou nabídku na opravu VO na Dianě v částce 78.200,-Kč firmou RUDA – Elektro, Tachov, v listopadu úhradu faktury za opravu vozidla Bucher ve výši 55.416,- Kč vč. DPH.
 
V prosinci schválilo již nově zvolené zastupitelstvo uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi Obcí Rozvadov a Městem Bor o projednávání přestupků, pořízení silvestrovského ohňostroje v ceně 30.000,- Kč, členy finančního výboru Jitku Řasovou a Václava Branského a  členy kontrolního výboru Jana Strapka a Růženu Zemanovou.
 
Je bohužel smutným faktem, že některé důležité záležitosti se přes opakované dotazy a urgence zastupitelů i občanů nepodařilo vyřešit a dotáhnou do konce po celý rok.
 
Počínaje lednovým zasedáním tak například po celý rok pokračovalo již dlouho se táhnoucí řešení problému s odstraněním vlhkosti a plísně v  bytě v č.p. 225 v Rozvadově. Přes několikeré urgence a připomínky jak ze strany stěžovatelů, tak ze strany zastupitelů i kontrolního výboru, nebyla tato věc do konce roku dořešena.
 
Podobná situace nastala i se zprovozněním objektu na st.p.č. 401 na starém hraničním přechodu pro zřízení čtyř provozoven na poskytování služeb. Přestože měly být příslušné stavební práce ukončeny nejpozději ke konci roku 2009 (provedení vodoinstalace firmou ANDRÉ, Tachov s.r.o. přišlo na 138.887,- Kč, elektroinstalace od firmy Robert Janda – Elektro, Tachov stála 89.140,- Kč bez DPH), ve skutečnosti bylo kolaudační rozhodnutí vydáno až v listopadu roku 2010, tedy prakticky s ročním zpožděním. 
 
Celý rok se také hovořilo o nutnosti vyvolat jednání s majitelem nového kasina ohledně problematického parkování návštěvníků kasina při pokerových turnajích a osobně projednat s Policií řešení dopravní situace v zatáčce na Rozcestí a na křižovatce ve Svaté Kateřině a osazení dopravní značky „obytná zóna“ v ulici na rumovce. Tuto záležitost začala skutečně řešit až po proběhlých komunálních volbách nová místostarostka obce.
 
V podobném duchu se neslo uložené upřesnění termínu „centrum drobných služeb“ v rámci projednání žádosti Vlastimila Krauze, Ruská 28, Plzeň, o změnu územního plánu na p.p.č. 222/2 v k.ú. Rozvadov. 
 
Od začátku roku se též projednávalo neplnění smluvně dohodnutých závazků obecním projektantem p. Rýdlem z Plané, který měl zpracovat veškeré podklady pro plánovanou výstavbu inženýrských sítí pro RD na p.p.č. 25/1 v Rozvadově do září roku 2008, smluvně dohodnutou práci však neodevzdal ani do konce roku 2010 a tak zájemcům o výstavbu RD bohužel do dnešního dne nezbývá než čekat a čekat.
 
Dořešeno nebylo ani zprovoznění místního obecního rozhlasu z důvodu jeho opakované poruchy, ani úhrada chybějícího majetku obce – zcizených či ztracených lavic a stolů. 
 
Prakticky od začátku roku bylo také starostovi obce uloženo vyvolat jednání se společností TESLA o možnosti výstavby FVE na střechách budov v obci, ani tento úkol nebyl do konce roku splněn.
 
 

2. Výstavba, sociálně-ekonomický rozvoj

 
Přestože byla pro rok 2010 naplánována realizace hned několika stavebních obecních akcí, nedošlo bohužel k realizaci ani jedné z nich. Jak je uvedeno v odstavci „Zastupitelstvo“, stejně jako v loňském roce, i letos probíhala mezi obcí a projektantem obce p. Rýdlem z Plané neúspěšná jednání ohledně dokončení všech dlouhodobě rozdělaných projektových prací pro obec. Před závěrem roku se sice obci podařilo získat projektovou dokumentaci a stavební povolení na výstavbu dvou chodníků na p.p.č. 25/1 a 33/1 a na p.p.č. 119/3, 1468/1, 1539/3 v k.ú. Rozvadov, územního rozhodnutí na inženýrské sítě pro výstavbu RD na p.p.č. 25/1 (za novou bytovkou), se obec „díky“ p. Rýdlovi nedočkala ani v tomto roce. 
Ani plánovaný záměr opravy budovy školy v tomto roce bohužel opakovaně nevyšel, neboť se obci opět nepodařilo získat potřebnou dotaci.
Na rozprodaných parcelách v lokalitě pod Březovou jsou v současné době postaveny čtyři rodinné domy.
           
 
 

3. Volby

 
Ve dnech 28.05. – 29.05.2010 proběhly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
Strany, které získaly v naší obci alespoň jeden platný hlas:
Věci veřejné získaly 20 hlasů, KSČM 60, ČSSD 55, Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 4, TOP 09 60, KDU-ČSL 4, Volte Pr.Blok www.cibulka.net 1, Česká str.národ.socialistická 1, Strana zelených 3, Suverenita-blok J.Bobošíkové 15, Česká pirátská strana 3, Dělnic.str.sociální spravedl. 2, ODS 29.
48% volební účast byla zkreslena vysokým počtem voličů, volících v naší obci na voličské průkazy.
 
Ve dnech 15.10. – 16.10.2010 pak proběhly i v naší obci komunální volby.
 
Zvolení členové zastupitelstva:
(strana, jméno, počet hlasů)
 
SNK Rozvadov 1: Červený Jindřich 169, Svoboda Radomír Ing. 157, Klimpel Martina 143, Němeček Josef 133
SNK Za Rozvadov krásnější: Vazač Adolf 44
SNK Nezávislí občané Rozvadova: Ábel Martin 117, Horáček Zdeněk 99
KSČM: Vrabec Bořivoj 97, Franc Jan JUDr. 80
 
Náhradníci:
(strana, jméno, počet hlasů)
 
SNK Rozvadov 1: Sedláček Bohumil 120, Branský Václav 114, Kozlerová Renata 132, Cibulka Jan 119, Pauch Václav 111
SNK Za Rozvadov krásnější: Řasová Jitka 38, Zeman Milan 34, Šilhová Vlasta 32, Kolář Libor 28, Vokolek Václav 24, Strapek Jan 26, Vavruněk Josef 23, Řeholka Pavel 19
SNK Nezávislí občané Rozvadova: Tomášek Jaroslav 91, Vilimec Lumír 87, Strapková Anna 86, Píchová Jana Ing. 73, Sovičová Kristina 68, Aplt Václav 59, Knápek Josef 66
KSČM: Koleňák Jiří 71, Muchová Alena 69, Mrhálek Stanislav 49, Sovič Petr 68, Vespalec Luděk 44, Gažák Pavel 58
 
Volební účast byla téměř 70%., žádný návrh na neplatnost voleb nebo hlasování nebyl v zákonem stanovené lhůtě soudu podán. 
 
Na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce dne 10.11.2010 byli pak zvoleni následující funkcionáři:
 
Jindřich Červený – starosta obce
Martina Klimpel – místostarostka obce
Adolf Vazač – předseda finančního výboru
Ing. Radomír Svoboda – předseda kontrolního výboru.
 
 
 
 

4. Majetek obce, hospodaření

 
Celková hodnota majetku obce k 31.12.2010 činila 231.194.829,98 Kč.
Hodnota budov a staveb k tomuto datu byla vedena ve výši 186.150.445,35 Kč, pozemků ve výši 15.212.081,79 Kč a samostatných movitých věcí ve výši 8.719.979,- Kč.
Drobný dlouhodobý hmotný majetek měl hodnotu 2.223.447,50 Kč.
Peněžní prostředky na základním běžném účtu v bance činily 12.338.347,80 Kč.
 
 

5. Obyvatelstvo

 
K 31.12.2010 bylo zapsáno v evidenci obyvatel u OÚ Rozvadov celkem 574 občanů, což je oproti loňskému roku o sedm více.
 

 

 
počet obyv.
z toho mužů
z toho žen
Obec Rozvadov celkem
574
289
285
Část Rozvadov
473
242
231
Část Sv. Kateřina
43
18
25
Část Nové Domky
18
10
8
Část Milíře
8
4
4
Část Diana
22
9
13
Část Rozcestí
10
6
4

 

 
K trvalému pobytu v naší obci se v tomto roce přihlásili:
 
V červnu Vít Průša, v srpnu Pavlína Václavová s dětmi Pavlínou Rybovou a Milošem Václavem, v září Tereza Baráková, v říjnu Andrea Hroudová, Ladislav Labuda a Petr Kašpárek, a v prosinci pak Miloslav Kůst a Josef Kletečka.
 
Z trvalého pobytu v obci se letos odhlásili:
 
V dubnu Miroslav Lenc, v srpnu Jindřiška a Jana Houzarovy a David Mrhálek, v říjnu Petr Sojka a v listopadu Petr Kubr.
 
V Rozvadově se letos narodilo sedm dětí – Vítek Strapek 3.2., Duc Anh Pham 9.4., Filip Weipert 19.7., Dominik Horáček 23.8., Julie Simeonová 30.8.2010, Samuel Poliak 7.9. a Kristián Zeman 1.12.2010.
 
V roce 2010 zemřeli dva občané naší obce – 27.4. Jiří Neůmann a 13.9. Štefan Dulovec.         
 
V roce 2010 uzavřelo 5 občanů Rozvadova sňatek, rozvedli se 2.
 
 
 

6. Služby

 
 
Před koncem roku 2010 byly konečně uzavřeny nájemní smlouvy na pronájem objektů na starém hraničním přechodu – svou činnost zde započala prodejna horkovzdušných kamen Marie Sedláčkové, Rozvadov, provozovna pedikúry a kosmetiky Pavlíny Dudové, Rozvadov, a provozovna masérských služeb Oldřišky Duškové, Nové Domky. Kadeřnictví Michaely Zemanové z Rozvadova zatím zprovozněno nebylo.
I nadále se v tomto roce řešil postup zprovoznění objektů na st.p. 400 a 367 v k.ú. Rozvadov společností NYSADE s.r.o., Tachov na provozovnu pizzerie a dalších služeb.
I letos proběhl mobilní sběr objemného a nebezpečného odpadu pro občany v osadách, tentokrát v měsících květen a říjen.
 
 
 

Školství

 

Mateřská škola

 
Rozvadovská mateřská škola zahájila nový školní rok 2009/2010 s 24 dětmi, mezi nimiž bylo pět předškoláků. Ve funkci ředitele MŠ zůstala paní Lenka Filová, personální obsazení bylo stejné jako v předešlém roce. Jednotřídní předškolní zařízení i letos pracovalo s výchovným programem s názvem ,,Kamarádi se sluníčkem".V jeho rámci se děti učily lásce k přírodě a seznamovaly se s tím, jak se má příroda chránit. Od října byly do činnosti MŠ nově zařazeny dva kroužky. Prvním byla ,,Flétna", kde se děti učily zahrát písně a říkadla v rozsahu čtyř tónů. Na chvilky s flétnou se děti vždy těšily a měly radost z každého podařeného tónu či melodie. Do druhého kroužku s názvem ,,Předškoláček", kde si děti zdokonalovaly grafomotoriku, byly zařazeny netradiční výtvarné techniky a nejvíce práce s keramickou hlínou. Flétnu vedla paní učitelka Šárka Houzarová a Předškoláček paní ředitelka Lenka Filová. Naše MŠ se také zapojila do projektu česko-německé spolupráce předškolních zařízení. Byl navázán kontakt s MŠ KiGa Vohenstauss. Všichni se tak mohli seznamovat s jazykem sousední země a pedagožky si při této příležitosti vyměnily zkušenosti z praxe. Naše děti si přivážely krásné zážitky například z karnevalového průvodu ve Vohenstraussu, kde za pochodu v maskách prošly celým městečkem a oslavily tak slavnost Masopustu. Také v tomto školním roce se uskutečnila řada akcí pro děti, rodiče a veřejnost. Jednou z největších akcí byla oslava MDD. Na návštěvu přijely hned dvě mateřské školy, a to děti z MŠ Přimda a z MŠ Vohenstrauss. Dohromady se tu sešlo skoro osmdesát dětí. Celá akce se konala v rozvadovském amfiteátru a děti tu prožily taneční dopoledne se spoustou soutěží a her. Celou akcí provázel moderátor Milan Mudroch s veselým klaunem Hugem. Celý rok pak zaměstnanci školky usilovali o dobrou spolupráci s rodiči, kdy je pravidelně informovali o všech činnostech ve školce (nástěnky v šatně, výstava výkresů dětí, pracovní činnosti, výzdoba interiéru tříd dětskými výtvory).
 
 

Základní škola

 
Ve školním roce 2009/2010 navštěvovalo základní školu 23 žáků. Naše škola byla nadále dvoutřídní s jedním oddělením školní družiny. První třída byla tvořena prvním, čtvrtým a pátým ročníkem (10 žáků - třídní učitelka Mgr. Jindřiška Houzarová). Druhá třída byla tvořena druhým a třetím ročníkem (13 žáků - třídní učitelka Mgr. Jana Urbanová).V průběhu roku odešla 1 žákyně, na konci školního roku 10 žáků. K zápisu se dostavily 4 žákyně: Kristýna Horvátová, Markéta Rubíková, Lucie Strapková a Tereza Šilhová.
Ve škole došlo též k personálním změnám, ke konci školního roku ukončila pracovní poměr paní učitelka Jindřiška Houzarová. Z tohoto důvodu proběhlo výběrové řízení na obsazení funkce aprobované učitelky 1. stupně ZŠ. V září pak nově nastoupila paní učitelka Mgr. Šárka Fikarová, která dojíždí z Boru. Podařilo se také získat sílu na výuku anglického jazyka - Kateřinu Donate, která sice není plně aprobovanou učitelkou, ale má vynikající znalost anglického i německého jazyka vzhledem ke svým soukromým zkušenostem ze zahraničních pobytů a studií.
Vzdělávání žáků i nadále probíhalo podle školního vzdělávacího programu - ŠVP: “ Škola bez hranic“. I v tomto roce ZŠ poskytovala širokou nabídku zájmových kroužků: zdravotnický- vedoucí P. Koleňáková, keramika-děti - vedoucí J. Houzarová, keramika-dospělí - vedoucí V. Vespalcová, dramatický – vedoucí J. Houzarová, angličtina-děti a dospělí - vedoucí Petrů, němčina – vedoucí D.Jirik, taneční – vedoucí L. Janovcová, jóga a pilates- vedoucí D. Jirik. Žáci - členové těchto kroužků se nejen „předváděli“ na všech možných akcích školy i pro obec, ale také reprezentovali školu a dosáhli mnohých úspěchů. Zdravotníci opět letos obsadili v okresní soutěži pěkné druhé místo ze sedmi.
Tento školní rok byl velmi bohatý na různé akce pro žáky, rodiče a veřejnost obce. Mnohé akce žáci prožívali ve škole společně s rodiči (Podzimníček, Vánoční rej, Masopustní veselice…) Nechyběly ani tradiční besídky pro veřejnost (vánoční, pro maminky, pro důchodce). Zároveň se žáci školy zúčastnili řady kulturních akcí-divadelních a hudebních výchovných pořadů, výstav a soutěží v rámci okresu a spádových škol (zdravotní, čtenářská, výtvarná, sportovní ). Přestože škola patří počtem žáků mezi malé, přesto se žáci ve všech jmenovaných soutěžích umístili na předních místech a to ve srovnání i s velkými městskými školami (čtenářská s. – 2x 1.místo, 2x 2.m, 1x 3.m, atletické závody ve Stříbře - účast 9 žáků – 1x 1.m, 1x 2m , 2x 3.m, 2x 4.m, 1x 5.m ). Samozřejmě nechyběly oblíbené páteční projektové zábavné oddychové akce - tematicky zaměřené (Hallowen, Vánoční dílny, Zimní hry, Maškarní a Masopustní rej, Barevný – velikonoční týden, Čarodějná škola.)
Škola a žáci se v rámci projektových dnů, workshopů a besed zapojili do mnoha naučných projektů zaměřených především na ekologickou a environmentální výchovu, kde žáci plnili průběžně průřezová témata ŠVP ( Evvoluce, spolupráce Muzeum a CHKO, Desop Plzeň, Den Země, Den Bez úrazu, Bezpečnost a doprava, Jak vzniká papír...) Spousta akcí se konala přímo v naší škole (divadla, hudební pořady) a nejbližším okolí, ale žáci také rádi vyjížděli dál za hranice Rozvadova do Boru, Tachova i Plzně. Mezi nejvydařenější akce dle hodnocení žáků patřila návštěva Techmaniacentra v Plzni, kde se žáci dozvěděli mnoho zajímavostí. Nejvíce se žáci vyřádili na mnoha stanovištích plzeňské Bambiriády. Velkou radost měli vybraní žáci ze zájezdu na Orlík, který jim poskytla místní organizace důchodců. Vrcholem všech školních akcí byl školní výlet, jehož náplň si určili sami žáci - naučná stezka zvířecí farmou, plavba po přehradě Hracholusky a shlédnutí filmu v 3D kině v plzeňské Plaze. I tento školní rok ZŠ spolupracovala s MŠ Rozvadov, se spádovou školou ZŠ Přimda a blízkou ZŠ Hošťka při společném organizování různých kulturních akcí - divadelních představení, soutěží, besídek, společných návštěv.
Závěrem je třeba také konstatovat, že při všech kontrolách, které proběhly v tomto školním roce směrem ke škole, nebyly shledány žádné nedostatky, což svědčí o jednotném a kladném zainteresování všech zaměstnanců školy, o kvalitním vedení školy a snaze udržet vysokou úroveň a dobré jméno rozvadovské školy.
 
 
 

Kultura a sport

           
 

Kultura

 
V únoru se, opět po dvou letech, uskutečnilo v zasedací místnosti obecního úřadu další vítání našich nových občánků. Tentokrát jich bylo se svými rodiči pozváno jedenáct a vítání se zúčastnilo devět z nich.
 
Šestého května se uskutečnila v  Solárku další akce pro důchodce. Rozvadovští důchodci si na svém letošním setkání připomněli 65. výročí osvobození naší vlasti a porážku německého fašismu. Úvod setkání zpestřily svým vystoupením s básničkami, písničkami a tancem, které bylo zaměřeno k svátku Dne matek, děti naší základní a mateřské školy. Po skončení oficiální části následoval hudební program pod názvem „Se zpěvem nestárneme“, ve kterém vystoupili Ludmila Brotánková, Vladimír Poláček a Bohuslav Ježek s vnukem. Program se důchodcům velmi líbil.
 
Hned v červnu si pak naši důchodci vyjeli na zájezd na prohlídku zámku Orlík, spojenou s projížďkou lodí po Orlické přehradě.
 
V červnu se též uskutečnila v obecním stanu, postaveném v amfiteátru, oslava 10. výročí provozovny „Solárko“, spojená s koktejlovou párty a hudebním vystoupením.
 
Třetího července uspořádalo Casino Kingś Rozvadov před objektem nového kasina tradiční grilovací party s vystoupením Telčské dechovky a skupiny Kamilos show band. Opět zde byla zajištěna veškerá konzumace jídel a nápojů pro všechny zdarma.
 
17. července se na hřišti ve Svaté Kateřině uskutečnil první ročník akce ,,Sobota na dece“ - pohodový den pro každého, kdo si chtěl poslechnout hudbu květinových dětí. Stylově odění návštěvníci akce si mohli poslechnout vystoupení skupin Duo Barták & Baloun, J. Schelinger revival a Red Baron Band. Přestože občas trochu zapršelo, akce se velmi vydařila a byl to opravdu velice příjemně strávený den.
Zahájení dalšího ročníku turnaje kateřinských veteránů ve fotbale 5+1 ve Svaté Kateřině připravili kateřinští na osmou hodinu ranní 31. července na místním hřišti. Po fotbálku a kopání penalt následovala muzika, kdy tradičně zahrálo Duo Barták & Baloun.
Václavské oslavy se letos uskutečnily 17. – 19. září, jako vždy v rozvadovském amfiteátru. I letos byl připravený program pestrý a bohatý. V pátek večer vystoupily skupiny Nightwish revival z Prahy, Argema z Uherského Hradiště a Dexons. V sobotu proběhla po ránu v rámci slavností u ocelokolny malá výstava historických vozidel, dopoledne připravila agentura ABEL Tachov zábavné soutěže pro děti - dětské hry bez hranic. Po poledni se utkali v žákovském fotbalovém zápasu okresního přeboru žáci Rozvadova a Chodského Újezda. Poté ve stanu zahráli Staropražští heligonkáři z Prahy, skvělá rocková dívčí kapela K2 z Hradce Králové, Ricchi e Poveri revival Praha a úžasný Elvis Presley revival band z Nového Jičína, ozdobený titulem „druhý nejlepší Elvis Evropy 2004“. Zlatým hřebem večera pak bylo vystoupení Abba World revivalu Praha. Po ukončení živé produkce hrál potom až do ranních hodin hity šedesátých až devadesátých let D.J. Milan Mudroch. V neděli zahrála především starším ročníkům dechovka Stavovanka a v tradičním zábavném fotbalovém zápasu se střetli Mustangové s Beruškami.
 
Tradiční předvánoční posezení našich důchodců se uskutečnilo 7.12.2010, opět v rozvadovském Solárku. K tanci i poslechu zahráli a zazpívali Josef Mikulčák a Marie Nováková. Solárko pak před koncem roku navštívil i Mikuláš s dárky pro přítomné děti na připravené mikulášské besídce.
 
6.12.2010 od 17:00 hodin zajistila naše základní škola ve svých prostorách ve spolupráci s obcí vánoční představení činoherně-loutkového souboru divadla ŠUS s názvem Betlém, inspirované lidovou hrou z Podkrkonoší a plné známých i méně známých českých a slovenských koled.
 
Třináctého prosince u vánočního stromu v Rozvadově v parku před starým kasinem opět v rámci Živého betlému zazpívaly a zarecitovaly děti z naší základní a mateřské školy. Akci oživilo vystoupení mysliveckých trubačů. Ve spolupráci se základní a mateřskou školou byl vedle velkého obecního vánočního stromu postaven i malý stromek, který ozdobily vlastnoručně vyrobenými ozdobami děti z naší školy a školky a tento stromek byl přihlášen do soutěže vyhlášené MAS Český les, o.s.,  o nejhezčí vánoční strom. Náš stromek se nakonec umístil na krásném 2. místě z celkových šestnácti přihlášených a obec obdržela odměnu ve výši 1.500,- Kč, za kterou bude pro zúčastněné děti pořízena sladká odměna.
 
Pro zájemce pak byla zajištěna na Štědrý večer bezplatná autobusová doprava na Vánoční mši v kostele sv. Markéty v Hošťce.
 
Poslední letošní kulturní akcí pak byl 31.12. tradiční ohňostroj. Přestože letos bylo obcí inzerováno při této příležitosti podávání horkých nápojů zdarma, občerstvení se nakonec nekonalo a tak se diváci zahřívali pouze pohledem na vystřelující světlice.
 
Kultura v obci však neznamená pouze pořádání nejrůznějších akcí, ale zahrnuje také například možnost návštěv obecní knihovny. Ta naše zahájila po provedené rekonstrukci objektu letos opět svůj provoz, a to první květnovou středu. Je třeba na tomto místě vyzdvihnout též aktivitu zastupitelky (po podzimních volbách místostarostky) Martiny Klimpel ze Svaté Kateřiny, které se podařilo získat německou knihu „Sagen und Erzählungen aus dem ehemaligen Kreis Tachau-Pfraumberg im Egerland“ z roku 1987 od autora Josefa Sticha, v níž jsou sepsány všemožné pověsti a mýty o Rozvadovu a jeho okolí. Pověsti, překládané paní místostarostkou, vycházely po většinu roku v Rozvadovských Rozhledech a tato aktivita se setkala zejména u starších občanů s velkým zájmem a uznáním.
 
 

Sport

 
Mužstvo dospělých postoupilo v uplynulém fotbalovém ročníku 2009-2010 do Krajského přeboru mužů (KPM) Plzeňského krajského fotbalového svazu, kde obsadilo 14. místo ze 16 účastníků. Toto umístění, vzhledem k systému soutěže, bylo důvodem k tomu, že muselo o udržení v uvedené soutěži hrát baráž. Soupeřem našich hráčů bylo mužstvo Zbiroha. Baráž se hrála na dvě utkání (venku-doma) a v nich uspěli naši hráči, když po dobrém výkonu vyhráli na domácím hřišti 5:0 a na hřišti soupeře prohráli 1:3. Tím si zajistili i pro další ročník účast v KPM. Po podzimní části této soutěže je mužstvo na posledním 16. místě. Trenéry byli Jan Sopko ml. a Josef Strnad.
Mužstvo žáků bylo, tak jako v minulém období, zařazeno do Okresního přeboru žáků Tachovského fotbalového svazu. V ročníku 2009-2010 obsadilo velmi pěkné 4. místo. Hráč Jan Pelc se umístil na 2. místě tabulky střelců, když celkem vstřelil 21 branek. Po podzimní části nového ročníku 2010-2011 je žákovské mužstvo na 5. místě. Trenéry byli Pavel Tokár a Jan Cibulka.
 
 

9. Kolowratovy lesy

 
V roce 2010 byl očekáván zvýšený výskyt hmyzích škůdců, stejně jako v předchozím roce. Byla přijata odpovídající nutná opatření, ale díky chladnému a deštivému počasí v průběhu roku, zejména v měsících květnu a srpnu, se předpoklady nenaplnily a škody, způsobené kůrovcem nebyly tak vysoké, jako v předcházejícím roce. Přesto množství zpracovávaného dřeva, vzniklého jako důsledek několika silných větrů, opět převýšilo běžnou roční těžbu. 
Stavy spárkaté zvěře jsou stále vysoké, v odlovu převažuje jelen lesní, jelen sika a divoké prase. Odlov spárkaté zvěře v honitbách Kolowratových lesů letos těsně přesáhl 400 kusů.
Vedle populace bobra evropského se značně zvýšily stavy krkavců. Z vzácných druhů byl i v tomto roce občas k vidění rys, mořský orel a luňák hnědý.
Co se týče majetkoprávních záležitostí ohledně Kolowratových lesů, bylo letos ukončeno dědické řízení po zesnulém Františku Tomáši Kolowratovi-Krakovském, a novými majiteli jsou nezletilé děti Maximilian Alexander Kolowrat-Krakovský a Francesca Dominika Kolowrat-Krakovská, přičemž majetek stále spravuje jejich matka JUDr. Dominika Kolowrat-Krakovská.
 
 
 

10. Počasí

 
Na základě sdělení Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni byl rok 2010 v oblasti Rozvadova srážkově silně nadnormální a teplotně normální.
           
Vybrané klimatologické údaje ze stanice Přimda:
 
- roční úhrn srážek: 870,3 mm
- roční průměrná teplota: 5,9 stupňů C
- roční průměrná rychlost větru: 3,7 m/s
- maximální teplota: 12.7.2010 32,0 stupňů C
- minimální teplota: 27.1.2010   -15,6 stupňů C
- maximální náraz větru: 17.7.2010   32,1 m/s = 115,6 km/hod (mohutná vichřice)
- max. výška sněhové pokrývky: 13.2. – 14. 2.2010   61 cm
- počet bouřek: 27
- max. denní úhrn srážek: 23.7.2010   36,2 mm.
 
           

Závěr

 
Ani v tomto roce nebyla obec příliš úspěšná v uskutečňovaní vytčených cílů.Nepodařilo se opět realizovat množství naplánovaných investičních a neinvestičních akcí – zbudování inženýrských sítí pro první etapu výstavby rodinných domů na p.p.č. 25/1 v Rozvadově (za novou bytovkou), vybudování chodníku „k Mazánkům“, chodníku k nové bytovce 21 b.j., chodníku mezi bytovkou č.p. 178 a ZŠ, oplocení areálu fotbalového hřiště a amfiteátru, vybudování parkoviště mezi č.p. 190 a 191, oprava požární zbrojnice, ani rekonstrukce budovy základní a mateřské školy. Přitom značnou část výše uvedených akcí má obec zanesenou v plánu obnovy venkova již několik let. Snad jediné, co se v tomto roce obci podařilo vybudovat, byla dětská hřiště v Rozvadově a ve Svaté Kateřině. Můžeme tedy jen doufat, že v příštím roce se obec a zastupitelé při plnění svých plánů, předvolebních slibů a závazků „polepší“ a výsledky jejich práce budou hmatatelné a na první pohled patrné.
 

Obec

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Překlad (translations)