Obec Rozvadov
ObecRozvadov

Kronika roku 2011

Úvod

 

Rok 2011 uplynul v naší obci poměrně klidně. Významná změna však proběhla na postu vedení obce – na květnovém zasedání zastupitelstva rezignoval z osobních důvodů dosavadní starosta Jindřich Červený po dlouhých 28 letech na svou funkci. Prvního června tedy zasedl do starostovského křesla obce Rozvadov nově zvolený starosta pan Bořivoj Vrabec, pan Červený zůstal dále působit ve funkci zastupitele. Poté podal v říjnu, též z osobních důvodů, svou rezignaci na člena zastupitelstva obce pan Josef Němeček. Na jeho místo nastoupil pan Bohumil Sedláček.

 

Vedení obce se i nadále snažilo posunout naši obec dopředu, zkvalitnit životní podmínky občanů i zlepšit prostředí, ve kterém žijí, samozřejmě však nelze nic „lámat přes koleno“ a je třeba dát novému panu starostovi trochu času na seznámení se s funkcí. Proto je docela pochopitelné, že v tomto roce nebyla v obci dokončena žádná investiční akce. Došlo pouze k zahájení výstavby chodníku v lokalitě „od Šilhů směrem k SRN“ s tím, že kolaudace proběhne v příštím roce. Mimoto byly letos v rámci členství naší obce v mikroregionu Borsko opraveny v katastru obce čtyři pomníky padlých z 1. světové války.

 

1. Zastupitelstvo obce

I v letošním roce se zastupitelstvo obce scházelo na svých zasedáních pravidelně každou třetí středu v měsíci. A přes veškerou snahu se ani letos nepodařilo mnohé záležitosti vyřešit a dotáhnout až do konce.

Počínaje lednovým zasedáním tak opět po celý rok například pokračovalo již dlouho se táhnoucí řešení problému s odstraněním vlhkosti a plísně v  č.p. 225 v Rozvadově. V lednu bylo schváleno zastupitelstvem provedení zpracování tepelného auditu, posouzení stavu a řešení vlhkosti této bytovky a seřízení oken tamtéž. V březnu pak byla odsouhlasena nabídka firmy MIKI STUDIO s.r.o., Tachov, na opravu oken v č.p. 225 v ceně 167.508,- Kč s DPH a následně v červnu schválena realizace cenové nabídky Novostavu Planá s.r.o. na odizolování části bytového domu v celkové ceně 96.694,- Kč s DPH. Pokud se realizované úpravy osvědčí, budou v příštím roce provedeny i v druhé části objektu a celá záležitost snad bude konečně zdárně ukončena.

Stejně tak se od začátku roku opět projednávalo neplnění smluvně dohodnutých závazků obecním projektantem p. Rýdlem z Plané, který měl zpracovat veškeré podklady pro plánovanou výstavbu inženýrských sítí pro RD na p.p.č. 25/1 v Rozvadově do září roku 2008, kompletní práci však neodevzdal ani do konce roku 2011. Protože pan Rýdl narychlo opustil náš region a nebylo možné ho nikde zastihnout, bylo zastupitelstvo obce donuceno v březnu odsouhlasitcenovou nabídku firmy Šťastný a Šleis, stavitelství a ekonomika s.r.o., Domažlice, na zpracování projektové dokumentace pro výstavbu těchto inženýrských sítí v celkové ceně 524.500,- Kč. Zpracování této zakázky tedy obec zaplatila dvakrát, firma Šťastný a Šleis se však ukázala být dobrou volbou, neboť přes katastrofický stav dokumentace, kterou po sobě zanechal pan Rýdl, dokázala do konce roku podat všechny potřebné žádosti o stavební povolení příslušným institucím.

Další, po celý rok se táhnoucí kauzou, se stalo zbudování plynových přípojek k RD č.p. 173 a 174 v Rozvadově. Projednání žádostí se několikrát překládalo, v březnu pak bylo schváleno zbudování STL plynovodu na náklady obce až k pilířkům u rodinných domů manželů Vokolkových a Veroniky Tokárové s tím, že vlastní plynové přípojky si majitelé RD uhradí sami. Do konce roku se pak v celé věci nic nedělo, až na listopadovém zasedání bylo uloženo starému i novému starostovi kompletně dořešit zbudování přípojky v termínu do února 2012.

Prakticky celý rok se obec opět pokoušela získat od ministerstva vnitra objekt č.p. 142 pro účely veřejného zájmu – zřízení obecního úřadu, knihovny apod. Protože by vhodnější budovu pro tyto potřeby obec skutečně potřebovala, řešila se v tomto roce též možnost odkupu budovy starého kasina z důvodu plánovaného ukončení jeho činnosti. K této možnosti nakonec zastupitelé nepřistoupili zejména z hlediska požadované vysoké ceny za koupi objektu. Prozatím byl v tomto roce alespoň proveden nátěr střechy stávající budovy obecního úřadu a to firmou Bronislav Maršálek, klempířství Planá, v ceně 48.835,- Kč.

Na lednovém zasedáníse již tradičně schvalovaly nejrůznější žádosti o finanční příspěvky (žádost Centra pro zdravotně postižené Plzeňského kraje, žádost Klubu českých turistů, žádost AMC Český les, žádost OMS Tachov, žádost Klubu chovatelů jezevčíků ČR), v únoru byla schválena nabídka služeb Ing. Hartmanna, HAREKO, s.r.o., Slabce, pro fotbalové hřiště na r. 2011, ve výši 100.440,- Kč s DPH a realizace přeložky veřejného osvětlení v Rozvadově v ulici od pošty.

V březnu schválili zastupitelé vyhlášení záměru pronájmu objektů na st.p.č. 367 a 400 v k.ú. Rozvadov na starém hraničním přechodu s tím, že posléze budou objekty prodány za zjištěné odhadní ceny 1.879.400,- Kč za objekt na st.p.č. 400 a v ceně 798.530,- Kč za objekt na st.p.č. 367, a odsouhlasili výběrové řízení na obsazení pozice vedoucího hospodářské správy obce Rozvadov (nebyl vybrán žádný ze zájemců). Dále uložili starostovi svolat veřejné jednání se zástupci výchovného ústavu v Nových Domcích a s občany ohledně zajištění bezpečnosti a pořádku na území obce. Důvodem byla petice podepsaná více než 120 občany naší obce.

V dubnu bylo vyhlášeno výběrové řízení na poskytnutí půjčky z fondu rozvoje bydlení v celkové výši 400.000,- Kč, z nichž bylo posléze vyplaceno dvěma žadatelkám celkem 170.000,- Kč. Dále bylo schváleno vyhlášení záměru prodeje objektu bývalého restauračního zařízení v k.ú. Svatá Kateřina u Rozvadova na st.p.č. 182 z důvodu podané žádosti pánů Tučka ze Lhotky a Ulahela ze Starého Sedliště, kteří plánovali provozovat zde znovu restauraci. Žádost byla posléze zamítnuta, neboť po dohodě se společností W.A.G., která má celou kateřinskou odpočívku v nájmu, byla odsouhlasena demolice tohoto objektu. Též bylo schváleno pořízení dokumentace pro akci parkoviště u bytových domů č.p. 189, 190, 191 od Ing. Rudolfa Mosese, Tachov, pro územní řízení ve výši 29.000,- Kč bez DPH a pro stavební povolení ve výši 43.200,- Kč bez DPH a snížení stavu zaměstnanců hospodářské správy obce na čtyři. V tomto měsíci byla též uzavřena nájemní smlouva s Leonem Tsoukernikem na pronájem parcely st.p.č. 367 a na ní postaveného objektu, st. p.č. 400 a na ní postaveného objektu, vše na starém HP, na dobu určitou od 1.4.2011 do 31.12.2011 v ceně 10.000,- Kč měsíčně s tím, že poté bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí na odprodej.

V květnu byl schválen nákup pozemků p.p.č. 1536/4 a 1536/5 v k.ú. Rozvadov – komunikace v obci - od Státního statku Jeneč s.p. v likvidaci, Jeneč, ve výši 163.330,- Kč.

Na červnovém zasedání byla odsouhlasena oprava řídící jednotky na vozidlu Bucher v ceně 41.000,- Kč. Oprava vozidla však nakonec stála o 100.000,- Kč více, což bylo schváleno o dva měsíce později. V červnu byla též schválena cenová nabídka firmy Šťastný a Šleis, Stavitelství a ekonomika s.r.o., Domažlice, na projektové práce „Chodník Rozvadov“ pro vydání územního rozhodnutí i stavebního povolení na výstavbu chodníku v horní části obce, včetně kanalizace, v celkové ceně 92.000,- Kč a v červenci bylo na tuto akci schváleno přijetí dotace z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje ve výši 280.000,- Kč. Akce však nakonec z technických důvodů nemohla být v tomto roce dokončena, jak již bylo zmíněno v úvodu, a proto obec neobdržela ani výše uvedenou dotaci. Další velmi nepříjemnou zprávou bylo oznámení finančního úřadu s požadavkem vrácení dotace poskytnuté na výstavbu 21 b.j. v celkové výši 925.074,- Kč včetně DPH a k tomu odpovídající penále, neboť při kontrole bylo zjištěno, že poskytnuté prostředky byly použity v rozporu s příslušnými předpisy. Obec podala žádost o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně, záležitost však opět nebyla do konce roku dořešena.

V červenci podal starosta zastupitelům informaci o odvolání stávajícího velitele SDH Rozvadov Stanislava Bránského a jmenování nového velitele Václava Aplta, v srpnu pak bylo schváleno poskytnutí dalšího finančního příspěvku ve výši 200.000,- Kč Římskokatolické farnosti Bor na opravu střechy kostela sv. Václava v Rozvadově. Přetrvávají však pochybnosti, zda farnost vynakládá poskytnuté finanční prostředky skutečně účelně.

V září a říjnu se projednávaly především výdaje ohledně obecního vozového parku – bylo odsouhlaseno uzavření smlouvy s K.N. SERVIS s.r.o., Plzeň, na provedení generální opravy vozidla Multicar ve výši 572.400,- Kč vč. DPH, oprava obecní hasičské stříkačky v ceně 30.000,- Kč, navýšení částky za opravu vozidla Bucher na 230.000,- Kč a nákup sněhové frézy v ceně 50.000,- Kč. Protože areál Nového Dvora, který obec před několika lety bezúplatně získala od ministerstva vnitra, chátrá a je neustále vykrádán a ničen, uzavřela obec smlouvu o výhradním zprostředkování prodeje této nemovitosti se společností RAZKA s.r.o. Tachov a schválila vyhlášení výběrového řízení na areál s odhadní kupní cenou ve výši 15.000.000,- Kč.

V listopadu byla odsouhlasena úhrada 40.000,- Kč za silvestrovský ohňostroj 2011, v prosinci cenová nabídka Ruda – elektro Tachov na elektroinstalaci a zapojení 2 ks stožárů veřejného osvětlení při hlavní silnici u nově budovaného chodníku v ceně 48.380,- Kč s DPH.

           

2. Výstavba, sociálněekonomický rozvoj

Ani v roce 2011 nedošlo k realizací akcí, plánovaných obcí již v několika předchozích letech (výstavba dvou chodníků na p.p.č. 25/1 a 33/1 a na p.p.č. 119/3, 1468/1, 1539/3 v k.ú. Rozvadov a zbudování inženýrských sítí pro výstavbu RD na p.p.č. 25/1 - za novou bytovkou). Na vlastní výstavbu chodníků byly pouze uzavřeny smlouvy o dílo se společností Silnice Klatovy a.s. v celkových cenách vč. DPH 275.778,48 Kč a 1.098.967,80 Kč, jak však již bylo zmíněno v úvodu, k zdárnému dokončení akcí nedošlo. Po navázání spolupráce s projekční firmou Šťastný a Šleis, stavitelství a ekonomika s.r.o., Domažlice, se snad situace v příštím roce zlepší.

Ani letos opakovaně nevyšel plánovaný záměr opravy budovy školy, neboť se obci opět nepodařilo získat potřebnou dotaci.

Co se podařilo, byla plošná oprava místních komunikací v úsecích Svatá Kateřina – Milíře a v Rozcestí firmou DYBS Plzeň s.r.o. v celkové ceně 602.959,- Kč.

Protože je nutné zpracovat nový územní plán obce včetně všech osad, což je administrativně dosti náročná záležitost, byla letos uzavřena smlouva o dílo na zpracování úplné územně plánovací dokumentace Územní plán Rozvadov s ing. arch. Miroslavem Míkou, Markant projekt. kancelář, Mar. Lázně.

Co se týká individuální výstavby rodinných domů, tak na rozprodaných parcelách v lokalitě pod Březovou jsou v současné době postaveny stále jen čtyři rodinné domy. Aby se podobné situaci do budoucna zabránilo, schválili zastupitelé v březnu zahrnutí podmínky termínované kolaudace do letos uzavíraných kupních smluv na pozemky pro výstavbu RD na p.p.č. 25/1 s termínem kolaudace stavby do 7 let od koupě pozemku. Kupující se ve smlouvě zavazují, že do 7 let od koupě pozemku dům zkolaudují a v případě, že by došlo k porušení sedmileté lhůty, vzniká obci nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 250.000,- Kč.

  

           

3. Majetek obce, hospodaření

Celková hodnota majetku obce k 31.12.2011 činila 225.499.484,91 Kč.

Hodnota budov a staveb k tomuto datu byla vedena ve výši 186.897.649,75 Kč, pozemků ve výši 15.256.958,29 Kč a samostatných movitých věcí ve výši 8.548.323,00 Kč.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek měl hodnotu 2.697.869,20 Kč.

Peněžní prostředky na základním běžném účtu v bance činily 12.098.648,67 Kč.

 

 

4. Obyvatelstvo

K 31.12.2011 bylo zapsáno v evidenci obyvatel u OÚ Rozvadov celkem 559 občanů, což je oproti loňskému roku o patnáct méně.

 

 
počet obyv.
z toho mužů
z toho žen
Obec Rozvadov celkem
559
281
278
Část Rozvadov
466
238
228
Část Sv. Kateřina
40
16
24
Část Nové Domky
17
9
8
Část Milíře
7
3
4
Část Diana
19
9
10
Část Rozcestí
10
6
4K trvalému pobytu v naší obci se v tomto roce přihlásili:

V květnu Štěpán Zajíček, v červnu Martina Horáčková Kubaštová, v červenci David Mrhálek, v srpnu Eliška Mrhálková, v září Stanislav Hnátek a v listopadu Nikola Petrášková.

 

Z trvalého pobytu v obci se letos odhlásili:

V únoru Olga Tykvartová, v březnu Pavel a Eva Kodadovi, v dubnu Michal Fencík, v červnu Stanislav Hubáček, v srpnu Julie Simeonová a Hana Zmeková, v listopadu Vítězslav Macháč a v prosinci Petr Skála.

 

V Rozvadově se letos narodily čtyři děti – Kateřina Vespalcová 25.1., Miroslav Hora 26.2., Markéta Rypová 28.10. a Tomáš Hnátek 8.12.2011.

 

V roce 2011 zemřelo sedm občanů naší obce – 26.1. Josef Benke, 9.2. Miloslav Kůst, 20.2. Václav Tauber, 24.2. Julie Packanová, 6.4. Anna Francová, 10.4. Hana Fencíková a 23.10. František Váňa.

 

V roce 2011 uzavřeli 3 trvale hlášení občané Rozvadova sňatek, nikdo se nerozvedl.

 

 

5. Služby

 

Po provozovnách, které byly otevřeny v loňském roce, započalo v červnu tohoto roku svou činnost v objektu na starém hraničním přechodu i kadeřnictví Michaely Zemanové z Rozvadova.

V dosud obecním objektu na st.p.č. 367 v k.ú. Rozvadov na starém hraničním přechodu byla na podzim otevřena velká pizzerie Baileys III. (S objektem na st.p.č. 400 se v tomto roce nic nedělo a nedošlo zde k žádným stavebním úpravám.) Do konce roku nebyly dořešeny plánované prodeje těchto objektů novému vlastníkovi.

I letos proběhl mobilní sběr objemného a nebezpečného odpadu pro občany v osadách, tentokrát v měsících duben a říjen.

 

 

6. Školství

 

Mateřská škola

 

MŠ Rozvadov zahájila nový školní rok 2010/2011 s 24 dětmi, mezi nimiž bylo sedm předškoláků. Ve funkci ředitelky MŠ zůstává paní Lenka Filová. I letos pracovali zaměstnanci učitelka Šárka Houzarová, školnice Veronika Tokárová, vedoucí ŠJ Jiřina Štěpánková. Jako zástup za kuchařku paní Vlaďku Vespalcovou, která nastoupila na mateřskou dovolenou, nastoupila Jaroslava Svobodová.

 

Předškolní zařízení zůstalo i letos jednotřídní a stále se pracovalo s výchovným programem pro děti s názvem ,,Kamarádi se sluníčkem". MŠ v tomto roce provozovala dva kroužky - ,,Flétnička“, kde se děti učily zahrát písně a říkadla v rozsahu čtyř tónů, a „Němčina se Sluníčkem“, kde se děti seznamovaly s jazykem sousední země hravou formou. V loňském školním roce MŠ rozjela svoje vlastní internetové stránky www.msrozvadov.estranky.cz, kde se prezentuje svojí tvořivou prací a výrobky dětí. V únoru 2011 proběhla v naší MŠ hloubková inspekce. Závěrem této kontroly bylo kladné hodnocení, výsledky prokazují nadstandardní úroveň školy. Stav MŠ, co se týká zařízení i úpravy místností, je ve velmi dobrém stavu. Při zápisu dětí do MŠ bylo podáno 8 žádostí, 7 bylo vyřízeno kladně a jedna žádost záporně (z kapacitních důvodů). I nadále se daří projektu česko-německé spolupráce .

V průběhu školního roku uskutečnila školka celou řadu akcí, což přispělo k obohacení života dětí v MŠ i k prezentaci školky. Byla to například podzimní Bramboriáda a pečení štrúdlů nebo společná akce s MŠ Přimda a MŠ Vohenstrauss s názvem Zavírání lesa, kdy děti vyráběly lampiony a hledaly poklady. V listopadu si děti vyjely do Plzně na muzikál „Ať žijí duchové“, navštívily spřátelenou školku ve Vohenstraussu a zúčastnily se tamního lampionového průvodu, a také zhlédly divadelní představení O Budulínkovi. Následovaly tradiční předvánoční akce Mikuláš, vystoupení pro seniory, zpívání u vánočního stromu na Živém Betlému a Vánoční slavnost v MŠ. V lednu proběhla soutěž o nejhezčího sněhuláka (kdy se zapojilo se 90% rodičů s výrobou velmi originálních sněhuláků) a návštěva předškolních dětí v ZŠ Rozvadov a jejich seznámení s výukou, se školou apod. V únoru následovalo vystoupení divadelní společnosti Bedna. V březnu si děti vyjely do Hošťky na karneval, do Boru na dětský hudební koncert P. Nováka, a zhlédly další divadelní vystoupení. Pak už následovaly jarní akce Posezení u velikonočního beránka, kde děti společně s rodiči vyráběly kraslice technikou „patchwork“ a návštěva dětí v MŠ Vohenstauss – hravé velikonoční dopoledne v MŠ. Květnové společné „čarodějnické dopoledne“ s MŠ Přimda a MŠ Vohenstrauss bylo plné her a soutěží na čarodějnické téma a nechybělo ani vystoupení kouzelníka s dravými ptáky. Dalšími květnovými akcemi bylo slavnostní odpoledne pořádané ke svátku maminek a výlet do Plzně s návštěvou Domu pohádek a Dinoparku. V červnu následovala tradiční oslava Dne dětí, další společná akce s MŠ Přimda a MŠ Vohenstrauss s názvem Dobývání hradu Přimda a exkurze starších dětí na skládku do Černošína – tématem bylo třídění odpadu. V červnu ještě děti z MŠ vystoupily se svým pásmem na oslavě 50. výročí založení školy v Rozvadově, zhlédly divadelní představení na téma ochrana přírody O Lesíčkovi a na zahradní slavnosti při společné akci s rodiči oslavily závěr školního roku a rozloučily se s předškoláky.

 

Základní škola

 

Základní škola zahájila školní rok 2010/2011 se 17 žáky. Ve funkci ředitelky ZŠ pracovala Mgr. Jana Urbanová s nezměněným personálním obsazením z předešlého školního roku. ZŠ byla stále i v tomto školním roce vedena jako neúplná malotřídní škola dvoutřídní s jedním oddělením školní družiny. K zápisu se dostavili 4 předškoláci. Vzdělávání žáků i nadále probíhalo podle školního vzdělávacího programu „Škola bez hranic“. I letos pracovalo při škole několik zájmových kroužků: zdravotnický, keramika-žáci, keramika-dospělí, kroužek volná chvilka, aerobic a country tance – dospělí.

Naši žáci i v tomto roce reprezentovali školu, soutěžili a také samozřejmě dosahovali mnohých úspěchů a vyhrávali - přestože počtem žáků naše škola patří mezi ty malé –například ve sportovních i čtenářských soutěžích či v okresní zdravotní soutěži, kde naše ZŠ obsadila 1. místo ze 7 škol. I tento školní rok byl velmi rozmanitý a pestrý na různé akce, jako byly besídky, výstavy, kulturní akce - filmové, divadelní a hudební (Divadlo z Bedny, divadelní představení „Betlém“v podání společnosti ŠUS v předvánočním týdnu či Maškarní rej plný her, soutěží a disko hitů v režii společnosti Party-team Praha), akce výchovně-vzdělávací (Bambiriáda v Plzni), tematické dílny a projektové dny. Akce prožívali žáci nejen sami, také s kamarády z jiných škol, ale i společně se svými nejbližšími, kdy si všichni vzájemně pomáhali při společné organizaci akcí (Dýňování, Velikonoční dílna - „kraslicování“). Akce probíhaly na půdě nejen naší školy, ale i škol partnerských ZŠ Hošťka, ZŠ Chodová Planá a spádová ZŠ Přimda, také v kulturních a sportovních zařízeních obce Rozvadov i mimo v nedalekém Boru, Tachově i vzdálenějším Stříbře a Plzni. Samozřejmě i letos probíhala úzká spolupráce s naší mateřskou školou. Největší oblibě mezi žáky se opět dostalo tematicky zaměřeným zábavným projektovým „pátkům“ (Halloween, Čertovská škola, Předvánoční čarování a rej, Maškarní rej, Barevný týden). Škola a žáci v rámci projektových dnů pokračovali v mnoha naučných projektech zaměřených především na ekologickou a environmentální výchovu. Žáci plnili průběžně průřezová témata ŠVP (Evoluce, spolupráce Muzeum a CHKO, Desop Plzeň, Den Země, Den Bez úrazu, Bezpečnost a doprava, Jak vzniká papír…) Novinkou byly některé vybrané preventivní programy v rámci speciální metodické prevence: „Vztahy ve třídě, Kouzelná slovíčka.“ Velkou odezvu u žáků měl „Den naruby“- putování jarní přírodou s cílem ve VÚDM Nové Domky, kde chovanci tohoto ústavu pod vedením svých vychovatelů pro naše a hošťácké žáky připravili výchovnou besedu a sportovní dopoledne s opékáním buřtů. Příjemné bylo posezení s maminkami v Penzionu u Šilhů u příležitosti Dne matek, kde byla žáky připravena slavnostní tabule, menu i obsluha maminek. Školní rok zakončilo tradiční nocování ve škole i stanech. V tomto roce byla též obnovena spolupráce naší školy se ZŠ z nedalekého německého Waidhausu.

Co se ekonomického zázemí školy týče, bylo nejvýznamnější událostí tohoto školního roku zapojení se do celorepublikového projektu „Peníze školám“ a získání dotace z EU ve výši 390.000,- Kč, která přispěje k celkové nadstandardní technické vybavenosti školy a ke zcela moderním výukovým metodám. Již před touto finanční dotací se v tomto školním roce uskutečnila, díky příspěvku zřizovatele, částečná modernizace zastaralé počítačové sítě školy (nákup 3 sestav PC a 2 NB). Sponzorem obce byla rovněž zakoupena naší škole interaktivní tabule včetně interaktivního systému E-beam. Jedná se o moderní výukový systém dle individuálně vytvořených i jiných digitálních učebních materiálů.

Nezanedbatelným úspěchem naší základní školy byla její letošní účast v celonárodním testování škol: SCIO– Stonožka pro 3. ročník. Žáci byli testování z ČJ, AJ, M, PRV a klíčových kompetencí (všeobecného přehledu). Důvodem zapojení byla snaha o objektivní srovnání úrovně našich žáků a porovnání s celorepublikovými výsledky testování ostatních žáků třetích tříd. Naše škola i žáci 3. ročníku dopadli skvěle, patří mezi 10 % nejlepších škol v celé České republice!

 

7. Kultura a sport

Kultura

V tomto roce začal v obci působit spolek s názvem Revital, který uspořádal několik kulturních akcí. První z nich se uskutečnila v neděli 6.3.2011, a byl jí masopustní průvod po vsi, ukončený kulturním programem ve stanu u hřiště. Další, tradiční akcí bylo stavění máje 30. dubna v rozvadovském amfiteátru.

Na začátku května uspořádala obec v rozvadovském Solárku akci pro důchodce, kdy v hudebně zábavném pořadu vystoupili Josef Mikulčák a Marie Nováková z Moravy. 19. května pak byli v zasedací místnosti obecního úřadu slavnostně přivítáni do naší obce naši noví občánkové, a to Aleš a Tomáš Havlovi, Pham Duc Anh, Dominik Horáček, Samuel Poliak,Vítek Strapek, Kateřina Vespalcová, Filip Weipert, Kristián Zeman a Miroslav Hora.                                                                       

V rámci oslav Dne dětí zorganizoval Revital pro děti a jejich rodiče úspěšnou procházku pohádkovým lesem, která proběhla 4.6.2011.                    

18. června tohoto roku se v párty stanu v rozvadovském amfiteátru u fotbalového hřiště uskutečnily oslavy 50. výročí založení rozvadovské školy a školky. Po oficiálním zahájení programu pro pozvané hosty i širokou veřejnost zde vystoupily se svými pásmy děti naší základní i mateřské školy. Následovala vystoupení vokálního sdružení Péle – Méle Quintet Mariánské Lázně, folklorní skupiny Ledecká dudácká muzika a hudební skupiny Triangl. V průběhu oslav probíhaly opakované prohlídky budovy školy.

V pátek 17.6.2011 se uskutečnil další zájezd klubu důchodců - tentokrát na zámek Blatná.

Ani Svatá Kateřina nezůstala letos v pořádání kulturních akcí pozadu. Další ročník „Soboty na dece“ pro milovníky hudby květinových dětí se uskutečnil v sobotu 16.7.na hřištive Svaté Kateřině. Návštěvníci si mohli poslechnoutskupiny Petr Novák Revival Band, Ozzy Osbourne revival a stylové hippies disco DJ Milana Mudrocha. Hned následující den pak proběhlo na hřišti ve Svaté Kateřině cvičení oblíbené zumby. V červenci uspořádali kateřinští další ročník turnaje ve fotbale 5+1, po ukončení turnaje zahrálo tradiční Duo Barták & Baloun.

V srpnu došlo k nepříjemné události. Solárium Rozvadov ve spolupráci s Obcí Rozvadov a spolkem Revital plánovalo 26.8.uspořádat taneční zábavu s překvapením v párty stanu v rozvadovském amfiteátru, bohužel obecní stan, postavený dva dny dopředu, zcela zničila vichřice, jež se přehnala Rozvadovem. Stan byl ráno nalezen doslova obrácen vzhůru nohama. Při této smůle bylo velkým štěstím, že se to nestalo při konání akce, že v inkriminovanou dobu ve stanu nikdo nebyl a nikomu se nic nestalo. Stan byl navíc pojištěn a tak pojišťovna obci uhradila veškerou vzniklou škodu.

Letošní Václavské slavnosti po několika letech nepřipravovala umělecká agentura Milana Mudrocha ABEL z Tachova, ale zastupitelé Z. Horáček a M. Ábel. Slavnosti proběhly v termínu 23. – 25.9.2011. V pátek zde vystoupila rocková skupina Gibon´s Házlov, rocková skupina Coda a duo J. Barták + J. Baloun. V sobotu uspořádal v rámci slavností spolek Revital velmi pěkné dopoledne pro děti s názvem Cesta kolem světa a návštěvníci pouti mohli zhlédnout ukázku zásahu policejních psů. Poté se uskutečnilo žákovské fotbalové utkání mezi TJ Rozvadov a FK Tachov B, zahrála dechovka Chodovarka a proběhl další fotbalový souboj, tentokrát mezi muži TJ Rozvadov a SHH Heřmanova Huť. V poločasové přestávce tohoto utkání zatančily členky Revitalu. V podvečer předvedli ukázku zásahu profesionální hasiči z Tachova, večer zahrála rocková skupina Kečup, rocková skupina Turbo a Plzeňský Expres. V neděli dopoledne se měli utkat při fotbalovém zápasu muži v nejlepších letech z Rozvadova a německého Waidhausu, německá strana však nakonec nedorazila a tak si zahráli čeští muži jen tak mezi sebou. Přes poledne zapěli své lidové písně německá Eslarner Schlossbergkapelle a český Marjánek, jejichž vystoupení po druhé hodině odpolední celé slavnosti uzavřela.

V říjnu se v  Kateřině opět vyřádili při Bobříku odvahy se všemožnými duchy, strašidly a jinými příšerami.

Před koncem roku učinila obec pokus zprostředkovat místním občanům kulturní vystoupení a nabídla jim za velice výhodné ceny zprostředkování vstupenek do několika pražských divadel, včetně Národního. Zájem neprojevil jediný člověk.

Následovaly tradiční předvánoční akce, a to osmého prosince v  Solárku předvánoční posezení našich důchodců s vystoupením tachovské skupiny Los Pavlínos, devatenáctého prosince Živý Betlém u vánočního stromu v parku před starým kasinem, pořádaný členkami keramického kroužku, s čajem, grogem, svařákem, cukrovím, keramickými svícínky a koledami zpívanými dětmi i troubenými na lesní rohy, a dvacátého prvního prosince Vánoční zastavení – besídka pro veřejnost v tělocvičně základní školy. Poslední prosincovou a současně letošní kulturní akcí pak byl 31.12. tradiční ohňostroj.

 

Sport

 

Mužstvo dospělých bylo přihlášeno v uplynulém fotbalovém ročníku 2010/2011 do KPM (Krajský přebor mužů) Plzeňského krajského fotbalového svazu, kde po podzimní části obsadilo poslední 16. místo. V lednu 2011 oznámil hlavní sponzor TJ, že s financováním fotbalu v Rozvadově končí. Výbor TJ tedy po dlouhých jednáních rozhodl, že z důvodu nedostatku finančních prostředků odhlásí mužstvo dospělých z rozehrané soutěže. Pro podzimní část nového soutěžního ročníku 2011/2012 bylo mužstvo přihlášeno do I.B třídy KPM, kde po podzimní části skončilo na 3. místě. Trenéry byli M. Chada a J. Strnad.

 

Mužstvo žáků bylo, tak jako v minulém období, zařazeno do Okresního přeboru žáků Tachovského fotbalového svazu. V ročníku 2010/2011 obsadilo velmi pěkné 5. místo. Po podzimní části nového ročníku 2010/2011 je žákovské mužstvo na 8. místě. Trenéry byli P. Tokár a J. Cibulka.

           

V průběhu roku došlo ke změně předsedy TJ, tím se stal namísto pana Jana Cibulky Jindřich Červený.

           

8. Kolowratovy lesy

 

V roce 2011 byl díky chladnému a deštivému létu minimální výskyt kůrovce a tím byla definitivně ukončena kůrovcová kalamita, vzniklá po vichřicích v předchozích letech. V důsledku tohoto faktu pokleslo i množství zpracovaného dřeva a jeho objem se přiblížil běžné roční těžbě.

Odlov spárkaté zvěře (především vysoké) v honitbách Kolowratových lesů byl v tomto roce o cca 1/3 nižší než v roce 2010. Zda to bylo způsobeno podzimním mírným klimatem bez sněhové pokrývky a dostatkem přirozené potravy pro zvěř (byl to semenný rok buku a tudíž i velké množství bukvic), nebo zda se již podařilo snížit stavy zvěře, to se ukáže až při sčítání zvěře v příštím roce.

Stavy bobra jsou stále vysoké, žije již prakticky na všech místních vodních tocích. Vcelku pravidelně je vídán orel mořský a občas se objevují stopy, ukazující na pobyt rysa. Byl zaznamenán i výskyt vydry.

Co se týče majetkoprávních záležitostí ohledně Kolowratových lesů, jejich majitelé - nezletilé děti Maximilian Alexander Kolowrat-Krakovský a Francesca Dominika Kolowrat-Krakovská – vložily své podíly do nově vzniklé akciové společnosti Kolowratovy lesy a.s. Každé z nich vlastní 50% majetku společnosti, přičemž předsedkyní představenstva společnosti je jejich matka JUDr. Dominika Kolowrat-Krakovská.

 

9. Počasí

 

Na základě sdělení Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni byl rok 2011 v oblasti Rozvadova srážkově nadnormální a teplotně silně nadnormální.

           

Vybrané klimatologické údaje ze stanice Přimda:

- roční úhrn srážek: 794,0 mm

- roční průměrná teplota: 7,3 stupňů C

- roční průměrná rychlost větru: 3,9 m/s

- maximální teplota: 22.8.2011 28,6 stupňů C

- minimální teplota: 23.2.2011   -15,2 stupňů C

- maximální náraz větru: 5.2.2011   30,2 m/s = 108,7 km/hod (mohutná vichřice)

- max. výška sněhové pokrývky: 4.1.2011 59 cm

- počet bouřek: 29

- max. denní úhrn srážek: 24.8.2011   40,4 mm.

 

           

Závěr

 

Jak už bylo zmíněno v úvodu, současná situace na obci není jednoduchá. Pro plánovaní investičních akcí na příští rok je samozřejmě potřeba vědět, jaké může obec očekávat příjmy, a to vzhledem k již zmíněnému možnému vracení dotace a vymáhání příslušného penále a v souvislosti se změnou zákona o loteriích a jiných podobných hrách není vůbec lehké odhadnout. Můžeme jen doufat, že se všichni zvolení zastupitelé zapojí, pomohou novému starostovi v jeho funkci podle svých možností a budou přemýšlet, pracovat a tvořit ve prospěch obce tak, abychom na konci příštího roku viděli hmatatelné výsledky.

Obec

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Překlad (translations)