Obec Rozvadov
ObecRozvadov

Kronika roku 2012

Úvod

 
V roce 2012 nedošlo v Rozvadově k žádným mimořádným událostem, uplynul poměrně klidně. Obci se pod vedením nového pana starosty podařilo zahájit i dokončit několik investičních akcí, jejichž realizace byla plánována již v předchozích letech (blíže viz odstavec o výstavbě).
Díky schválené změně zákona o loteriích a jiných podobných hrách a s tím souvisejících příjmům z místních kasin na tom byla naše obec v tomto roce po finanční stránce skutečně dobře. Dokládá to schválený rozpočet obce na r. 2012 s celkovými příjmy 22 530 036 Kč, neinvestičními výdaji 19 534 839 Kč a investičními výdaji 12 680 000 Kč, kdy převažující výdaje kryl přebytek hospodaření z minulých let ve výši 9 684 803 Kč. 
 

1. Zastupitelstvo obce

 
I v letošním roce se zastupitelstvo obce scházelo na svých zasedáních většinou každou třetí středu v měsíci a opět řešilo zejména finanční otázky, spojené jak s běžným provozem, tak s realizací nejrůznějších akcí v režii obce (výstavba, sport, kultura apod.) 
           
Hned v lednu to bylo schválení nabídky služeb HAREKO, s.r.o., Slabce, pro místní fotbalové hřiště na r. 2012 v celkové ceně 97.680,- Kč s DPH a dofinancování chybějících finančních prostředků pro ZŠ Rozvadov na mzdy do konce roku 2011 ve výši 160.000,- Kč. Obec se též rozhodla prodat bytovku č.p. 225 v Rozvadově a tak bylo též schváleno vyhlášení záměru prodeje 15 bytových jednotek v tomto č.p. a pořízení znaleckých posudků pro prodej bytů. Následný znalecký posudek však ohodnotil tyto byty v rozmezí cca 0,5 – 1 milion Kč, což se stávajícím nájemníkům zdálo mnoho a tak z prodeje prozatím sešlo.
 
 
V březnu byla schválena dohoda o odvodech části výtěžku na veřejně prospěšné účely s Kingś casino a.s., a to poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2.004.231,- Kč na výstavbu parkoviště osobních automobilů na parcele p.p.č. 33/4 v k.ú. Rozvadov a na výstavbu chodníku na parcelách p.p.č. 2735, 1468/1, 1539/3 v k.ú. Rozvadov. V rámci již roky plánované výstavby inženýrských sítí pro RD za novou bytovkou byla schválena smlouva o dílo s firmou Šťastný a Šleis, Stavitelství a ekonomika s.r.o., Domažlice, na akci „Výstavba MK a inž. sítí pro RD a BD v Rozvadově, kabel VN, TS a kabely NN“, v ceně 114.600,- Kč bez DPH. Také bylo odsouhlaseno uzavření Dodatku č. 1/2012 ke smlouvě o poskytnutí fin. příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti v r. 2012 ve výši 46.920,- Kč.     
 
Na dubnovém zasedání schválili zastupitelé cenovou nabídku společnosti Jiří Hýsek – Výkup surovin, Severní 789, Planá, na likvidaci přístřešků na staré celnici, v ceně 50.000,- Kč, v květnu úhradu provedených víceprací za vjezd do ZŠ v ceně 51.457,84 Kč s DPH, chodník u OÚ v ceně 13.412,58 Kč s DPH, odvodnění chodníku k Mazánkům v ceně 210.684,- Kč s DPH a zbudování zpevněné plochy u hřiště v ceně 29.822,40 Kč s DPH, provedené firmou Silnice Klatovy, a.s.
 
V červnu se projednalo a schválilo uzavření smlouvy o provozování dešťového kanalizačního systému s VAK Karlovy Vary, a.s. (DUN I, DUN III) v ceně 90.000,- Kč bez DPH ročně.
 
V srpnu a v září pokračovaly přípravy budování inženýrským sítí pro RD - konkrétně byly schváleny smlouvy s firmou Šťastný a Šleis STAVITELSTVÍ A EKONOMIKA s.r.o., Domažlice, na zajištění stavebního dozoru na akci „SO 303 vodovod, SO 301 kanalizace dešťová a SO 302 kanalizace splašková“ v rámci výstavby MK a inž. sítí pro RD a BD v Rozvadově“ v ceně 44.000,- Kč bez DPH a na zajištění autorského dozoru na akci „Vodovod, kanalizace dešťová a splašková“ v rámci výstavby MK a inž. sítí pro RD a BD v Rozvadově“ v ceně 35.000,- Kč bez DPH. Obec též schválila vyhlášení záměru pronájmu svých pozemků včetně staveb na nich stojících na starém hraničním přechodu, poskytnutí dalšího finančního příspěvku na opravu střechy kostela sv. Václava v Rozvadově Římskokatolické farnosti Bor ve výši 350.000,- Kč, zakoupení žacího traktoru, sypače a radličky v celkové ceně do 500.000,- Kč a poskytnutí příspěvku 72.000,- Kč na provoz pouťových atrakcí pro děti na Václavských slavnostech 2012.
 
Protože se konečně našel zájemce o koupi areálu Nového Dvora Rozvadov, bylo v říjnu schváleno vyhlášení záměru prodeje tohoto areálu. Na základě vyhlášeného záměru se však vcelku nečekaně přihlásilo dalších několik zájemců a celá záležitost s prodejem nebyla do konce roku uzavřena. Byla také odsouhlasena cenová nabídka společnosti Chejnovský s.r.o. Dlouhý Újezd na výměnu  vchodových dveří do objektu v domě služeb na starém HP ve výši 68.796,- Kč vč. DPH.
 
Na listopadovém zasedání byly zastupiteli schváleny cenové nabídky společnosti DYBS Plzeň s.r.o. na prodloužení chodníku od nově budovaného parkoviště v ceně 94.551,- Kč včetně DPH, na zbudování betonových propustků v Nových Domcích v ceně 172.174,- Kč včetně DPH a na odvodnění kolem obecního objektu v areálu Kóta Rozvadov v ceně 55.860,- Kč včetně DPH.
 
 

2. Výstavba, sociálněekonomický rozvoj

 
           
V letošním roce se konečně prolomily ledy a došlo k realizací akcí, plánovaných obcí již v několika předchozích letech, a to zbudování chodníků na p.p.č. 25/1 a 33/1 a na p.p.č. 119/3, 1468/1, 1539/3 v k.ú. Rozvadov společností Silnice Klatovy a.s. a k výstavbě parkoviště osobních automobilů na parcele p.p.č. 33/4 v k.ú. Rozvadov, pro jejíž realizaci byla vybrána firma DYBS Plzeň. Před koncem roku bylo též zahájeno budování inženýrských sítí pro výstavbu RD na p.p.č. 25/1 - za novou bytovkou, taktéž firmou DYBS. Na této lokalitě bylo ke konci roku prodáno zájemcům již šest parcel z celkových devatenácti.
 
Ani letos opakovaně nevyšel plánovaný záměr opravy budovy školy, neboť se obci opět nepodařilo získat potřebnou dotaci. Bylo sice schváleno alespoň provedení výměny oken v objektu z obecního rozpočtu, k vlastní realizaci však do konce roku nedošlo.
 
Nejen obec, ale i občané budují a opravují své nemovitosti a obec se snaží jim k tomu dopomoci. Proto bylo v březnu schváleno vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí půjčky z fondu rozvoje bydlení Obce Rozvadov a na základě doporučení příslušné výběrové komise bylo schváleno poskytnutí půjčky z FRB na výměnu oken v objektu Rozvadov 136 ve výši 100.000,- Kč a na zřízení ekologického topení v objektu Sv. Kateřina č.p. 105 ve výši 60.000,- Kč.
 
Přestože byla v loňském roce  uzavřena smlouva o dílo na zpracování úplné územně plánovací dokumentace Územní plán Rozvadov s ing. arch. Miroslavem Míkou, Markant projekt. kancelář, Mar. Lázně, po celý tento rok se ohledně nového ÚP obce nedělo naprosto nic.
 

3. Majetek obce, hospodaření

 
Celková hodnota majetku obce k 31.12.2012 činila 222.141.376,68 Kč.
Hodnota budov a staveb k tomuto datu byla vedena ve výši 182.685.911,85 Kč, pozemků ve výši 15.257.711,25 Kč a samostatných movitých věcí ve výši 13.612.087,90 Kč.
Drobný dlouhodobý hmotný majetek měl hodnotu 2.879.673,- Kč.
Peněžní prostředky na základním běžném účtu v bance činily 21.147.392,22 Kč.
 
 
 

4. Obyvatelstvo

 
K 31.12.2012 bylo zapsáno v evidenci obyvatel u OÚ Rozvadov celkem 555 občanů, což je oproti loňskému roku o čtyři méně.
 

 

 
počet obyv.
z toho mužů
z toho žen
Obec Rozvadov celkem
555
280
275
Část Rozvadov
461
234
227
Část Sv. Kateřina
41
17
24
Část Nové Domky
17
10
7
Část Milíře
9
5
4
Část Diana
17
8
9
Část Rozcestí
10
6
4

 

 
 
K trvalému pobytu v naší obci se v tomto roce přihlásili:
 
V únoru Jakub Fialka,v březnu Jiří Havel,v dubnu Petra Meszárošová, Šimon Strapek a Milan Sinkule,v září Zuzana Jirková,Oldřich Kopecký a Michala Polívková, a v říjnu Šárka Uherková.
 
Z trvalého pobytu v obci se letos odhlásili:
V lednu Helena Žežulková, v březnu Zdeňka Charvátová, v červenci Tereza Pužejová, Sabina Roubalová a Josef Kletečka, v srpnu Patrik Vaněk a Eva Vaňková,v listopadu Kateřina Klinderová a Jan a Božena Zatloukalovi, v prosinci Jan Vu, Ondřej Macháč a Jana Musilová.
 
V Rozvadově se letos narodilo pět dětí – Růžena Tomášková 20.2., Lubomír Mašek 26.2., Nikolas Samuel Šatava 28.5., Patrik Vaněk 9.5., a Anna Píchová 10.7.2012. 
 
V roce 2012 zemřelo pět občanů naší obce – 5.1. Jindřiška Polívková, 16.1. František Krupa, 26.1. Josef Kletečka, 28.9. Bohumíra Bartáková a 28.10. Rudolf Utschig.
 
V roce 2012 uzavřeli 3 trvale hlášení občané Rozvadova sňatek a čtyři se naopak rozvedli.
 
 
5. Služby
 
Na adrese Rozvadov 118 bylo letos otevřeno nové Beauty studio „Harmonie“ s kavárnou.  Provozují se zde služby jako kosmetika, prodlužování řas, permanentní make-up, kadeřnictví, prodlužování a zhušťování vlasů, pedikúru, manikúru a modeláž nehtů, masáže, zeštíhlovací zábaly, nástřikové studio a solárium.
 
V prvním patře provozovny Non-stop byla pro příznivce této zábavy zprovozněna bowlingová dráha.
Bistro Solárium ukončilo svou dlouholetou činnost a v jeho prostorách byla otevřena prádelna s názvem Bavida.
Co se dlouhá léta nepovedlo obci, povedlo se kasinu a na objektu kasina Kingś byl v tomto roce zabudován bankomat.  
V květnu projednalo zastupitelstvo obce žádost vietnamského majitele o vyjádření k návrhu stavby prodejny potravin a drogerie na p.p.č. 22 a 1465 v k.ú. Rozvadov (současná tržnice u pošty). Protože z žádosti nebylo zřejmé dopravní řešení stavby, byl žadatel vyzván k doplnění žádosti. Do konce roku však požadované dokumenty obci dodány nebyly a celá záležitost tak zůstává stále otevřena.
 
I letos proběhl dvakrát mobilní sběr objemného a nebezpečného odpadu pro občany v osadách.
 

Školství

 

Mateřská škola

 
V září do základní školy odešlo 6 předškoláků. Školní rok školka zahájila s 24 zapsanými dětmi. Ve funkci ředitelky MŠ zůstává paní Lenka Filová. I letos zde pracovali zaměstnanci učitelka Šárka Houzarová, školnice Veronika Tokárová, vedoucí ŠJ Jiřina Štěpánková. Do školní kuchyně se na podzim po mateřské dovolené navrátila paní kuchařka Vlaďka Vespalcová.
I v tomto roce  uskutečnila MŠ celou řadu akcí, slavností, výletů a vystoupení, kdy během roku předškoláci společně s učitelkami i s rodiči prožili spoustu tradičních i netradičních akcí. MŠ Rozvadov i nadále spolupracuje s MŠ Kiga Vohenstraus, přičemž cílem je děti seznamovat s jazykem našich sousedů a navazovat zde dětská přátelství. Hned v září se proto rozjeli do Německa za svými kamarády, kde na ně čekalo políčko plné brambor. Děti se vrhly do práce a za chvíli měly vykopanou hromadu brambor, které si upekly jako za dávných časů na ohýnku. To bylo pochutnání! Před Vánoci se školka také zapojila do akce Rádia Impuls - vypouštění balonků s přáním Ježíškovi. Celá akce proběhla za organizace při poslechu rádia a příprava byla opravdu náročná. Do akce se přidali i někteří rodiče, kteří pomohli nafouknout všechny balonky. Bohužel akci nepřálo počasí a většina balonků zůstala uchycena na nejbližším stromě. K nejvíce podařeným akcím v tomto roce patřily zejména posezení u velikonočního beránka, den pro maminky, vystoupení pro seniory na hraničním přechodu, oslava MDD na Hoštce, výlet do lesa a výlet do ZOO.
V loňském roce využívaly předškolní děti opět nadstardandní nabídku zájmových  kroužků. Jedná se o kroužek ,,Flétnička"- hra zobcovou flétnu pod vedením paní učitelky Houzarové a kroužek ,,Němčina se sluníčkem" pod vedením paní Balkové.
 

Základní škola

 
Školní rok 2011/2012 byl v Základní škole Rozvadov zahájen s 20 žáky. Funkci ředitelky základní školy i nadále zastávala Mgr. Jana Urbanová. Taktéž ostatní personální obsazení zůstalo nezměněno.    
Základní škola byla vedena jako malotřídní se dvěma samostatnými třídami a jedním oddělením školní družiny. Do jednotlivých tříd nastoupili žáci následovně: I. třídu v počtu 9 žáků navštěvovali žáci 1., 2., 3. ročníku. Do lavic II. třídy v počtu 11 žáků pak celý školní rok usedali žáci 4. a 5. postupného ročníku. Výchovně – vzdělávací program byl naplňován podle Školního vzdělávacího programu „Škola bez hranic“. Žáci základní školy se mohli zapojit do několika zájmových kroužků - Zdravověda, Keramika hrou, Volná chvilka, Němčina, Aerobic a Zumba.
V uplynulém školním roce se žáci zúčastnili mnoha akcí – kulturních, sportovních a výchovně – vzdělávacích projektů, přičemž některé z akcí pořádali a uskutečnili společně s MŠ Rozvadov a ZŠ a MŠ Hošťka. Žáci reprezentovali naši školu na čtenářské a zdravovědné soutěži, kde se umístili na pěkných předních místech. Z kulturních akcí to byla např. divadelní pohádka „Maxipes Fík jde do světa“ či výchovná pohádka „O panáčkovi ze dřeva“. Tradičně do naší školy zavítalo Divadlo z Bedny s představeními „Jak to bylo v Betlémě“ a „O pohádkách a nadpřirozených bytostech“. Předvánoční adventní čas oslavili žáci v ZOO Plzeň, tradičně pak s koncem kalendářního roku přišel do školy Mikuláš a o několik dnů později s drobnými dárky Ježíšek. Ve druhém pololetí přijala ZŠ pozvání sousední německé školy ve Waidhausu a řádila na Masopustním karnevalu. Dvakrát navštívili kino v nedalekém Boru, v březnu zažili příjemné chvíle v divadle Alfa v Plzni při pohádce „Z kouzelného mlýnku“ a při představení „Řecké báje mimo výseč“. Ke kulturním akcím školy bezesporu patří i besídky a vystoupení pořádané pro obyvatele obce, na kterých se žáci mohou prezentovat prostřednicvím pásem písniček, básniček, scének či tanečků. Bývá to vánoční besídka pro seniory obce a také květnová besídka ke Svátku matek. Odměnou pro některé žáky byl v závěru školního roku výlet na hrad Zvíkov. Uskutečnilo se též množství nejrůznějších projektových dnů s rozmanitými tématy „Na nové adrese“, „Příběh Evropy“, „Zdravé zuby“, „Čertí škola“, „Vánoční tvořivé dílny“, „Barevný týden“ nebo „Recyklační hlídka“.
Vrcholem projektových dnů i spolupráce se ZŠ Hošťka byl v závěru školního roku bezesporu školní výlet, kdy se společně vydali vlakem na cestu až do jihočeského Veselí nad Lužnicí, kde byl připraven třídenní výchovně – vzdělávací program v simulovaném zamořeném území. Žáci zde zažili neopakovatelnou atmosféru ve dne i v noci na samotě v bývalém statku Vávrovka. Motto projektu „jeden za všechny a všichni za jednoho“ bylo v průběhu tří dnů a nocí naplněno díky profesionálně připraveným modelovým situacím, během nichž měli žáci společně rozluštit tajemnou šifru a najít bezpečnou cestu zpět ze „zamořeného“ území.
O prázdninách proběhla nezbytná povrchová údržba parket a také nutná výmalba sociálních zařízení, tělocvičny a jídelny. Nejvíce potřebná byla výměna opravdu již dosloužilého, starého nábytku ve třídách. K tomuto účelu bylo využito našetřených prostředků z rezervního fondu ZŠ.
Naše škola i v uplynulém školním roce pokračovala v celorepublikovém projektu „Peníze školám“ garantovaným EU. Pokračovala modernizace technického vybavení školy a jednotlivých tříd, zejména výpočetní technikou, pro zkvalitnění výuky. Bylo zakoupeno 7 notebooků, 3 tiskárny a moderní didaktická sada k výuce ČJ, AJ a prvouky. Učitelky tak mají jedinečnou možnost ukázat dětem, že na počítačích nemusejí pouze hrát hry, ale že prostřednictvím počítače se mohou i vzdělávat.
I v letošním školním roce se naše škola přihlásila k  celorepublikovému testování žáků 3. a 5. ročníků v rámci akce Stonožka, což je společné označení pro srovnávací testování ZŠ a víceletých gymnázií od společnosti SCIO v předmětech ČJ,AJ a M. Výsledky naší školy byly špičkové a škola patří mezi 10% nejúspěšnějších škol v testování. Úspěšnost našich žáků v testech ve srovnání s ostatními základními školami z celé České republiky byla krásných 98%. V květnu se též povinně zapojili do první celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků žáků na úrovni 5.ročníků ZŠ v souladu s vyhlášením Programu zjišťování výsledků vzdělávání - zjišťování výsledků vzdělávání Českou školní inspekcí ve školním roce 2011/12. Účast v této pilotní zkoušce byla povinná a probíhala elektronicky. I v tomto povinném testování naši žáci 5. ročníku v celkovém hodnocení uspěli výborně. Úspěšnost jmenovaných testů byla výsledkem snahy žáků v uplynulých pěti ročnících, ale i odrazem kvalitní výuky kvalifikovaných učitelů Základní školy v Rozvadově.
 
 

7. Kultura a sport

           

Kultura

 
Letos poprvé se uskutečnil v obci masopustní průvod, a to dne 18.2.2012. Průvod vyšel od penzionu U Šilhů ve 14:00 hod. a po jeho ukončení proběhlo v hale na tržnici naproti Šemrům.posezení s překvapením v podobě tradičního masopustního občerstvení (zabíjačková polévka, jitrničky, jelítka, tlačenka a další dobroty – sponzorský dar pana starosty).
Restaurace „U Soptíka“ pořádala v ten samý den od 19.00 hodin maškarní rej pro dospělé, kdy byla pro přítomné připravena zábava s kytarou.
Dne 24.3.2012 uspořádal spolek Revital akci s názvem „Otvírání studánek – probouzení jara“.
Ve čtvrtek 10. května se uskutečnila od 17:00 hod. akce pro důchodce, tentokrát v pizzerii Baileys na starém hraničním přechodu. Akce se v rámci družby zúčastnili i důchodci ze SRN. K tanci i poslechu zahrála a zazpívala skupina Los Pavlínos a se svými pásmy zde vystoupily děti ze ZŠ a MŠ Rozvadov.
 
16. června odstartoval z Přimdy a naší obcí projel již dvanáctý ročník jízdy historických vozidel Saši Kolowrata, pořádaný Auto moto veteran klubem Český les.
 
V červnu se uskutečnil další zájezd rozvadovského klubu důchodců - tentokrát byl cílem výletu hrad Zvíkov a královské město Písek.
Při příležitosti oslav Dne dětí uspořádal v sobotu 2.6.2012 spolek  Revital dětské zábavné odpoledne a hned následující neděli zajistil a sponzoroval  majitel místních kasin p. Leon Tsoukernik pro místní děti do 15 let lety helikoptérou po okolí.
Dne 28.7.2012 se uskutečnil třetí ročník Soboty na dece, tentokrát spojené s fotbalovým turnajem kateřinských veteránů. Turnaj proběhl od 9:00 do 14:30 hod, od 15:00 zahrálo květinovým dětem Duo Barták & Baloun, od 17:00 pak moderoval retro disco 60 až 90 let DJ Milan Mudroch. Sobotu zakončilo vystoupení skupiny Olympic revival.
Letošní Václavské slavnosti se uskutečnily v termínu 21.9 – 23.9.2012, jako vždy v rozvadovském amfiteátru. Slavnosti byly zahájeny štafetou zastupitelů obce, kterou běželi v pátek od restaurace U Šilhů na místní fotbalové hřiště, kde byl starostou obce zapálen třídenní oheň. Kulturní program byl jako tradičně pestrý a bohatý. V pátek předvedl svůj jazz a swing Laďa Kerndl, poté vystoupily skupiny Metallica revival a Walda gang a na konec prvního dne slavností zahrálo k tanci i poslechu Duo Barták & Baloun. Sobotní vystoupení započala ve tři odpoledne dechovka Parohanka, v podvečer zazpíval folkový zpěvák Žalman. Hudební produkci na hodinu přerušil svým mluveným vystoupením Miroslav Donutil a poté zazpívali Věra Špinarová a Aleš Brichta. V neděli pak na ukončení slavností zahrály country kapela Lignit a rocková skupina Dilated.
Tradiční a dětmi i dospělými oblíbený Bobřík odvahy, pořádaný kateřinskými občany, se uskutečnil v sobotu 20.10.2012 v kateřinském srubu a jeho okolí.
Ve čtvrtek 6. prosince se uskutečnila další tradiční předvánoční akce pro důchodce, opět v pizzerii Baileys na starém hraničním přechodu. Protože skupina Los Pavlínos se důchodcům v květnu líbila, vystoupila zde opět, stejně jako děti ze ZŠ a MŠ Rozvadov.
 
Další předvánoční akcí bylo zpívání v kostele Sv. Václava, uspořádané členkami spolku Revital.
Čtrnáctého prosince pak členky keramického kroužku ve spolupráci se ZŠ Rozvadov opět zorganizovaly Živý Betlém u vánočního stromu v  Rozvadově v parku před starým kasinem. Trubači na lesní rohy doprovodili svou hrou zpěv dětí ze základní školy, podával se tradiční čaj, grog, svařák, vánoční cukroví a rozdávaly se vánoční keramické svícínky.
Poslední prosincový den pak rok 2012 zakončil tradiční půlnoční silvestrovský ohňostroj.
 
  

Sport

 
Mužstvo dospělých bylo přihlášeno v uplynulém fotbalovém ročníku 2011-2012 do I.B třídy Plzeňského fotbalového svazu, kde obsadilo 2. místo a vybojovalo si tím účast v baráži o postup do I.A třídy. Jeho soupeřem v baráži bylo mužstvo Slavoj Mýto. Ve dvojzápase, hraném systémem venku – doma, po výsledcích 0:1 a 3:1, naše mužstvo do I.A třídy postoupilo. Po podzimní části této třídy je naše mužstvo na 2. místě. Trenéry byli pan Miroslav Chada a Josef Strnad.
Mužstvo žáků bylo v uplynulém období přihlášeno do okresního přeboru žáků Tachovského fotbalového svazu. V ročníku 2011-2012 obsadilo 8. místo. Po podzimní části nového ročníku je žákovské mužstvo na předposledním 10. místě. Velmi silně se začíná projevovat nedostatek dětí a také jejich nezájem o fotbal a o sport celkově. Také zájem většiny rodičů je minimální. Po ukončení trenérské činnosti pana Tokára je rovněž velmi citelný nedostatek těch, kteří by byli ochotni se dětem trvale věnovat. V současné době je to pouze pan Jan Cibulka.
            V roce 2012 vstoupily v platnost nové předpisy, vyhlášené FAČR (Fotbalová asociace České republiky), o vedení členské evidence. Dle podaných přihlášek měla naše TJ 56 členů. 
 

8. Kolowratovy lesy

 
Roku 2012 se naštěstí vyhnuly obě kalamity (větrná i kůrovcová), takže množství zpracovávaného dřeva se letos vrátilo k běžnému normálu dle schváleného desetiletého plánu.
 
Přes poměrně velký (téměř 300 ks ročně) odstřel stále přetrvávají vysoké stavy spárkaté zvěře v honitbách Kolowratových lesů. Obzvláště se v posledních letech zvedají stavy zvěře černé.
 
Stavy bobra jsou stále vysoké, a to na všech místních vodních tocích. Nadále je pravidelně vídán orel mořský, rys ani vydra letos k vidění nebyli.
 
 

9. Počasí

           
Na základě sdělení Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni byl rok 2012 v oblasti Rozvadova srážkově normální a teplotně mimořádně nadnormální.
 
Vybrané klimatologické údaje ze stanice Přimda:
- roční úhrn srážek: 696,8 mm
- roční průměrná teplota: 7,0 stupňů C
- roční průměrná rychlost větru: 3,8 m/s
- maximální teplota: 20.8.2012 32,8 stupňů C
- minimální teplota: 3.2.2012   -18,8 stupňů C
- maximální náraz větru: 5.1.2012   23,3 m/s (vichřice)
- max. výška sněhové pokrývky: 13.12.2012 37 cm
- počet bouřek: 20
- max. denní úhrn srážek: 6.7.2012   24,4 mm.
           

Závěr

 
Je potěšitelné, že se obci podařilo po dlouhých letech v tomto roce konečně zahájit výstavbu inženýrských sítí na p.p.č. 25/1 za novou bytovkou. V situaci, kdy se malé obce, jako je ta naše, pomalu, ale jistě vylidňují a zejména mladí lidé odcházejí z vesnice do měst, je nabídka výstavby za výhodných podmínek nepochybně dobrou investicí do budoucna. Dá se říci, že už je to jedna z mála posledních možností, jak si obec může udržet své stávající občany, či jak se může pokusit „přitáhnout“ sem nové. O výstavbu rodinných domků je i nadále trvalý zájem a obci se tak její nemalé prostředky vložené do výstavby inženýrských sítí v dlouhodobém časovém horizontu jistě vyplatí.
 

Obec

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Překlad (translations)