Obec Rozvadov
ObecRozvadov

Rozvadovské Rozhledy - leden 2011

-

Dnešní vydání nabízí:
 
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Rozvadov dne 8.12.2010
Poděkování

 

 

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Rozvadov dne 8.12.2010

 
(Na základě požadavku zastupitele pana Martina Ábela budeme nadále uveřejňovat každý měsíc v Rozhledech usnesení ze zasedání zastupitelstva):
 
Zastupitelstvo obce Rozvadov
 
I/       Schvaluje
1/1) ověřovateli zápisu Zdeňka Horáčka a Josefa Němečka a zapisovatelem Ing. Alenu Svobodovou
1/2) následující program zasedání:
1. Zahájení
2. Schválení programu jednání
3. Volba ověřovatelů zápisu
4. Kontrola usnesení
5. Schválení nového jednacího řádu zastupitelstva obce
6. Volba členů finančního a kontrolního výboru
7. Vystoupení ředitelky ZŠ - hodnocení činnosti ZŠ Rozvadov za šk. rok 2009/2010
8. Vystoupení ředitelky MŠ - hodnocení činnosti MŠ Rozvadov za šk. rok 2009/2010
9. Projednání postupu při zpracování nového územního plánu obce
10. Schválení vyhlášky č. 2/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj
11. Schválení příspěvku obce na dopravní obslužnost v r. 2011
12. Projednání informace o akceptování žádosti o podporu ze SFŽP ČR v rámci programu Zelená úsporám pro projekt Stavební úpravy ZŠ a MŠ Rozvadov (č.j. R/1099/10)
13. Projednání a schválení cenové nabídky První chodské stavební na zaměření a vytvoření PD objektu bývalých „Kasáren PS“ Nový Dvůr
14. Schválení žádosti o prodej pozemku p.p.č. 222/130 o výměře 2.291 m2 v k.ú. Rozvadov (č.j. R/838/10)
15. Schválení žádosti o prodej pozemku p.p.č. 222/115 o výměře 2.292 m2 v k.ú. Rozvadov (č.j. R/837/10)
16. Projednání žádosti o prodej části pozemku p.p.č. 305/5 v k.ú. Rozvadov (č.j. R/1025/10)
17. Projednání žádosti o prodej části pozemku p.p.č. 305/5 v k.ú. Rozvadov (č.j. R/1026/10)
18. Projednání žádosti o prodej části pozemku p.p.č. 7/12 v k.ú. Rozvadov (č.j. R/948/10)
19. Projednání žádosti o prodej pozemků p.p.č. 222/108 a p.p.č. 239/1 v k.ú. Rozvadov (č.j. R/1049/10)
20. Schválení Rozpočtového opatření č. 3/2010
21. Schválení žádosti Polikliniky Bor, lékařská služba první pomoci, o příspěvek (č.j.R/918/10, č.j.R/1097/10) 
22. Schválení žádosti Nemocnice následné péče Sv. Anna, Planá, o příspěvek (č.j.R/1054/10) 
23. Schválení žádosti Římskokatolické farnosti Bor o příspěvek na r. 2011 (č.j.R/1111/10) 
24. Schválení Pravidel rozpočtového provizoria pro rok 2011
25. Schválení žádosti o prominutí placení úroků z prodlení (č.j.R/189/10)
26. Schválení finančních darů obyvatelstvu      
27. Projednání přidělení volných obecních bytů
28. Informace o sdělení Policejního prezidia ČR k podané žádosti obce o převod č.p. 142 v Rozvadově - objekt Policie ČR (č.j. R/1116/10)
29. Projednání koupě kompletního párty stanu
30. Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování poradenské a právní pomoci s advokátní kanceláří Mgr. Hájovský, Tachov
31. Projednání návrhu dohody o podmínkách vymezení způsobu využití pozemku územním plánem mezi Obcí Rozvadov a Ing. Vlastimilem Krauzem (č.j. R/821/10)
32. Schválení veřejnoprávní smlouvy mezi Obcí Rozvadov a Městem Bor, na základě které budou orgány Města Bor místně příslušnými správními orgány v řízení ve správním obvodu Obce Rozvadov v rozsahu stanoveném zákonem č. 200/1990 Sb. o přestupcích a zákonem č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání (č.j. R/1027/10)
33. Návrh č. 2/2010 na vyřazení majetku v hodnotě 49.847,- Kč
34. Diskuze, různé
35. Závěr
1/3) nový jednací řád zastupitelstva obce s tím, že bude doplněn o ustanovení o zasílání programů jednání a současného zasílání usnesení z předchozího zasedání jednotlivým zastupitelům
1/6) na základě informace přednesené ing. Fichtlem ke zpracování návrhu územního plánu správního území obce Rozvadov, aby zadání zpracování návrhu územního plánu bylo provedeno i za předpokladu, že související náklady nebudou hrazeny z dotace
1/7) vyhlášku č. 2/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj
1/8) příspěvek obce na dopravní obslužnost v r. 2011 Plzeňskému kraji ve výši 48.480,- Kč (č.j. R/1048/10)
1/10) prodej pozemku p.p.č. 222/130 o výměře 2.291 m2 v k.ú. Rozvadov (č.j. R/838/10) v celkové ceně 25.862,- Kč
1/11) prodej pozemku p.p.č. 222/115 o výměře 2.292 m2 v k.ú. Rozvadov (č.j. R/837/10), v celkové ceně 25.872,- Kč s tím, že součástí kupní smlouvy bude současné zřízení věcného břemene na celé parcele – práva přístupu na parcelu p.p.č. 222/130 - kupujícím přes prodávaný pozemek p.p.č. 222/115 v k.ú. Rozvadov ve prospěch oprávněné osoby
1/12) vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.p.č. 305/5 v k.ú. Rozvadov - zahrádka (č.j. R/1025/10)
1/13) vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.p.č. 305/5 v k.ú. Rozvadov - zahrádka (č.j. R/1026/10)
1/15) revokaci svého usnesení č. I/12 z 15.9.2010, kdy bylo schváleno na základě žádosti vyhlášení záměru prodeje parcel st.p.č. 353/2 a části p.p.č. 7/19 o výměře 2000 m2 a schvaluje nové provedení oddělení parcely p.p.č. 7/19 na náklady kupujícího tak, aby zůstala zachována možnost plánované výstavby RD na zbytku původní parcely p.p.č. 7/19 s tím, že náklady na původní oddělení parcely ve výši 10.320,- Kč uhradí obec
1/16) vyhlášení záměru prodeje pozemků p.p.č. 222/108 a p.p.č. 239/1 v k.ú. Rozvadov (č.j. R/1026/10)
1/18) Rozpočtové opatření č. 3/2010, viz příloha
1/19) žádost Polikliniky Bor, lékařská služba první pomoci, o příspěvek (č.j. R/918/10, č.j. R/1097/10) ve výši 5.000,- Kč
1/21) odložení žádosti Římskokatolické farnosti Bor o příspěvek (č.j.R/1111/10) až do doby schválení rozpočtu na r. 2011
1/23) žádost o prominutí placení úroků z prodlení v celkové výši 52.808,- Kč (č.j. R/189/10)
1/24) finanční dary obyvatelstvu za dobrovolnou činnost pro obec (viz příloha) a jejich vyplacení v termínu do 20.12.2010 s tím, že dary za činnost v oblasti fotbalu budou poskytovány od příštího roku výhradně z rozpočtu TJ
1/25) finanční dary obyvatelstvu za dobrovolnou činnost v SDH (viz příloha) a jejich vyplacení v termínu do 20.12.2010 s tím, že dary budou poskytnuty pouze při splnění všech náležitostí, potřebných ke členství v SDH
1/27) Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování poradenské a právní pomoci s advokátní kanceláří Mgr. Hájovský, Tachov (částka za poskytování služeb vy výši 18.000,- Kč měsíčně a DPH, platnost od 1.10.2010 do 31.9.2015)
1/29)   uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi Obcí Rozvadov a Městem Bor, na základě které budou orgány Města Bor místně příslušnými správními orgány v řízení ve správním obvodu Obce Rozvadov v rozsahu stanoveném zákonem č. 200/1990 Sb. o přestupcích a zákonem č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání (č.j. R/1027/10)
1/30) návrh č. 2/2010 na vyřazení majetku v hodnotě 49.847,- Kč
1/31)   žádost Polikliniky Tachov, lékařská služba první pomoci, o příspěvek (č.j. R/918/10, č.j. R/1097/10) ve výši 5.000,- Kč.
1/32) zasadit příští rok do parku před starým kasinem odrostlejší vánoční strom
1/34) revokaci usnesení č. 5 z ustavujícího zasedání, konaného dne 10.11.2010 a v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce místostarosty obce nebude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn v termínu do 9.1.2011, a dále určuje, že od 10.1.2011 bude pro výkon funkce místostarosty obce člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn
1/35) převzetí nově získaných obecních lesů (historický majetek obce) od Lesů ČR Ing. Radomírem Svobodou
1/39) pověřit starostu obce Jindřicha Červeného zahájením jednání ohledně realizace změny ÚP č. 10 (využití pozemků za novým kasinem pro výstavbu RD) a to v termínu do lednového zasedání.
1/40) pořízení silvestrovského ohňostroje v ceně 30.000,- Kč, pokud bude chtít kasino ve spolupráci s obcí ohňostroj větší, musí rozdíl ceny doplatit
 
II/      Volí
1/4) členy finančního výboru
1/5) členy kontrolního výboru
 
III/    Neschvaluje
1/14) prodej části pozemku p.p.č. 7/12 v k.ú. Rozvadov (č.j. R/948/10), neboť v případě prodeje by byla narušena možnost plánované výstavby 3 RD na této parcele
1/20)    žádost Nemocnice následné péče Sv. Anna, Planá, o příspěvek (č.j. R/1054/10) 
 
IV/    Bere na vědomí
- zprávu ředitelky ZŠ o hodnocení činnosti ZŠ Rozvadov za šk. rok 2009/2010
 
- zprávu ředitelky MŠ o hodnocení činnosti ZŠ Rozvadov za šk. rok 2009/2010
- informaci starosty o akceptování žádosti o podporu ze SFŽP ČR v rámci programu Zelená úsporám pro projekt Stavební úpravy ZŠ a MŠ Rozvadov (č.j. R/1099/10)
- informaci starosty o sdělení Policejního prezidia ČR k podané žádosti obce o převod č.p. 142 v Rozvadově - objekt Policie ČR (č.j. R/1116/10)
- zápis finančního výboru z 12.10.2010 o provedené kontrole pokladny
- informaci starosty o termínech konání jednání zastupitelstev v prvním pololetí roku 2011 – 19.1., 16.2., 16.3., 20.4., 18.5., 15.6., vždy od 17:00 hod. 
 
V/      Ukládá
1/9) starostovi zadat vypracování cenové nabídky na zaměření a vytvoření PD objektu bývalých „Kasáren PS“ Nový Dvůr některému projektantovi z tachovského regionu v termínu do lednového zasedání zastupitelstva
1/17) starostovi jednat s nájemcem pozemku p.p.č. 239/1 v k.ú. Rozvadov o možném prodeji této parcely (č.j. R/1026/10) v termínu do lednového zasedání zastupitelstva
1/22) starostovi a finančnímu výboru připravit návrh rozpočtu na r. 2011 v termínu do lednového zasedání zastupitelstva
1/26) starostovi dohodnout, zda prodejce počká s prodejem kompletního velkoprostorového párty stanu o rozměrech  20 x 10 metrů do jara, aby ho bylo možno složit a prohlédnout, a to v termínu do lednového zasedání zastupitelstva
1/28) starostovi jednat s Ing. Vlastimilem Krauzem a s Mgr. Pitákem o konkrétním využití p.p.č. p.p.č. 222/2 v k.ú. Rozvadov v případě změny územního plánu obce a to v termínu do lednového zasedání zastupitelstva (č.j. R/821/10)
1/33)   starostovi vyřadit zpožďovač veřejného osvětlení a to v termínu ihned
1/36) starostovi zažádat znovu u Pozemkového fondu v Tachově o převod přístupových komunikací v obci a komunikací vedoucích k nově získanému historickému majetku obce v termínu do lednového zasedání zastupitelstva
1/37) starostovi uzavřít topení a vodu v obou ubytovnách na Kótě v termínu ihned
1/38) Z. Horáčkovi sestavit kompletní seznam pozemků s požadovanými výměrami jako podklad pro schválení změny ÚP č. 10 a pro podání žádosti o bezúplatný převod pozemků od PF Tachov, a to v termínu do 31.12.2010
 
 

Poděkování

Děkuji touto cestou místostarostce Martině Klimpel za zprostředkování a panu Leonu Tsoukernikovi za rychlé vyřízení nutného lékařského vyšetření.
Ilona Macháčová
 
Datum vložení: 6. 1. 2011 0:00
Datum poslední aktualizace: 30. 12. 2016 6:24
Autor:

Rozvadovské rozhledy

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Překlad (translations)